Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Vakuutustoiminta

1. Tilastotietojen relevanssi

Vakuutustoiminta-tilasto kuvaa Suomessa vahinko-, henki- ja eläkevakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden sekä suomalaisten vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden ulkomaisten sivukonttorien toimintaa. Varsinaisten tuloslaskelman ja taseen lisäksi tarkastellaan sijoitustoimintaa ja vakuutustoimintaa jaoteltuna vakuutusluokkakohtaisesti. Huomioitavaa on, että tässä tilastossa työeläkevakuutuslaitokset käsittävät ainoastaan yksityiset eläkevakuutusyhtiöt, jotka kuuluvat Finanssivalvonnan valvottavien listalle ja VAKRA-tiedonkeruun tiedonantajatasolle 401.

Tilasto on vuositilasto joka kuvaa tuloslaskelman osalta koko vuoden aikana kertynyttä tietoa ja taseen osalta vuoden lopun tilannetta varoista ja veloista. Alkuvuonna lopettaneiden vakuutusyhtiöiden tiedot ovat tilastossa mukana kyseisen vuoden loppuun asti.

Tiedonkeruun määrittelyvaiheessa on huomioitu Finanssivalvonnan valvontatoimen vaatimukset tietosisällölle. Käytetty tilinpäätöskaava perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä (614/2008). Taustalla on direktiivi vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä (91/674/ETY). Tiedot kerätään Finanssivalvonnan suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta eläke-, vahinko- ja henki vakuutusyhtiöiltä ml. näiden ulkomaiset sivukonttorit.Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004/14§) sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 18§:n 2 momenttiin.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Yhtiöt raportoivat tilinpäätös- ja erittelytiedot kansallisen tilinpäätösnormiston mukaan. Tilinpäätöskaava-asetuksen lisäksi kansallisia tilinpäätösmääräyksiä, jotka koskevat myös vakuutusyhtiöitä, on kirjanpitolaissa ja vakuutusyhtiölaissa. Tämän lisäksi Finanssivalvonta on antanut tarkemmat ohjeet omassa Määräys ja ohjekokoelmassa 14/2012. Tiedot kerätään kokonaistutkimuksena suorana tiedonkeruuna kaikilta Suomessa toimivilta vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiöiltä ml. näiden ulkomaiset sivukonttorit. Tiedot toimitetaan Finanssivalvontaan konekielisenä raporttina. Finanssivalvonta toimittaa kerätyt valvontatiedot Tilastokeskukseen määräajoin.

Aineiston suurimpiin yksiköihin tehdään tarkistus vertaamalla raportoituja tietoja julkaistuihin tilinpäätöksiin. Lopuksi muutamat erittelytiedot täsmäytetään tuloslaskelman ja taseen eriin. Täsmäytyksessä kohdennetaan

  • henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokittaisen erittelyn vakuutusmaksutulot tuloslaskelman vastaavaan erään

  • henkivakuutusyhtiön vakuutusluokittaisen erittelyn maksetut korvauskulut tuloslaskelman vastaavaan erään

  • henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot ja kulut tuloslaskelman vastaavaan erään

Täsmäytys viedään pääerästä alaeriin näiden suhteellisella osuudella.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilaston laatu on hyvä. Tilasto perustuu vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiön kirjanpitoon.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto ilmestyy vuosittain tilastovuotta seuraavan vuoden lokakuussa, tarkat julkaisupäivät näkyvät tämän sivuston kohdassa "Tulevat julkistukset".

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilasto julkaistaan verkkojulkaisuna Tilastokeskuksen sivuilla. Tuloslaskelma- ja tasetietojen aikasarjat ovat saatavilla vuodesta 2012 alkaen tilaston verkkosivulla tietokantataulukkona. Tätä aikaisemmat aikasarjat on noudettavissa Finanssivalvonnan tietopalvelusta:

Lisäksi vakuutustoimintatietoja on Finanssialan keskusliiton tietopalvelussa.

Muita lähteitä vakuutustoimintatietoihin ovat Finanssivalvonnan tietopalvelussa:

sekä Finanssiala ry

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Lähteenä em. tilastojulkistuksissa on ollut käytössä sama Finanssivalvonnan keräämä aineisto, joten tiedot ovat vertailukelpoiset.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilasto on tuotettu vallitsevan tilinpäätösstandardin mukaisesti ja on vertailukelpoinen muiden vakuutustoiminta-tietoa tuottavien tilinpäätöstilastoihin nähden. Tilastossa vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä tarkastellaan itsenäisinä instituutioina, ei konserneina.


Lähde: Vakuutustoiminta 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Lauttamäki 029 551 3029, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vakuutustoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7609. 2019, Laatuseloste: Vakuutustoiminta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vato/2019/vato_2019_2020-10-29_laa_001_fi.html