Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimatutkimuksen sisältöä ja tiedonkeruuta uudistettu vuodesta 2008 alkaen

Työvoimatutkimuksessa on vuoden 2008 alussa otettu käyttöön uudistuksia, jotka laajentavat tutkimuksen tietosisältöä. Myös joidenkin käsitteiden määritelmät muuttuvat. Uudistukset perustuvat EU:n asetuksiin, ja niillä pyritään parantamaan EU-maiden työvoimatilastojen vertailtavuutta.

Uuden tiedonkeruumallin mukaisesti keskeiset tiedot kerätään ympäri vuoden koko otokselta ja voidaan raportoida kuukausittain tai neljännesvuosittain. Osa tiedoista kerätään vain osaotokselta ja raportoidaan vuositasolla. Työvoimatutkimuksen raportointikäytäntöihin tällä ei ole juuri vaikutusta, kuukausi- ja neljännesvuosijulkaisut sisältävät pääosin samat tiedot kuin tähänkin asti.

Uutta ja tarkempaa tietoa

Vuodesta 2008 lähtien työvoimatutkimuksessa kerätään uusia tietoja mm. vuokratyöstä ja palkansaajien kuukausiansioista ja niiden raportointi alkaa vuonna 2009. Vuokratyöläisen toimiala määritellään nyt tutkimusviikon työpaikan mukaan, kun aikaisemmin kaikki vuokratyöläiset luokiteltiin työvoiman vuokrauksen toimialalle. Muutos mahdollistaa sen, että vuokratyöläisten määrää voidaan tarkastella toimialoittain.

Lisäksi esimerkiksi sairauspoissaoloista, erilaisista perhevapaista, työsuhteen voimassaolosta vapaiden aikana ja osa-aikaeläkkeestä saadaan aiempaa tarkempaa ja laadukkaampaa tietoa.

Tarkennuksia työllisen määritelmään

Työllisen perusmääritelmä säilyy ennallaan. Työlliseksi luokitellaan edelleen henkilö, joka on tehnyt tutkimusviikolla ansiotyötä vähintään yhden tunnin joko palkansaajana, yrittäjänä tai yrittäjäperheenjäsenenä tai ollut tilapäisesti poissa työstä.

Työstä pitkällä vapaalla olevien palkansaajien kohdalla sovelletaan vuodesta 2008 alkaen EU:n yhteistä käytäntöä. Sen mukaan henkilö on työllinen, jos hänen poissaolonsa on kestänyt alle kolme kuukautta tai hänelle maksetaan edelleen palkkaa tai ansiosidonnaista korvausta vähintään puolet peruspalkan määrästä. Siten esimerkiksi hoitovapaalla tai vuorotteluvapaalla olevaa ei enää automaattisesti luokitella työvoiman ulkopuolelle kuten aiemmin. Omaishoitajan työtä ei enää lasketa ansiotyöksi, mutta omaishoitajuus selvitetään erillisellä kysymyksellä.

Määritelmämuutoksista johtuen työstä poissa olleiden työllisten määrä saattaa hieman lisääntyä vuoteen 2007 verrattuna. Keväällä 2007 tehdyn koetutkimuksen mukaan vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä. Muutosten vaikutuksia seurataan ja niistä raportoidaan vuoden 2008 aikana mm. työvoimatutkimuksen internet-sivuilla.

Lisätietoja:

Työvoimatutkimuksen kotisivut: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Ajantasaiset kuvaukset ja selosteet:

Tilaston kuvaus: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/meta.html
Laatuseloste: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2008/01/tyti_2008_01_2008-02-19_laa_001_fi.html
Menetelmäselosteet: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/men.html
Käsitteet ja määritelmät: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/kas.html
Tietoluettelot: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_tlu_001.html

Työvoimatutkimuksen tietopalvelu: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi


Päivitetty 19.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001.html