Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.6.2021

Vuonna 2020 ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärä laski 65 prosenttia, mutta tavaraliikenne säilyi miltei ennallaan

Koronaviruspandemia vaikutti voimakkaasti ulkomaan meriliikenteen matkustajamäärään, joka laski 65 prosentilla vuoteen 2019 verrattuna. Suomen satamien kautta kulkenut matkustajamäärä oli 6,7 miljoonaa vuonna 2020. Yli 90 prosenttia meritse kuljetetuista matkustajista matkasi Viroon ja Ruotsiin kulkevilla reiteillä. Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuonna 2020 yhteensä 96,0 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna viisi prosenttia. Vienti laski kuusi prosenttia ja oli 50,2 miljoonaa tonnia. Tuonti laski neljä prosenttia ja oli yhteensä 45,8 miljoonaa tonnia. Kuljetusvälineitä kuljetettiin yhteensä 2,4 miljoonaa kappaletta. Näistä 53 prosenttia oli matkustajien henkilöautoja.

Ulkomaan merikuljetukset (tonnia) 1970–2020

Ulkomaan merikuljetukset (tonnia) 1970–2020

Tavaraliikenne

Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli 96,0 miljoonaa tonnia. Tästä kauttakulku- eli transitoliikenteen osuus oli 9 prosenttia eli 8,4 miljoonaa tonnia. Eniten kuljetettiin kappaletavaraa, 16,5 miljoonaa tonnia ja seuraavaksi eniten kuljetettiin raakaöljyä, 11,3 miljoonaa tonnia. Suurin tuotu tavaralaji oli raakaöljy, joka vastasi 25 prosenttia kaikesta meritse tuodusta tavarasta. Eniten vietiin öljytuotteita, kappaletavaraa ja paperia. Nämä tavaralajit muodostavat 46 prosenttia kaikesta meriliikenteen tavaraviennistä. Vilkkaimmat tavaraliikenteen satamat olivat Sköldvik, HaminaKotka, Helsinki, Kokkola ja Naantali. Suurimmat tuontisatamat olivat Sköldvik, Helsinki, Naantali, Raahe ja HaminaKotka. Suurimmat vientisatamat puolestaan olivat HaminaKotka, Sköldvik, Helsinki, Kokkola ja Rauma.

Taulukko 1. Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettu tavaramäärä tavaralajeittain vuosina 2018-2020

Suunta ja tavaralaji Vuosi
2018 2019 2020
Vienti Raakapuu 839 970 714 705 482 449
Sahatavara 3 749 891 3 962 493 3 798 860
Sellu, puuhioke, jätepaperi 3 600 683 3 874 226 3 943 835
Paperi 8 157 124 7 563 773 6 467 012
Vaneri, muut puulevyt 259 001 245 719 212 822
Malmit, rikasteet 5 001 231 4 367 797 4 660 187
Metallit, metallituotteet 3 338 673 2 887 695 2 910 408
Raakaöljy 9 40 68
Öljytuotteet 8 935 661 9 166 173 8 768 395
Kivihiili, koksi 973 354 1 365 453 799 305
Lannoitteet 3 096 333 3 577 862 3 649 634
Kemikaalit 3 403 378 3 557 791 3 518 461
Raakamineraalit, sementti 1 150 091 1 454 668 1 336 861
Vilja 415 069 547 694 778 348
Kappaletavara 9 002 069 8 701 379 7 860 184
Muu tavara 998 984 1 317 860 1 016 253
Yhteensä 52 921 521 53 305 328 50 203 082
Tuonti Raakapuu 3 167 139 3 022 638 3 002 951
Sahatavara 36 216 32 219 33 711
Sellu, puuhioke, jätepaperi 430 809 309 255 215 435
Paperi 208 360 212 113 253 996
Vaneri, muut puulevyt 32 547 39 346 37 052
Malmit, rikasteet 4 855 165 4 274 233 4 372 708
Metallit, metallituotteet 1 279 761 1 370 915 1 412 315
Raakaöljy 11 889 441 11 939 810 11 314 437
Öljytuotteet 4 767 546 4 658 124 4 907 966
Kivihiili, koksi 4 254 867 3 407 649 2 597 314
Lannoitteet 256 369 259 915 281 736
Kemikaalit 2 815 815 2 669 110 2 479 932
Raakamineraalit, sementti 4 779 894 4 024 729 3 839 014
Vilja 124 896 62 498 62 165
Kappaletavara 9 214 655 8 877 333 8 617 850
Muu tavara 2 744 086 2 823 196 2 400 071
Yhteensä 50 857 566 47 983 083 45 828 653

Tavaraliikenne konteissa ja kuljetusvälineissä

Konteissa kuljetettiin yhteensä 11,9 miljoonaa tonnia tavaraa Suomen satamien kautta vuonna 2020. Määrä oli 8,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Kuljetettujen konttien määrä oli 840 137 (1 494 014 TEU-konttia) 1) . Konteissa kuljetetun tavaran vienti laski 9,5 prosenttia ja tuonti laski 6,7 prosenttia tonneissa mitattuna vuoteen 2019 verrattuna.

Tavaraliikenteen kuljetusvälineissä kuljetettiin tavaraa yhteensä 15,6 miljoonaa tonnia ja kuljetusvälineitä kuljetettiin kaikkiaan 1,12 miljoonaa kappaletta. Tavaraliikenteen kuljetusvälineistä eniten kuljetettiin kuorma-autoja ja kuorma-autojen perävaunuja, yhteensä 1,09 miljoonaa kappaletta Muita kuljetusvälineitä kuljetettiin 29 892 kappaletta. Kuljetusvälineissä ja konteissa kuljetettu tavaramäärä oli yhteensä 27,5 miljoonaa tonnia, joka on 29 prosenttia kaikesta meriliikenteessä kuljetetusta määrästä.

