Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Uusien tilastostandardien aiheuttamat muutokset maksutasetilastointiin

Tälle sivulle on koottu tietoa muutoksista, joita uudet tilastostandardit aiheuttavat maksutasetilastoon ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevaan tilastoon.

1. Yleistä uusien tilastostandardien käyttöönotosta

2. Uusi lainsäädäntö

3. Euroopan keskuspankin sivusto uusien tilastostandardien käyttöönotosta

1. Yleistä uusien tilastostandardien käyttöönotosta

Suomi noudattaa maksutasetilastoinnissa Kansainvälisen valuuttarahaston julkaisemaa maksutasekäsikirjaa (Balance of Payments Manual, BPM), mikä mahdollistaa tilastojen kansainvälisen vertailukelpoisuuden. Tämän käsikirjan pohjalta Euroopan unioni on antanut asetukset ja Euroopan keskuspankki suuntaviivat, joiden mukaisesti jäsenmaiden on raportoitava maksutaseen ja ulkomaisen varallisuusaseman eriä. Suorien sijoitusten tilastoinnissa Suomi noudattaa lisäksi OECD:n julkaisemaa käsikirjaa suorista sijoituksista.

Maksutasekäsikirjan edellinen eli 5. painos (BPM5) julkaistiin vuonna 1993. Tämän jälkeen maailmantalous on muuttunut entistä globaalimmaksi: kansainvälinen kauppa ja pääomanliikkeet ovat tulleet aiempaa merkittävämmiksi. Nämä muutokset ovat luoneet uudistustarpeita maksutasetilastointiin. Maksutasekäsikirjan uudessa, 6. painoksessa (BPM6) otetaan nämä muutokset huomioon.

Maksutasetilastoon ja ulkomaiseen varallisuusasemaan tehdyt muutokset ovat sidoksissa Euroopan kansantalouden tilinpidon uudistukseen (ns. EKT 2010 -uudistus). Maksutasestandardeja on uudistettu yhdessä EKT 2010 -uudistuksen taustalla olevan maailmanlaajuisen kansantalouden tilinpitojärjestelmän eli ns. SNA 2008 -suosituksen kanssa. Tavoitteena on ollut yhtenäistää maksutasetilastointia ja kansantalouden tilinpidon järjestelmää sekä sisällöllisesti että käsitteistöltään. Tulevaisuudessa mm. vaihtotase esitetään yhtenevästi maksutaseessa ja kansantalouden tilinpidossa.

Suomi julkistaa 11.7.2014 alkaen maksutasetiedot noudattaen maksutasekäsikirjan 6. painoksen ohjeita ja suosituksia. Samalla Suomi ottaa käyttöönsä uudet Euroopan keskuspankin suuntaviivat sekä Euroopan unionin asetukset.

Vaihtotaseen kirjauksissa uudet maksutasestandardit tuovat muutoksia mm. välityskaupan tilastointiin sekä ulkomailla valmistuttamisen tilastointiin. Lisäksi välilliset rahoituspalvelut (FISIM) tulevat osaksi maksutaseasetelmaa.

Rahoitustaseessa suurimmat muutokset näkyvät suorissa sijoituksissa. Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastossa suorat sijoitukset ilmoitetaan bruttoperiaatteen mukaisesti. Lisäksi suorat sijoitukset julkaistaan omana tilastoalueenaan, jossa nämä sijoitukset esitetään nettoutettuina (ns. suuntaperiaatetta noudattaen).

Uudistuksen yhteydessä maksutasetilastossa käytössä oleviin keskeisiin luokituksiin tulee muutoksia. Erityisesti tämä koskee sektoriluokitusta, johon tulee sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia. Pienempiä muutoksia saattaa tulla muihinkin luokituksiin mm. kooditusten osalta.

Tilastokeskus toteuttaa heinäkuussa 2014 julkaistavissa maksutasetiedoissa aikasarjatarkistuksen, jossa aikasarjoihin tulee muutoksia maksutasestandardien uudistuksen mukaisesti.

Ennakollisia vaikutusarvioita vuodelle 2011: Vaihtotase, ulkomainen nettovarallisuus

Vaihtotaseen tasomuutos1), % -0,2
Ulkomaisen nettovarallisuuden tasomuutos 1), % -1,4

1) uuden BKT-suhteen ja vanhan BKT-suhteen erotus

Vaikutusarvio koskee vuotta 2011. Arviot sisältävät sekä uuden maksutasekäsikirjan että EKT 2010:n käyttöönoton vaikutuksen ja muiden aikasarjamuutosten vaikutuksen. Varsinaiset julkaistavat tiedot voivat poiketa näistä ennakkoarvioista. Uudet Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -aikasarjat julkaistaan 11.7.

Yksityiskohtaisemmin uudistuksen sisältö Suomen näkökulmasta on kuvattu dokumentissa Yhteenveto uusien tilastostandardien vaikutuksesta maksutasetilastoon ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevaan tilastoon.

2. Uusi lainsäädäntö

Maksutasetilaston ja ulkomaisen varallisuusaseman laadinnassa noudatetaan Kansainvälisen valuuttarahaston maksutasekäsikirjan (6. painos) ohjeita ja suosituksia. Ks. BPM6-maksutasekäsikirja (englanninkielinen)

Maksutasetilastointia ohjeistavat lisäksi Euroopan keskuspankki (rahoitustase): Euroopan keskuspankin suuntaviivat, Euroopan unioni (vaihtotase): Euroopan komission asetus ja OECD (suorat sijoitukset): Suorien sijoitusten käsikirja (englanninkielinen).

3. Euroopan keskuspankin sivusto uusien tilastostandardien käyttöönotosta

Euroopan keskuspankki on avannut uudistusta koskevan internetsivuston, josta löytyy laajasti uusien tilastostandardien käyttöönottoon liittyvää materiaalia. Ks. Euroopan keskuspankin BPM6-sivusto (englanninkielinen).

Lisätietoja:
Sähköposti: maksutase@tilastokeskus.fi


Päivitetty 20.5.2014