VM:n kysely kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista tilinpäätösvuodelta 2021 ja talousarviovuodelta 2022

 

Tilastokeskus kerää valtiovarainministeriön toimeksiannosta tietoja hyvinvointialueiden aloitusvuoden 2023 rahoituksen sekä kuntaveron leikkauksen laskentaa varten kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen nettokustannuksista.

Tietoja kysytään tilinpäätösvuodelta 2021 ja talousarviovuodelta 2022.

Huomioithan

Sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen tietoihin sisällytetään liitteen 1 mukaisten palveluluokkien nettokustannukset ja rahoituskulut. Kuntien tulee huolehtia, että tulot ja menot kohdennetaan kyselyssä raportoitaville toimialoille vastaavalla tavalla kuin kuntien talousraportointiin liittyvässä tehtävä/palveluluokkaraportoinnissa.

Liite1: Raportoinnissa huomioitavat erityiskysymykset (PDF)

Mitä kysytään?

Kuntia pyydetään raportoimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toimintatulot ja -menot, poistot ja arvonalentumiset sekä rahoituskustannukset. Toimintatuloihin ja -menoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset erät (sisäisistä eriä ovat sisäiset ostot ja myynnit, sisäiset vuokrat sekä vyörytykset).

Tiedot raportoidaan seuraavasti:

  • tilinpäätösennuste vuodelta 2021 (talousarvio 2021 + muutokset ja sekä muut ennakoidut tulot ja menot)
  • talousarviovuoden 2022 budjetti
  • Terveyden- ja hyvinvoinnin palveluluokalle talousraportoinnissa kirjattavat kuntaan jäävät kustannukset raportoidaan omalla rivillään.
  • Rahoituksen nettokustannusrivin voi täyttää, jos tieto on toimialatasolla, tieto ei ole pakollinen ja sen voi myös jättää tyhjäksi.

Lisäksi kysytään tieto raportoitaviin toimialoihin kohdistuvasta arvonlisäveron palautuksesta sekä tietoja nettoinvestointimenoista. Nämä tiedot eivät ole pakollisia, mutta ne antavat tietoa siirtyvistä ja jäävistä investointieristä.

Miksi kysely tehdään?

Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista on hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021. Tämän kyselyn tiedot vaikuttavat suoraan kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen vuonna 2023. Siksi on olennaisen tärkeää, että ilmoitetut tiedot ovat mahdollisimman täydelliset ja kuvaavat oikealla tasolla sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kustannuksia. Näitä kustannuksia vastaavasti vähennetään kuntien tuloja alentamalla kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia, veroperustemuutoksista johtuvia veromenetysten korvauksia sekä kunnallis- ja yhteisöverotuloja. Perusrahoituspohja muodostetaan vuoden 2022 talousarviotiedoilla. Kunnittain siirtyvät kustannukset määritetään kuitenkin tilinpäätösvuoden 2021 ja talousarviovuoden 2022 keskiarvotiedolla korotettuna vuoden 2022 tasolle. Näitä tietoja käytetään osaltaan myös määritettäessä rahoitusjärjestelmiin sisältyviä tasauksia.

Vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella tehtävä oikaisu takaa kuitenkin sen, että hyvinvointialueiden pysyvä rahoitus vuodesta 2024 eteenpäin perustuu kuntien lopullisiin tietoihin siirtyvistä tuloista ja kustannuksista. Myös kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymätasaus oikaistaan vuoden 2022 toteumatiedoilla. Kunnallisveroprosentin alentaminen tehdään kyselyssä kysyttävien siirtyvien kustannusten pohjalta ja vahvistetaan lailla vuonna 2022. Kunnallisveroprosentin alentamisessa käytettyä tietopohjaa ei oikaista takautuvasti toteutuneilla kustannuksilla.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Vastaaminen tapahtuu internetissä. Tilastokeskus lähettää sähköpostitse kutsun kuntien tilastoyhteyshenkilöille joulukuun aikana. Sähköpostiviestissä on vastauslinkki, jota klikkaamalla pääsee kyselyyn. Vastausaikaa on 14.1.2022 asti.

Tämän erilliskyselyn lisäksi kunnat ja kuntayhtymät raportoivat vuoden 2022 talousarvio ja -suunnitelmatietonsa Valtiokonttorin Kuntatalouden tietopalveluun 15.1.2022 mennessä.Tästä tiedonkeruusta tiedotetaan Valtiokonttorin toimesta erikseen.

Tietojen julkistaminen

Kyselyn tulokset julkistetaan helmikuussa 2022.

Miten kyselyyn vastataan?

Vastauslinkki ja sähköinen saatekirje lähetetään kunnan kirjaamoon. Kaikki vastaamiseen tarvittavat ohjeet löytyvät lomakkeelta.

 

Uuden linkin saa ottamalla yhteyttä Tilastokeskukseen osoitteeseen talousarviokysely@stat.fi.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriössä nettokustannustietojen (sote ja pelastus) täyttämisessä neuvovat:

Hanna Talka
hanna-mari.talka@gov.fi / p. 029 553 0143

Antti Väisänen
antti.vaisanen@gov.fi / p. 029 553 0341

Tilastokeskus

Vastauslinkit, lomakkeen käyttäminen, vaihtuneet tilastoyhteyshenkilöt yms.:
talousarviokysely@stat.fi