Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.6.2021

Passagerarantalet inom utrikessjöfarten minskade med 65 procent år 2020, men godstrafiken var nästan oförändrad

Coronaviruspandemin inverkade kraftigt på antalet passagerare inom utrikessjöfarten, som minskade med 65 procent jämfört med år 2019. Antalet passagerare som reste via finländska hamnar uppgick till 6,7 miljoner år 2020. Över 90 procent av de passagerare som transporterades sjöledes reste på rutter till Estland och Sverige. År 2020 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 96,0 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med fem procent jämfört med året innan. Exporten minskade med sex procent och uppgick till 50,2 miljoner ton. Importen minskade med fyra procent och uppgick till totalt 45,8 miljoner ton. Totalt transporterades 2,4 miljoner transportmedel. Av dessa var 53 procent passagerares personbilar.

Utrikes sjöfart (ton) 1970–2020

Utrikes sjöfart (ton) 1970–2020

Godstrafik

Den totala volymen i utrikes sjötransporter uppgick till 96,0 miljoner ton, varav transitotrafikens andel var 9 procent, dvs. 8,4 miljoner ton. Mest transporterades styckegods, 16,5 miljoner ton, och näst mest råolja, 11,3 miljoner ton. Det största varuslaget som importerades var råolja, som utgjorde 25 procent av alla varor som importerades sjövägen. Mest exporterades oljeprodukter, styckegods och papper. Dessa varuslag utgör 46 procent av den totala varuexporten inom sjöfarten. De livligaste hamnarna inom godstrafiken var Sköldvik, HaminaKotka, Helsingfors, Karleby och Nådendal. De största importhamnarna var Sköldvik, Helsingfors, Nådendal, Brahestad och HaminaKotka. De största exporthamnarna var för sin del HaminaKotka, Sköldvik, Helsingfors, Karleby och Raumo.

Tabell 1. Mängden gods som transporterats med fartyg i utrikes sjöfart efter varuslag åren 2018-2020

Riktning och varuslag Vuosi
2018 2019 2020
Export Råvirke 839 970 714 705 482 449
Sågat virke 3 749 891 3 962 493 3 798 860
Pappersmassa, returpapper 3 600 683 3 874 226 3 943 835
Papper 8 157 124 7 563 773 6 467 012
Plywood och faner 259 001 245 719 212 822
Anrikad malm 5 001 231 4 367 797 4 660 187
Metaller, metallprodukter 3 338 673 2 887 695 2 910 408
Råolja 9 40 68
Oljeprodukter 8 935 661 9 166 173 8 768 395
Stenkol, koks 973 354 1 365 453 799 305
Gödselmedel 3 096 333 3 577 862 3 649 634
Kemikalier 3 403 378 3 557 791 3 518 461
Oarbetade mineraler, cement 1 150 091 1 454 668 1 336 861
Spannmål 415 069 547 694 778 348
Styckegods 9 002 069 8 701 379 7 860 184
Annat gods 998 984 1 317 860 1 016 253
Totalt 52 921 521 53 305 328 50 203 082
Import Råvirke 3 167 139 3 022 638 3 002 951
Sågat virke 36 216 32 219 33 711
Pappersmassa, returpapper 430 809 309 255 215 435
Papper 208 360 212 113 253 996
Plywood och faner 32 547 39 346 37 052
Anrikad malm 4 855 165 4 274 233 4 372 708
Metaller, metallprodukter 1 279 761 1 370 915 1 412 315
Råolja 11 889 441 11 939 810 11 314 437
Oljeprodukter 4 767 546 4 658 124 4 907 966
Stenkol, koks 4 254 867 3 407 649 2 597 314
Gödselmedel 256 369 259 915 281 736
Kemikalier 2 815 815 2 669 110 2 479 932
Oarbetade mineraler, cement 4 779 894 4 024 729 3 839 014
Spannmål 124 896 62 498 62 165
Styckegods 9 214 655 8 877 333 8 617 850
Annat gods 2 744 086 2 823 196 2 400 071
Totalt 50 857 566 47 983 083 45 828 653

Godstrafik med containrar och transportmedel

År 2020 transporterades totalt 11,9 miljoner ton gods i containrar via finländska hamnar. Detta var 8,7 procent mindre än år 2019. Antalet transporterade containrar var 840 137 (1 494 014 TEU-containrar) 1) . Exporten av varor som transporterades i containrar minskade med 9,5 procent och importen med 6,7 procent mätt i ton jämfört med år 2019.

