Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot

Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat taloustiedot on koottu omaan tietokantaansa. Tiedot ovat kerätty kuntataloustilaston tiedonkeruiden yhteydessä.

Kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättävien taloustietojen sisältö on muuttunut oleellisesti tilastovuodesta 2015 alkaen. Suurimmat muutokset koskevat käyttötalous- ja investointietoja. Tilastovuodesta 2015 alkaen kunnilta ja kuntayhtymiltä kerätään konsernin taseen lisäksi myös konsernin tuloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma. Kuntataloustilaston tietosisällön mukaiset määritelmät

Uusimman tilastovuoden ennakolliset tilinpäätöstiedot kunnista ja kuntayhtymistä sekä niiden konserneista ja liikelaitoksista julkistetaan tilastovuotta seuraavan kesäkuun aikana. Kaikki lopulliset taloustiedot julkistetaan palvelussa tilastovuotta seuraavan syyskuun aikana. Lopulliset taloustiedot perustuvat tietoihin, jotka kunnat ja kuntayhtymät ovat ilmoittaneet Tilastokeskukselle tilastovuotta seuraavan elokuun loppuun mennessä.

Siirry Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokantaan

Tietokannassa on Tilastokeskuksen laskemia kuntien ja kuntayhtymien taloutta kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi kannassa on kuntien ja kuntayhtymien raportoimia tietoja 

  • tuotoista ja kustannuksista
  • investoinneista
  • rahoituksesta
  • varoista ja veloista

Neljännesvuositilastoa varten kerätyt uusimman tilastovuoden tilinpäätösarviotiedot julkistetaan helmikuun alussa. Tilinpäätösarviotiedot perustuvat tietoihin, jotka kunnat ja kuntayhtymät ovat ilmoittaneet Tilastokeskukselle tilastovuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Toteutuneet tilinpäätöstiedot kerätään ja julkistetaan erikseen.

Tiedot ovat kuntien itsensä ilmoittamia, eikä Tilastokeskus ole vastuussa niiden sisällöstä tai laadusta. Tietoja ei ole saatavissa aikasarjoina, sillä tiedot eivät välttämättä ole vertailukelpoisia eri vuosien välillä. Tiedot voivat myös poiketa StatFin-tietokannan luvuista.

Käyttötaloustietojen osalta kuntien välisessä vertailussa suositellaan käytettäväksi nettokustannuksia. Vertailussa tulee lisäksi huomioida kuntien ja kuntayhtymien erilaiset organisaatiorakenteet ja palvelujen tuotantotavat. 

Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat tiedot vuosilta 1975 – 2014 (vain suomeksi)

Kuntataloustilastoa edeltävää kuntien ja kuntayhtymien talous ja toimintatilastoa varten kerättävät tiedot ovat edelleen saatavilla.

Tiedot on esitetty kunta- ja kuntayhtymäkohtaisesti sekä tilastotaulukko- että vuosikohtaisesti kunkin vuoden luokituksilla sekä kunta- ja kuntayhtymäjaoilla. Pääsääntöisesti tiedot ovat vuodesta 1997 alkaen, jolloin otettiin käyttöön nykyisenkaltaiset luokitukset. Vanhimmat tiedot ovat vuodelta 1975.

Vuosien 2010 – 2014 osalta tietojen tehtäväluokitukset perustuvat Suomen Kuntaliiton julkaisuun "Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset" (pdf).