Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2018, tusen euro

  1.1.- 31.3.2018 1.1.- 30.6.2018 1.1.- 30.9.2018 1.1.- 31.12.2018
AKTIVA . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 170 032 131 301 139 452 172 150
Finansiella tillgångar som innehas för handel 4 337 4 372 5 053 20 147
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet 11 874 12 731 11 120 5 293
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 1 294 .. .. ..
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 6 596 7 087 4 926 5 070
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde 4 261 3 514 2 396 2 553
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) .. .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 24 970 30 808 18 995 16 081
Materiella tillgångar 5 963 5 854 4 499 4 337
Immateriella tillgångar 15 386 15 004 19 087 19 048
Skattefordringar 5 241 5 017 4 485 5 414
Andra tillgångar 124 381 112 956 103 652 91 712
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning 1 887 .. .. ..
SUMMA TILLGÅNGAR 382 672 337 729 338 838 346 696
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel .. .. .. ..
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 7 077 9 540 .. ..
Derivat - säkringsredovisning (skulder) .. .. .. ..
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. ..
Avsättningar 8 640 8 713 8 248 6 825
Skatteskulder 2 219 2 720 2 006 4 678
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. ..
Andra skulder 121 788 75 962 77 959 80 928
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 165 408 116 307 121 876 105 241
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 31 418 30 456 26 964 24 466
Överkursfond 5 669 5 669 5 669 5 669
Annat eget kapital .. 3 026 .. 863
Övrigt eget kapital 1 190 1 725 2 103 1 718
Ackumulerat annat totalresultat -4 971 -4 716 -4 001 5 410
Ackumulerade vinstmedel 96 109 74 918 67 472 61 726
Uudelleenarvostus_rahastot .. .. .. ..
Andra fonder 61 519 66 427 56 594 60 070
(-) Egna aktier .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 23 635 46 317 63 398 85 517
(-) Förskottsutdelningar .. 2 129 .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 217 265 221 422 216 962 241 454
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 382 673 337 729 338 838 346 695

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Värdepappersföretagens balansräkningar 1.1.- 31.12.2018, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2018/04/spy_2018_04_2019-04-18_tau_002_sv.html