Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018 1.1.- 30.9.2018 1.1.- 31.12.2018
VASTAAVAA . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 170 032 131 301 139 452 172 150
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 337 4 372 5 053 20 147
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 11 874 12 731 11 120 5 293
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 294 .. .. ..
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 6 596 7 087 4 926 5 070
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 4 261 3 514 2 396 2 553
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 24 970 30 808 18 995 16 081
Aineelliset hyödykkeet 5 963 5 854 4 499 4 337
Aineettomat hyödykkeet 15 386 15 004 19 087 19 048
Verosaamiset 5 241 5 017 4 485 5 414
Muut varat 124 381 112 956 103 652 91 712
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 1 887 .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 382 672 337 729 338 838 346 696
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 7 077 9 540 .. ..
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. ..
Varaukset 8 640 8 713 8 248 6 825
Verovelat 2 219 2 720 2 006 4 678
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. ..
Muut velat 121 788 75 962 77 959 80 928
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 165 408 116 307 121 876 105 241
Pääoma 31 418 30 456 26 964 24 466
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669 5 669 5 669 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. 3 026 .. 863
Muu pääoma 1 190 1 725 2 103 1 718
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -4 971 -4 716 -4 001 5 410
Kertyneet voittovarat 96 109 74 918 67 472 61 726
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. ..
Muut rahastot 61 519 66 427 56 594 60 070
(-) Omat osakkeet .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 23 635 46 317 63 398 85 517
(-) Väliosingot .. 2 129 .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 217 265 221 422 216 962 241 454
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 382 673 337 729 338 838 346 695

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/04/spy_2018_04_2019-04-18_tau_002_fi.html