Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistus

Tilastokeskus kokoaa tälle sivulle kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistukseen liittyvän materiaalin. Sivu sisältää mm. tilastokohtaiset siirtymäaikataulut, julkaisutaulujen uudet koodit sekä uudistukseen liittyvää koulutusmateriaalia.

1. Yleistä uudistuksesta ja sen vaikutuksista

2. Uudet kansantalouden tilinpidon käsikirjat

3. Eurostatin ESA 2010 -sivusto

4. Tilastokohtainen siirtymäaikataulu

5. Uudet julkaisukoodit ja -nimikkeet

6. Tiedotus- ja koulutusmateriaalia

1. Yleistä uudistuksesta ja sen vaikutuksista

Euroopan Unionin jäsenvaltioissa tällä hetkellä voimassa oleva kansantalouden tilinpidon järjestelmä EKT 95, joka pohjautuu maailmanlaajuiseen SNA 93 -suositukseen, otettiin käyttöön pääosin vuonna 1999. Tämän jälkeen mm. globalisaatio ja uudet taloudelliset ilmiöt ovat aiheuttaneet uudistustarpeita kansantalouden tilinpidolle. Maailmanlaajuista SNA-järjestelmää alettiin uudistaa vuonna 2002, ja samalla aloitettiin myös EKT-järjestelmän uudistustyö Euroopan Unionissa. Uusi SNA 2008 hyväksyttiin vuonna 2009, jonka jälkeen useat maat ovat aloittaneet siirtymäprosessin kohti uutta järjestelmää.

Euroopan Unionissa siirrytään uuteen järjestelmään (EKT 2010, englanniksi ESA 2010) syyskuun lopussa 2014, jolloin EKT 2010 -asetuksen sisältämä tietojen lähettämisohjelma astuu voimaan. Tilinpidon tiedot laaditaan tuolloin pohjautuen uuteen EKT 2010 -menetelmäkäsikirjaan. Suomessa heinäkuussa 2014 julkaistut kansantalouden tilinpidon tiedot ovat jo uuden järjestelmän mukaisia. Tällöin julkaistiin mm. BKT:n ja sektoritilien uudet aikasarjat. Moni tilasto siirtyy uuteen järjestelmään syyskuun lopussa, jolloin julkaistaan esimerkiksi julkisen velan uudet aikasarjat. Eri tilastojen tarkka siirtymäaikataulu ilmenee tilastokohtaisesta siirtymäaikataulusta jäljempänä.

Uusi EKT 2010 mm. laajentaa varojen käsitettä kattamaan tutkimus- ja kehittämismenot sekä asejärjestelmät, ohjeistaa vanhaa järjestelmää paremmin globaalien tuotantotapojen käsittelyn sekä laajentaa ja nopeuttaa tietojen raportointivaatimuksia joiltakin osin. Lisäksi julkisyhteisöjen ja yksityisen sektorin rajanvetoa muutetaan, ja jäsenmaita edellytetään tuottamaan tietoja eläkejärjestelmiin liittyvistä vastuista.

Uudistuksen yhteydessä kansantalouden tilinpidossa käytössä oleviin keskeisiin luokituksiin tulee useita muutoksia. Erityisesti tämä koskee sektoriluokitusta, varaluokitusta ja taloustoimiluokitusta, joihin tulee sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia. Pienempiä muutoksia saattaa tulla muihinkin luokituksiin mm. kooditusten osalta.

Suomessa bkt:n taso nousi EKT 2010:n käyttöönottoon liittyvien menetelmämuutosten takia 2000-luvulla keskimäärin noin neljä prosenttia. Tilastokeskus teki uudistuksen yhteydessä kansantalouden tilinpitoon muitakin aikasarjatarkistuksia, jotka vaikuttivat bkt:hen. Bruttokansantuotteen lisäksi EKT 2010 -uudistus vaikuttaa muun muassa julkiseen alijäämään ja velkaan.

Vaikutus keskeisiin tunnuslukuihin vuonna 2011: BKT, julkinen alijäämä ja julkinen velka

BKT:n tasomuutos, %
- T&K:n pääomittamisen vaikutus
- asejärjestelmien pääomittamisen vaikutus
- muut aikasarjamuutokset
(päivittyneet lähdeaineistot ja menetelmät sekä virheenkorjaus)
4,3
3,7
0,2
0,4
Julkinen alijäämä, BKT-suhteen muutos 1) -0,3
Julkisen velan tasomuutos (alustava arvio) 2), %
Julkisen velan BKT-suhteen muutos (alustava arvio) 1)
2,4
-0,8

1) uuden BKT-suhteen ja vanhan BKT-suhteen erotus. Alijäämän kohdalla negatiivinen luku viittaa alijäämän suurentumiseen suhteessa BKT:hen
2) velan euromääräisen muutoksen suhde vanhaan velkatietoon

Vaikutukset koskevat vuotta 2011 ja ne sisältävät sekä EKT 2010:n käyttöönoton että muiden aikasarjamuutosten vaikutuksen. Julkista velkaa koskevat tiedot voivat poiketa näistä ennakkoarvioista. Julkisen velan uudet aikasarjat julkaistaan 30.9.