Ulkomaan meriliikenteen kuljetussuorite

Ulkomaan meriliikenteen kuljetussuorite oli vuonna 2020 yhteensä 211,7 miljardia tonnikilometriä. Viennin kuljetussuorite oli 143,1 miljardia tonnikilometriä ja tuonnin 68,6 miljardia tonnikilometriä. Ulkomaan meriliikenteen tuontitavaroista 72 prosenttia tuotiin Itämeren alueen valtiosta ja vain 5 prosenttia muista kuin Euroopan satamista. Vientitavaroista 48 prosenttia vietiin Itämeren alueen valtioihin ja Euroopan satamien ulkopuolelle 16 prosenttia. Erot tuonti- ja vientimaissa heijastuvat suoraan kuljetussuoritteeseen. Kuljetussuorite laski 9 prosenttia verrattuna vuoteen 2019.

Vienti ja tuonti alueittain vuonna 2020

Vienti ja tuonti alueittain vuonna 2020

Kauttakulkuliikenne

Kauttakulkuliikennettä eli transitoliikennettä kulki Suomen satamien läpi 8,4 miljoonaa tonnia. Suurin osa tästä oli vientitransitoa, 7,9 miljoona tonnia. Tuontitransitoa oli 0,6 miljoonaa tonnia. Vientitransitosta suurin osa on malmeja ja rikasteita sekä lannoitteita, kemikaaleja ja kivihiiltä ja koksia. Nämä tavararyhmät muodostavat 96 prosenttia vientitransitosta. Tuontitransitosta yli puolet on kappaletavaraa. Transitoliikenne väheni kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vientitransito väheni kuusi prosenttia ja tuontitransito väheni viisi prosenttia.

Taulukko 2. Transitoliikenteessä kuljetettu tavaramäärä tavaralajeittain vuosina 2018–2020

Suunta ja tavaralaji Vuosi
2018 2019 2020
Vienti Raakapuu 938 96 203
Sahatavara 15 916 27 703 15 428
Sellu, puuhioke, jätepaperi 10 517 3 146 178
Paperi 19 245 29 781 2 868
Vaneri, muut puulevyt 2 166 1 437 1 535
Malmit, rikasteet 3 947 160 3 147 988 3 045 453
Metallit, metallituotteet 22 845 28 189 42 736
Raakaöljy - - 68
Öljytuotteet 66 315 94 598 144 784
Kivihiili, koksi 840 139 1 167 260 646 170
Lannoitteet 1 707 391 2 122 805 2 202 479
Kemikaalit 1 560 445 1 658 448 1 668 945
Raakamineraalit, sementti 3 145 883 14
Vilja 2 786 5 044 3 508
Kappaletavara 79 974 93 120 83 944
Muu tavara 24 775 17 013 11 130
Yhteensä 8 303 757 8 397 511 7 869 443
Tuonti Raakapuu - 24 1 533
Sahatavara 14 499 23 524 15 833
Sellu, puuhioke, jätepaperi 1 227 1 056 631
Paperi 4 789 1 963 1 697
Vaneri, muut puulevyt 1 582 3 818 9 001
Malmit, rikasteet 204 592 357
Metallit, metallituotteet 72 891 55 518 58 598
Raakaöljy - 14 68
Öljytuotteet 235 410 6 510
Kivihiili, koksi 1 101 3 166 4 661
Lannoitteet 1 203 27 96
Kemikaalit 53 219 48 403 43 528
Raakamineraalit, sementti 9 515 9 021 14 274
Vilja 331 313 124
Kappaletavara 468 014 316 096 335 405
Muu tavara 97 618 126 797 69 601
Yhteensä 726 428 590 742 561 917

Matkustajaliikenne

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin vuonna 2020 yhteensä 6,7 miljoonaa henkilöä. Suomen ja Viron välillä matkusti 4,1 miljoonaa henkilöä ja Suomen ja Ruotsin välillä 2,3 miljoonaa henkilöä. Suomen ja Saksan välillä kuljetettiin 0,1 miljoonaa matkustajaa, Suomen ja Venäjän välillä ei kuljetettu lähes lainkaan matkustajia. Matkustajamäärä laski 65 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 Suomeen ei saapunut lainkaan ulkomaalaisten risteilyalusten matkustajia. Matkustajien henkilöautoja kuljetettiin vuonna 2020 kaikkiaan 1,3 miljoonaa kappaletta ja linja-autoja 8 264 kappaletta. Matkustajien henkilöautojen kuljetukset vähenivät 41 prosenttia ja linja-autojen kuljetukset vähenivät 79 prosenttia

Saimaan kanavan kuljetusten määrä

Saimaan kanavan kautta kuljetettiin 1 191 842 tonnia tavaraa ulkomaan liikenteessä. Ulkomaan liikenteessä olevilla aluksilla kuljetettiin eniten raakapuuta, yhteensä 523 854 tonnia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin raakamineraaleja ja sementtiä 294 592 tonnia. Saimaan kanavan kuljetukset kasvoivat 22 prosenttia verrattuna vuoteen 2019.


1) Konttiliikenteen perusmittayksikkö TEU tarkoittaa yhtä 20 jalkaa pitkää, 8 jalkaa leveää ja 8,5 jalkaa korkeata konttia.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Kokkonen 029 551 3770, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 17.06.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenne [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1987. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/uvliik/2020/uvliik_2020_2021-06-17_tie_001_fi.html