I transportmedel inom godstrafiken transporterades totalt 15,6 miljoner ton gods, medan totalt 1,12 miljoner transportmedel transporterades. Av godstransportmedlen transporterades mest lastbilar och släpvagnar till lastbilar, totalt 1,09 miljoner. Andra transportmedel uppgick till 29 892 stycken. Den godsmängd som transporterades i transportmedel och containrar uppgick till totalt 27,5 miljoner ton, vilket är 29 procent av den totala transportmängden inom sjöfarten.

Transportarbetet inom utrikessjöfarten

När det gäller utrikessjöfarten uppgick transportarbetet till totalt 211,7 miljarder tonkilometer år 2020. Inom exporten var transportarbetet 143,1 miljarder tonkilometer och inom importen 68,6 miljarder tonkilometer. Av importvarorna inom utrikessjöfarten importerades 72 procent från stater i Östersjöområdet och bara 5 procent från hamnar utanför Europa. Av exportvarorna exporteras 48 procent till stater i Östersjöområdet och 16 procent till hamnar utanför Europa. Skillnaderna mellan import- och exportländerna återspeglas direkt i transportarbetet. Transportarbetet minskade med 9 procent jämfört med år 2019.

Exporter och importer enligt område år 2020

Exporter och importer enligt område år 2020

Transittrafik

Transittrafiken genom finska hamnar uppgick till 8,4 miljoner ton. Största delen av detta utgjordes av transitoexporten, 7,9 miljoner ton. Transitoimporten uppgick till 0,6 miljoner ton. Merparten av transitoexporten utgörs av malmer och anrikad malm samt av gödningsmedel, kemikalier, stenkol och koks. Dessa varugrupper utgör 96 procent av transitoexporten. Av transitoimporten är mer än hälften styckegods. Transitotrafiken minskade med sex procent jämfört med år 2019. Transitoexporten minskade med sex procent och transitoimporten med fem procent.

Tabell 2. Mängden gods som transporterats med fartyg i transitotrafik efter varuslag åren 2018–2020

Riktning och varuslag Vuosi
2018 2019 2020
Export Råvirke 938 96 203
Sågat virke 15 916 27 703 15 428
Pappersmassa, returpapper 10 517 3 146 178
Papper 19 245 29 781 2 868
Plywood och faner 2 166 1 437 1 535
Anrikad malm 3 947 160 3 147 988 3 045 453
Metaller, metallprodukter 22 845 28 189 42 736
Råolja - - 68
Oljeprodukter 66 315 94 598 144 784
Stenkol, koks 840 139 1 167 260 646 170
Gödselmedel 1 707 391 2 122 805 2 202 479
Kemikalier 1 560 445 1 658 448 1 668 945
Oarbetade mineraler, cement 3 145 883 14
Spannmål 2 786 5 044 3 508
Styckegods 79 974 93 120 83 944
Annat gods 24 775 17 013 11 130
Totalt 8 303 757 8 397 511 7 869 443
Import Råvirke - 24 1 533
Sågat virke 14 499 23 524 15 833
Pappersmassa, returpapper 1 227 1 056 631
Papper 4 789 1 963 1 697
Plywood och faner 1 582 3 818 9 001
Anrikad malm 204 592 357
Metaller, metallprodukter 72 891 55 518 58 598
Råolja - 14 68
Oljeprodukter 235 410 6 510
Stenkol, koks 1 101 3 166 4 661
Gödselmedel 1 203 27 96
Kemikalier 53 219 48 403 43 528
Oarbetade mineraler, cement 9 515 9 021 14 274
Spannmål 331 313 124
Styckegods 468 014 316 096 335 405
Annat gods 97 618 126 797 69 601
Totalt 726 428 590 742 561 917

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades år 2020 totalt 6,7 miljoner personer. Mellan Finland och Estland reste 4,1 miljoner passagerare och mellan Finland och Sverige 2,3 miljoner. Mellan Finland och Tyskland transporterades 0,1 miljoner, mellan Finland och Ryssland transporterades nästan inga passagerare. Passagerarantalet minskade med 65 procent jämfört med år 2019. År 2020 anlände inga passagerare med utländska kryssningsfartyg till Finland. År 2020 uppgick transporterna av passagerarnas personbilar till totalt 1,3 miljoner och transporterna av bussar till 8 264. Transporterna av passagerarnas personbilar minskade med 41 procent och transporterna av bussar med 79 procent.

Transportvolymen i Saima kanal

Via Saima kanal transporterades 1 191 842 ton gods inom utrikestrafiken. Med fartyg i utrikestrafik transporterades mest råvirke, totalt 523 854 ton. Näst mest transporterades råmineraler och cement, 294 592 ton. Transporterna via Saima kanal ökade med 22 procent jämfört med år 2019.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, matti.kokkonen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2020/uvliik_2020_2021-06-17_tie_001_sv.html