Klimatförändring och arbete

Vad undersöker man?

På uppdrag av Arbetshälsoinstitutet genomför Statistikcentralen undersökningen Klimatförändringen och arbete, som utreder löntagarnas uppfattning om klimatförändringens inverkan på arbetslivet. Enkäten är en del av Arbetshälsoinstitutets undersökning ”Klimatförändringen och arbete – systematisk datainsamling om klimatförändringens inverkan på arbetslivet” (2020–2023).

Syftet med undersökningen är att ta fram information om bl.a. löntagarnas åsikter om klimatförändringen, hur klimatförändringen påverkar verksamheten på arbetsplatserna och arbetets innehåll inom olika branscher samt vilka åtgärder som vidtagits på arbetsplatserna för att stävja klimatförändringen.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webb- och postenkät under mars–juni 2022. Frågorna kan besvaras på svenska eller finska.

Totalt 5 000 löntagare i åldern 18–67 år som är bosatta i Finland har slumpmässigt valts ut för undersökningen på basis av Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.

Hur besvaras enkäten?

De personer som valts ut för undersökningen får per post ett brev, där de ombeds delta i undersökningen på en webblankett. I brevet finns svarsanvisningar för webblanketten samt en personlig användaridentifikation och ett personligt lösenord, med vilka man kan besvara blanketten. Du kan gå till webblanketten via inloggningslänken nedan. 

Logga in

I ett senare skede skickar vi en pappersblankett till dem som inte svarat. Den ifyllda pappersblanketten återsänds till Statistikcentralen i det bifogade kuvertet, portot är betalt. 

Till vad används uppgifterna?

Undersökningsmaterialet används i forskningsprojektets grundrapport och i vetenskapliga artiklar och i forskningen för en doktorsavhandling. Undersökningsmaterialet kan dessutom utnyttjas i en eventuell uppföljningsundersökning som kartlägger klimatförändringens inverkan på arbetslivet. På basis av de uppgifter som samlas in inom ramen för undersökningen kan forskarna föreslå konkreta åtgärder för beslutsfattarna. Arbetshälsoinstitutet överlåter senare materialet som samlats in inom projektet i icke-identifierbar form till det samhällsvetenskapliga dataarkivet för forsknings-, undervisnings- och studieändamål.

Var publiceras uppgifterna?

Analyserade resultat rapporteras i Arbetshälsoinstitutets webbtjänst för arbetskunskap (www.tyoelamatieto.fi/sv) och i vetenskapliga publikationer.

Dataskydd

De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Statistikcentralen raderar alla identifikationsuppgifter innan materialet överlämnas till forskarna vid Arbetshälsoinstitutet.

Brevet till uppgiftslämnare (pdf)

Broschyr (pdf)

Grunden för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är det allmänna intresse som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Arbetshälsoinstitutet.

Mera information om behandlingen av personuppgifter (inkl. den registrerades rättigheter) finns här: www.ttl.fi/sv/dataskyddsmeddelande-klimatforandringen-och-arbete-projektet

Mera information om dataskyddet och den registrerades rättigheter finns på adressen www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html

Överlåtelse och förvaring av material

Statistikcentralen överlåter det insamlade material till Arbetshälsoinstitutet utan direkta identifieringsuppgifter (namn, födelsetid, personbeteckning, kontaktinformation). Arbetshälsoinstitutet och Statistikcentralen förvarar materialet tillsvidare. Arbetshälsoinstitutet överlåter också materialet till det samhällsvetenskapliga dataarkivet för forsknings-, undervisnings- och studieändamål. Dataarkivet kan leverera materialet endast till registrerade kunder som förbinder sig att iaktta användningsvillkoren för undersökningsmaterial.

Källa till kontaktinformation

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på befolkningsdatasystemet.

Kontaktinformation lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

Mera information

Arbetshälsoinstitutet:
Tuomo Alasoini
forskningsprofessor, forskningsledare
tfn 050 564 6140, tuomo.alasoini@ttl.fi

Arja Ala-Laurinaho
äldre expert, projektchef
tfn 040 562 0906, arja.-ala-laurinaho@ttl.fi

Fanni Moilanen
Forskare
tfn 050 576 1356, fanni.moilanen@ttl.fi

 

Statistikcentralen:
Överaktuarie Päivi Hokka, tfn 0295 513 557,
paivi.hokka@stat.fi

Forskare Riina Nyberg, tfn 0295 512 480
riina.nyberg@stat.fi