Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.11.2016

Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2015

Arvonlisäyksen volyymin muutoksiin perustuvissa tuottavuustutkimuksissa on laskettu kansantalouden työn- ja kokonaistuottavuuden muutokset. Työn tuottavuus koostuu pääomaintensiteetistä, työpanoksen rakennemuutoksesta sekä kokonaistuottavuudesta. Kokonaistuottavuus puolestaan saadaan, kun arvonlisäyksestä vähennetään työ- ja pääomapanosten kontribuutiot. Tämän vuoden julkistuksen yhteydessä raportoidaan, aiempien vuosien tietojen lisäksi, myös pääomapanosten eri osatekijöiden kontribuutiot. Kontribuutiot on laskettu erikseen ICT- ja T&K-varoille, koneille ja laitteille, asuinrakennuksille sekä muille pääomavaroille. Tiedot löytyvät tilastokeskuksen tietokantataulukoista.

Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoihin perustuva arvonlisäyksen volyymin muutos kääntyi kolmen laskuvuoden jälkeen lievästi positiiviseksi vuonna 2015 ollen 0,1 prosenttia. Arvonlisäyksen keskimääräinen volyymin muutos vuosina 2012 - 2014 oli -1,3 prosenttia. Kansantalouden tilinpidon arvonlisäyksen volyymin ennakkotietoihin perustuva työn tuottavuuden kasvuvauhti koko kansantaloudessa oli 0,3 prosenttia vuonna 2015 ja 0,3 prosenttia vuonna 2014. Kansantalouden kokonaistuottavuuden muutos oli -0,1 prosenttia vuonna 2015, kun se oli -0,6 prosenttia vuonna 2014.

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2015, %

Koko kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2015, %

Pitkän aikavälin trendimuutos (Hodrick-Prescott -suodatettu) osoittaa, että koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvuvauhti on hidastunut voimakkaasti 1990-luvun puolivälin reilusta kolmesta prosentista 0,3 prosenttiin vuonna 2015. Vaikka yksittäisten vuosien (2000, 2004, 2007 ja 2010) vuosikasvut ovat olleet 3 - 4 prosentin luokkaa, on työn tuottavuuden trendi silti ollut aleneva 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuoden 2008 jälkeen työn tuottavuuden muutosprosentit ovat olleet hyvin lähellä nollaa. 1990 - luvun puolivälin jälkeiseen työn tuottavuuden laskuun on vaikuttanut erityisesti kokonaistuottavuuden raju lasku. Työpanoksen rakennemuutoksen vaikutus työn tuottavuuteen on kyseisellä ajanjaksolla ollut vähäinen ja pääomaintensiteetin vaikutus selvästi positiivinen. Ajanjaksolla 1995 - 1999 pääomaintensiteetin vaikutus oli vielä keskimäärin nollassa, kun taas 2000-luvun puolella kontribuutio on ollut keskimäärin 0,7 prosenttiyksikössä.

Kokonaistuottavuuden pitkän aikavälin trendimuutos (Hodrick-Prescott -suodatettu) osoittaa, että kokonaistuottavuuden keskimääräinen vuosikasvu oli noin 1 - 2 prosenttia vuosina 1976 - 1990. 1990-luvun alkupuoliskolla kokonaistuottavuus kasvoi selvästi ja oli korkeimmillaan yli 2,5 prosentissa 1990-luvun puolivälissä. Vuoden 2000 jälkeen kokonaistuottavuuden trendikasvu on ollut selvässä laskussa. Vuosien 2000 - 2007 kokonaistuottavuuden keskimääräinen kasvuvauhti oli vielä 1,6 prosenttia, minkä jälkeen vuosina 2008 - 2015 kokonaistuottavuuden vuosimuutos oli keskimäärin -1,2 prosenttia.

Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio arvonlisäyksen kasvuun oli voimakkaimmillaan 1990-luvun alkupuolella, keskimäärin 0,7 prosenttiyksikköä vuodessa vuosina 1990 - 1994. Tämän jälkeen työpanoksen rakennemuutoksen kontribuution vaikutus on vähäinen. Kontribuutio on ollut keskimäärin 0,1 prosenttiyksikköä ajanjaksoilla 1995 - 1999, 2000 - 2007 ja 2008 - 2015.

Pääomapanoksen kontribuution vaikutus arvonlisäyksen kasvuun oli vuosina 1976 - 1990 keskimäärin 1,1 prosenttiyksikköä vuodessa. 1990-luvulla vaikutus pieneni keskimäärin noin 0,5 prosenttiyksikköön vuodessa. Vuosina 2000 - 2007 pääomapanoksen kontribuution keskimääräinen vaikutus oli 1,0 prosenttia ja 2008 - 2015 keskimäärin 0,5 prosenttia, mikä vastaa 1990-luvun keskimääräistä vuosimuutosta.

Tehtyjen työtuntien kontribuutio arvonlisäyksen muutokseen laski rajusti 1990-luvun laman aikana. Aikavälillä 1991 - 1994 keskimääräinen vuosimuutos oli -3,1 prosenttiyksikköä. 1995 - 2007 tehtyjen työtuntien keskimääräinen vuosimuutos oli 0,9 prosenttiyksikköä. Vuosien 2008 – 2015 aikana tehtyjen työtuntien keskimääräinen vuosimuutos painui jälleen negatiiviseksi ollen -0,3 prosenttiyksikköä.

Taulukossa on esitetty kokonaistuottavuuden sekä työn tuottavuuden keskimääräiset vuosimuutosprosentit eri ajanjaksoina. Lisäksi taulukossa on esitetty pääomapanoksen, tehtyjen työtuntien ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot arvonlisäyksen kasvuun sekä pääomaintensiteetin muutoksen ja työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutiot työn tuottavuuden kasvuun.

Koko kansantalouden tuottavuuden keskimääräinen kasvu, 1976-2015*

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2007 2008-2015 2015 1)
Arvonlisäyksen volyymin muutos, % 3,4 -0,7 4,7 3,4 -0,9 0,1
Pääomapanoksen kontribuutio, % 1,1 0,3 0,8 1,0 0,5 0,3
Tehtyjen työtuntien kontribuutio, % 0,3 -3,1 1,4 0,6 -0,3 -0,1
Työpanoksen rakennemuutoksen kontribuutio, % 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0
Kokonaistuottavuuden muutos, % 1,7 1,5 2,3 1,6 -1,2 -0,1
Pääomaintensiteetin kontribuutio, % 1,0 1,3 0,0 0,7 0,8 0,4
Työn tuottavuuden muutos, % 2,9 3,4 2,5 2,4 -0,3 0,3
1) Vuoden 2014 ja 2015 luvut perustuvat ennakkotietoihin

Tässä tilastossa esitetyt tuottavuusmittarit perustuvat KLEMS-menetelmään ja samoihin raakatietoihin kuin EUKLEMS. Lisätietoja löytyy tilaston menetelmäselosteesta.


Lähde: Tuottavuustutkimukset 2015, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Janne Eskelinen 029 551 2316, Natalia Lindberg 029 551 3361, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (187,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 30.11.2016

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttut/2015/ttut_2015_2016-11-30_tie_001_fi.html