Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nya statistiknormers inverkan på betalningsbalansstatistiken och statistiken över utlandsställningen

På denna sida har vi samlat information om de ändringar som de nya statistiknormerna medför i betalningsbalansstatistiken och statistiken över utlandsställningen.

1. Allmänt om ändringarna

2. Ny lagstiftning

3. Europeiska centralbankens webbplats om införandet av de nya statistik-normerna

1. Allmänt om ändringarna

I betalningsbalansstatistiken iakttar Finland Internationella valutafondens betalningsbalansmanual (Balance of Payments Manual, BPM) vilket möjliggör internationell jämförelse av statistiken. Utifrån manualen har Europeiska unionen och Europeiska centralbanken utfärdat sin förordning och sina riktlinjer om medlemsländernas rapportering av betalningsbalans och utlandsställning. I statistikföringen av direktinvesteringar följer Finland dessutom OECD:s direktinvesteringsmanual.

Den föregående, femte upplagan av betalningsbalansmanualen (BPM5) publicerades 1993. Sedan dess har världsekonomin blivit mer global, och handeln och kapitalrörelserna på det internationella planet har ökat i betydelse. Med denna utveckling behövde betalningsbalansstatistiken ses över. Utvecklingen beaktas i den nya, sjätte upplagan av betalningsbalansmanualen (BPM6).

Ändringarna i betalningsbalansstatistiken och utlandsställningen hänför sig till det reviderade europeiska nationalräkenskapssystemet (sk. ENS 2010-revideringen). Betalningsbalansstandarderna har reviderats tillsammans med de världsomfattande rekommendationerna för nationalräkenskaper, s.k. SNA 2008, som utgör grunden för ENS 2010. Målet har varit att samordna både innehållet och begreppen i betalningsbalansstatistiken och nationalräkenskapssystemet. Framöver presenteras bland annat bytesbalansen på samma sätt i både betalningsbalansen och nationalräkenskaperna.

Från och med 11 juli 2014 publicerar Finland betalningsbalansen enligt anvisningarna och rekommendationerna i sjätte upplagan av betalningsbalansmanualen. Samtidigt inför Finland Europeiska centralbankens nya riktlinjer och unionens nya förordning.

I redovisningen av bytesbalansen medför de nya betalningsbalansnormerna förändringar i bland annat statistikföringen av varuförmedling och av tillverkning utomlands. Dessutom kommer indirekt mätta finansiella tjänster (FISIM) att ingå i betalningsbalansuppställningen.

De största förändringarna i den finansiella balansen gäller direktinvesteringar. I statistiken över betalningsbalans och utlandsställning anges direktinvesteringarna enligt bruttoprincipen. Dessutom publiceras direktinvesteringarna som ett eget statistikområde där de redovisas nettade (enligt investeringsriktningsprincipen).

I anslutning till reformen görs ändringar i de viktigaste klassificeringarna som används i betalningsbalansstatistiken. Det gäller speciellt sektorindelningen där både innehållet och strukturen kommer att ändras. Mindre förändringar kan bli aktuella även i andra klassificeringar, bland annat i koderna.

I betalningsbalansen som publiceras i juli 2014 genomför Statistikcentralen en justering av tidsserierna enligt de nya standarderna.

Preliminära bedömningar av inverkan för år 2011: Bytesbalans, utländsk nettoställning

Nivåförändring av bytesbalansen 1), % -0,2
Nivåförändring av den utländska nettoställningen 1), % -1,4

1)skillnaden mellan det nya och det gamla BNP-förhållandet

Bedömningen av inverkan gäller år 2011. Bedömningarna omfattar både inverkan av den nya betalningsbalanshandboken och införandet av ENS 2010 samt inverkan av andra tidsserieförändringar. De egentliga uppgifterna som publiceras kan avvika från dessa preliminära bedömningar. De nya tidsserierna över betalningsbalansen och utlandsställningen publiceras den 11 juli.

2. Ny lagstiftning

Statistiken över betalningsbalans och utlandsställning sammanställs enligt anvisningarna och rekommendationerna i Internationella valutafondens betalningsbalansmanual (sjätte upplagan). Se betalningsbalansmanual BPM6 (på engelska).

Riktlinjer om betalningsbalansstatistiken ges även av Europeiska centralbanken (finansiell balans): Europeiska centralbankens riktlinjer, Europeiska unionen (bytesbalans): Europeiska kommissionens förordning och OECD (direktinvesteringar): Manual för direktinvesteringar (på engelska).

3. Europeiska centralbankens webbplats om införandet av de nya statistiknormerna

Europeiska centralbanken har lanserat en webbplats om reformen. Där finns omfattande material om införandet av de nya statistiknormerna. Se Europeiska centralbankens webbplats om BPM6 (på engelska).

Tilläggsupgifter:
E-post: maksutase@tilastokeskus.fi

 


Senast uppdaterad 20.5.2014