Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat taloustiedot tilastovuoteen 2020 asti on koottu omaan tietokantaansa.

Vuodesta 2021 alkaen kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttorille, ja ne ovat saatavissa Tutkikuntia.fi-palvelusta.

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat tiedot vuosilta 2015–2020

Tietokannassa on kuntien ja kuntayhtymien raportoimia tietoja

  • tuloslaskelmista
  • rahoituslaskelmista
  • taseista
  • käyttötaloudesta tehtäväluokittain
  • investoinneista tehtäväluokittain.

Lisäksi tietokannassa on Tilastokeskuksen laskemia kuntien ja kuntayhtymien taloutta kuvaavia tunnuslukuja.

Tiedot on kerätty kuntatalouden tiedonkeruussa ja kuntatalous neljännesvuosittain -tiedonkeruussa.

Tiedot ovat kuntien ja kuntayhtymien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta.

Tiedot on esitetty vuosikohtaisesti kunkin vuoden luokituksilla ja kunta- ja kuntayhtymäjaoilla. Tietoja ei ole saatavissa aikasarjoina, sillä tiedot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia eri vuosien välillä. Tiedot voivat myös poiketa kuntataloustilastossa ja kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkaistuista aggregoiduista luvuista.

Käyttötaloustietojen kuntien välisessä vertailussa suositellaan käytettäväksi nettokustannuksia. Vertailussa tulee lisäksi huomioida kuntien ja kuntayhtymien erilaiset organisaatiorakenteet ja palvelujen tuotantotavat.

Kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättyjen taloustietojen sisältö muuttui olennaisesti tilastovuodesta 2015 alkaen. Suurimmat muutokset koskivat tehtäväluokitusta ja käyttötalous- ja investointitietoja. Lisäksi liikelaitosten tiedot yhdistettiin peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin. Vuosina 2015–2020 tietojen tehtäväluokitus perustui Tilastokeskuksen ohjeeseen.

Tilastovuodesta 2015 alkaen kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättiin konsernien taseiden lisäksi myös konsernien tuloslaskelmat ja konsernien rahoituslaskelmat.

Kuntataloustilastoa varten kerätyt kunkin tilastovuoden ennakolliset tilinpäätöstiedot kunnista ja kuntayhtymistä sekä niiden konserneista ja liikelaitoksista julkistettiin tilastovuotta seuraavan kesäkuun aikana. Kaikki lopulliset taloustiedot julkistettiin palvelussa tilastovuotta seuraavan syyskuun aikana. Lopulliset taloustiedot perustuvat tietoihin, jotka kunnat ja kuntayhtymät ilmoittivat Tilastokeskukselle kutakin tilastovuotta seuraavan elokuun loppuun mennessä.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastoa varten kerätyt kunkin tilastovuoden tilinpäätösarviotiedot julkistettiin helmikuun alussa. Tilinpäätösarviotiedot perustuvat tietoihin, jotka kunnat ja kuntayhtymät ilmoittivat Tilastokeskukselle kutakin tilastovuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat tiedot vuosilta 1975–2014 (vain suomeksi)

Kuntataloustilastoa edeltävää kuntien ja kuntayhtymien talous ja toimintatilastoa varten kerätyt tiedot ovat edelleen saatavilla.

Tiedot on esitetty kunnittain ja kuntayhtymittäin vuosikohtaisesti kunkin vuoden luokituksilla ja kunta- ja kuntayhtymäjaoilla. Pääsääntöisesti tiedot ovat saatavissa vuodesta 1997 alkaen, jolloin otettiin käyttöön nykyisenkaltaiset luokitukset. Vanhimmat tiedot ovat vuodelta 1975.

Vuosina 2010–2014 tietojen tehtäväluokitus perustuivat Suomen Kuntaliiton julkaisuun Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset (pdf).