EKT 2010 -uudistuksen kanssa samanaikaisesti toteutettiin muutoksia maksutasetilastointiin. Maksutasestandardeja on uudistettu yhdessä EKT 2010 ja SNA 2008 -järjestelmien kanssa. Tavoitteena on ollut yhtenäistää maksutasetilastointia ja kansantalouden tilinpidon järjestelmää sekä sisällöllisesti että käsitteistöltään. Tulevaisuudessa mm. vaihtotase esitetään yhtenevästi maksutaseessa ja kansantalouden tilinpidossa. Maksutasetilastoinnin muutokset esitellään maksutaseuudistuksen sivustolla.

Yksityiskohtaisemmin uudistuksen sisältö Suomen näkökulmasta on kuvattu sivulla Yhteenveto kansantalouden tilinpidon EKT 2010 -uudistuksen sisällöstä

2. Uudet kansantalouden tilinpidon käsikirjat

Kansantalouden tilinpito Euroopan Unionissa pohjautuu EKT 2010 -manuaaliin, joka on osa EU:n neuvoston ja parlamentin hyväksymää EKT 2010 -asetusta.
EKT 2010 -asetus ja -menetelmäkäsikirja (pdf, 726 sivua, 11,6 Mt)

EKT 2010 pohjautuu maailmanlaajuiseen YK:n vahvistamaan SNA2008-suositukseen.
SNA 2008 -menetelmäkäsikirja

EKT 2010 -uudistuksen yhteydessä on uudistettu myös sektoriluokitusta, ja luokitukseen liittyvä käsikirja on päivitetty.
Sektoriluokitus 2012 (pdf, 36 sivua, 179 kt)

3. Eurostatin ESA 2010 -sivusto

Euroopan Unionin tilastovirasto Eurostat on avannut uudistukseen liittyen internet-sivuston, jossa on saatavilla laajasti uudistukseen liittyvää materiaalia.
Eurostatin ESA 2010 -sivusto

4. Tilastokohtainen siirtymäaikataulu

Taulukko sisältää tiedot kansantalouden tilinpitoon kuuluvien tilastojen alustavista EKT 2010:n mukaisten tietojen ensimmäisistä julkaisupäivämääristä ja aikasarjojen pituuksista.

Tilaston nimi Aikasarja Julkistus-
päivä
Huomautus
Kansantalouden tilinpito 1975–2013 11.7.2014  
Neljännesvuositilinpito 1990 1. neljännes–
2014 1. neljännes
11.7.2014  
Sektoritilit neljännesvuosittain 1999 1. neljännes–
2014 1. neljännes
11.7.2014  
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 1999 1. neljännes–
2014 1. neljännes
11.7.2014  
Verot ja veronluonteiset maksut 1975–2013 11.7.2014  
Tuotannon suhdannekuvaaja 1996 tammikuu–
2014 toukokuu
15.7.2014  
Rahoitustilinpito, vuositiedot 1995–2013 15.9.2014 Ei erillistä vuositietojen julkistusta kesällä 2014.
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 1975–2013 30.9.2014  
Rahoitustilinpito, neljännesvuositiedot 1997 4. neljännes–
2014 2. neljännes
30.9.2014  
Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2000 1. neljännes–
2014 2. neljännes
30.9.2014  
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 1998 1. neljännes–
2014 2. neljännes
30.9.2014  
Aluetilinpito 2000–2012 11.12.2014  
Panos-tuotos (tarjonta- ja käyttötaulukot) 2012 18.12.2014 Vuodet 2010 ja 2011 julkaistaan vuonna 2015
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 1990–2013 22.1.2015  
Tuottavuustutkimukset   28.11.2014  
Alueellinen panos-tuotos     tiedotetaan myöhemmin
Kulttuurin satelliittitilinpito     tiedotetaan myöhemmin
Matkailun satelliittitilinpito     tiedotetaan myöhemmin
Historialliset sarjat (vuosi)     tiedotetaan myöhemmin

5. Uudet julkaisukoodit ja -nimikkeet

Uudistuksen aiheuttamat muutokset sektori-, taloustoimi- ja varaluokitukseen ilmenevät vastaavuustaulukosta, johon on koottu uudet EKT 2010:n mukaiset julkaistavat erät sekä niitä vastaavat vanhat EKT 95:n mukaiset julkaisutasot.

6. Tiedotus- ja koulutusmateriaalia

Tilastokeskuksessa 11.7.2014 pidetyn EKT2010 tiedotustilaisuuden esitykset löytyvät sivuiltamme SlideShare-palvelusta. 20.5.2014 järjestetyn Kansantalouden tilinpidon ja maksutasetilastoinnin uudistukset -seminaarin esitysmateriaalit löytyvät Tilastokeskuksen tapahtumia-sivulta.

Lisätietoja: kansantalous@stat.fi; Paula Koistinen-Jokiniemi 029 551 3362; Olli Savela 029 551 3316


Päivitetty 27.8.2014