Ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat

Uppgifterna om ekonomin fram till statistikåret 2020 som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statistikcentralen har sammanställts i en egen databas. Uppgifterna har samlats in i datainsamlingen för kommunekonomin och i datainsamlingen för kommunekonomin kvartalsvis.

Databasen över Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter

Fr.o.m. år 2021 rapporterar kommunerna och samkommunerna sina ekonomiuppgifter till Statskontoret och de finns tillgängliga i tjänsten Granskakommuner.fi 

Uppgifter som kommuner och samkommuner rapporterat för åren 2015–2020

I databasen finns rapporterade uppgifter om

  • intäkter och kostnader
  • investeringar
  • finansiering
  • tillgångar och skulder

I databasen finns dessutom nyckeltal som beskriver kommunernas och samkommunernas ekonomi. Nyckeltalen har beräknats av Statistikcentralen.

Uppgifterna har rapporterats av kommunerna, samkommunerna och Statistikcentralen är inte ansvarig för deras innehåll eller kvalitet. Uppgifterna finns inte som tidsserier, eftersom de nödvändigtvis inte är jämförbara mellan olika år. De kan även avvika från siffrorna i databasen StatFin.

När det gäller uppgifterna om driftsekonomi rekommenderas i jämförelsen mellan kommuner användning av nettokostnader. Dessutom bör man beakta kommunernas och samkommunernas olika organisationsstrukturer och sätt att producera tjänster.

Innehållet i uppgifterna om ekonomin som samlats in från kommuner och samkommuner ändrades avsevärt fr.o.m. statistikåret 2015. De största ändringarna gällde uppgifterna om driftsekonomi och investeringar. Fr.o.m. statistikåret 2015 insamlades från kommunerna och samkommunerna utöver koncernbalansräkningen också koncernens resultaträkning och koncernens finansieringsanalys. Definitionerna enligt uppgiftsinnehållet i statistiken över kommunekonomin.

Preliminära bokslutsuppgifter för respektive statistikår om kommuner och samkommuner samt om deras koncerner och affärsverk publicerades i juni året efter statistikåret. Alla slutliga ekonomiuppgifter publicerades i tjänsten i september året efter statistikåret. De slutliga ekonomiuppgifterna baserar sig på de uppgifter som kommunerna och samkommunerna meddelade Statistikcentralen före slutet av augusti året efter respektive statistikår.

De uppgifter om bokslutsprognoser för respektive statistikår som samlats in för statistiken Kommunekonomi kvartalsvis publicerades i början av februari. Uppgifterna om bokslutsprognoser baserade sig på de uppgifter som kommunerna och samkommunerna meddelade Statistikcentralen före slutet av januari året efter respektive statistikår.

Uppgifter som kommuner och samkommuner rapporterat för åren 1975–2014 (bara på finska)

Uppgifterna som samlades in för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet är fortfarande tillgängliga.

Uppgifterna presenteras kommun- och samkommunvis samt statistiktabellvis och årsvis med klassificeringarna samt kommun- och samkommunindelningarna för varje år. Huvudsakligen är uppgifterna fr.o.m. år 1997, då de nuvarande klassificeringarna togs i bruk. De äldsta uppgifterna är från år 1975.

När det gäller uppgifterna för åren 2010–2014 grundar sig uppgiftsklassificeringarna på Finlands Kommunförbunds publikation Klassificeringar för statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet.(pdf).