Försäljningsintäkter och prestationer inom busstrafiken

Vad undersöker man?

Statistikcentralen samlar in uppgifter om intäkter och kostnader, anställda, investeringar och prestationer som gäller busstrafiken. Uppgifterna samlas in för Traficoms räkning. Uppgifterna samlas in från alla företag som har ett persontrafiktillstånd som berättigar till idkande av busstrafik. Blankettens uppgiftsinnehåll har förnyats och den har utarbetats i samarbete mellan Traficom, Bussförbundet och Statistikcentralen.

Insamlingen av uppgifter grundar sig på 179  § i lagen om transportservice (320/2017), enligt vilken den som tillhandahåller mobilitetstjänster är trots affärs- och yrkeshemligheten skyldig att regelbundet lämna de uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan på den trafik som tillhandahållaren bedriver till Transport- och kommunikationsverket.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för att följa upp och få en lägesbild av busstrafiken, för statistik över kollektivtrafikens prestationer samt för att utarbeta viktstrukturkalkyler för kostnadsindexet för busstrafiken. Syftet med statistikföringen av kollektivtrafikens prestationer är att producera information som stöder det trafikpolitiska beslutsfattandet både om volymerna av utbud och efterfrågan inom den inhemska persontrafiken och om inverkan av de offentliga myndigheternas finansieringsinsatser. Kostnadsindexet för busstrafik mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för kostnadsfaktorer med anknytning till idkande av busstrafik inom olika trafiktyper. Statistikcentralen svarar för framställningen av dem båda.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webbenkät en gång om året. Datainsamlingen infaller kring april–maj. Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2020–31.12.2020. Insamlingens urvalsstorlek är omkring 1 200. 

Dataskydd

Uppgifterna kommer att användas för statistik- och undersökningsändamål, och de behandlas konfidentiellt. Statistikcentralens anställda har enligt lagen tystnadsplikt. Resultaten från undersökningen publiceras som statistik, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras. Undersökningsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som Statistikcentralen har tillgång till. Statistikcentralen får lämna ut material och sammanslaget material bara för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen.

Hur besvaras enkäten?

Ett följebrev sänds per post till uppgiftslämnarna när datainsamlingen inleds. Logga in på datainsamlingsblanketten med användaridentifikationen och lösenordet som finns i följebrevet.  

Följebrev (pdf) 

Logga in på datainsamlingsblanketten på adressen: www.stat.fi/linti/lomake

Anvisningar

Mer detaljerade svarsanvisningar (pdf)

Ytterligare uppgifte

Frågor om innehåll

Sändning av uppgifter, lösenord och användar-ID