Kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukoiden rakennemuutokset

Tilastokeskuksen StatFin-taulukoiden rakenteeseen tehdään muutoksia. Tavoitteena ovat entistä yhdenmukaisemmat sisällöt ja luokitukset. Muutoksia eri tilastojen StatFin-taulukoihin toteutetaan porrastaen pääosin vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Siirtymävaiheeseen on luotu Kansantalouden ja julkisen talouden testitaulukot, joista muun muassa automaattisesti tietoja hyödyntävät käyttäjät voivat muokata poimintaohjelmiaan jo ennen kuin taulukot viedään tuotantoon ja julkaistaan StatFin-tietokannassa. Eli kannattaa huomioida, että tuotantoon siirtymisen yhteydessä taulukoiden hakemistorakenne tulee muuttumaan esim. seuraavasti: http://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/KTMT/KTMT__jul__jyev/ -> http://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__jul__jyev/

Testitaulukoiden tehtävä on välittää informaatiota uusista rakenteista ja yhdenmukaistetuista luokituksista. Niitä ei ole sen vuoksi syytä käyttää todellisten lukujen tutkimiseen. Testisivustolle ei tuoda päivitettyjä lukuja, vaan ne viedään nykyiseen Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokantaan tilastojen julkaisuajankohdissa.

Kansantalouden tilinpidon uudella mallilla toteutettuja taulukoita tuodaan testisivulle ja StatFin-tilastotietokantaan vaiheittain. Alla oleviin taulukoihin on koottu tiedot uusien ja vanhojen taulukoiden nimistä. Joissain tapauksissa yksi uusi taulukko korvaa useampia vanhoja taulukkoja. Muutos on merkittävin kansantalouden tilinpidon vuositaulukoissa, joita on entisen parinkymmenen taulukon sijaan kymmenen.

Seuraavista linkeistä pääset kunkin kansantalouden tilinpidon tilastokokonaisuuden taulujen muutostietoihin:

Tuotannon suhdannekuvaaja

Vanha StatFin-taulukko

Uusi StatFin-taulukko

Tuotantoon siirron ajankohta

001- Tuotannon suhdannekuvaaja 1996M01

11tf -- Tuotannon suhdannekuvaaja, 1995M01-2019M01

16.4.2019

Neljännesvuositilinpito

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
004-Työllisyys neljänneksittäin 1990N1 11tj -- Työllisyys ja työtunnit neljännesvuosittain, 1990Q1-2018Q4 29.5.2019

001-Toimialojen arvonlisäykset neljänneksittäin 1990N1-

 

003-BKT tulojen kautta neljänneksittäin 1990N1

11uc -- Tulot ja tuotanto toimialoittain, neljännesvuosittain, 1990Q1-2018Q4 29.52019
002-Bruttokansantuote, huoltotase ja kansantulo 1990N1 11xa -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tarjonta ja kysyntä neljännesvuosittain, 1990Q1-2019Q1 29.5.2019

Rahoitustilinpito

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
002 -- Rahoitustilinpidon neljännesvuositiedot vuodesta 1997 alkaen 11n9 -- Rahoitusvarat ja velat neljännesvuosittain, 1995Q1-2018Q4 11n9 -- Rahoitusvarat ja velat neljännesvuosittain, 1995Q1-2018Q4 28.6.2019
001 -- Rahoitustilinpidon vuositiedot vuodesta 1995 alkaen 11qp -- Rahoitusvarat ja velat vuosittain, 1995-2018 28.6.2019
003 -- Reaalivarallisuus sektoreittain 1995-2017

11zx -- Reaalivarat vuosittain, 1995-2017

28.6.2019
  129g -- Kotitalouksien tunnuslukuja, neljännesvuosittain, 2000Q1-2019Q1 20.12.2019
004 -- Sosiaalivakuutukseen kuuluvat eläkevastuut vuoden 2016 lopussa 12kc -- Eläkevastuut, vuosittain, 2015-2016 29.4.2020

Sektoritilit neljännesvuosittain

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
11ii -- Sektoritilit neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 11ii -- Sektoritilit neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019
11ij -- Sektoritilin keskeisiä tunnuslukuja, 1999Q1-2018Q4 122a -- Investointi-, säästämis- ja voittoasteita neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019
11ik -- Kotitalouksien oikaistun käytettävissä olevan tulon volyymin kehitys, 2001Q1-2018Q4 11ik -- Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, neljännesvuosittain, 2001Q1-2018Q4 20.6.2019

Kansantalouden tilinpito (vuositiedot)

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
008- Työllisyys ja työtunnit 1976-2017 11ws -- Työllisyys ja työtunnit vuosittain, 1975-2017 14.6.2019

012 -- Sektoritilit 1975-2018

 

013 -- Sektoritilit (keskeiset taloustoimet) 1975-2018

 

11yx -- Tulot ja menot sektoreittain, vuosittain, 1975-2018

20.6.2019
014 - Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja -menot 1975-2018 129d -- Julkisyhteisöjen tulot ja menot, vuosittain, 1975-2018 31.1.2020

007 -- Tuotanto- ja tulonmuodostustilit 1975-2017

 

009 -- Varastomuutos ja arvoesineiden nettohankinta 1975-2017

 

123h -- Tulot ja tuotanto sektoreittain ja toimialoittain, vuosittain, 1975-2017 14.6.2019
003 -- Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja 1975-2018 123x -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tulot ja menot henkeä kohden, vuosittain, 1975-2017 18.6.2019
011 -- Julkinen kulutus 1975-2017 11t4 -- Julkinen kulutus, 1975-2017 18.6.2019

001 -- Bruttokansantuote ja -tulo 1975-2018

 

002 -- Kotitalouksien tunnuslukuja 1975-2018

 

004 -- Pääaggregaatit, prosenttiosuudet 1975-2018

 

005 -- Pääaggregaatit viitevuoden 2010 hinnoin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset 1975-2018

 

006 -- Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset 1975-2018

 

11sf -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tarjonta ja kysyntä, vuosittain, 1975-2018 19.6.2019

016 -- Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1975-2017

 

017 -- Bruttokanta, nettokanta, kiinteän pääoman kuluminen ja poistuma 1975-2017

 

018 -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kiinteän pääoman bruttomuodostus, bruttokanta ja nettokanta 1975-2017

18.6.2019
019 -- Historiasarjat: Kansantalouden tilinpito 1860-2017 129i -- Kansantalouden tilinpidon pitkät aikasarjat, vuosittain, 1860-2018 31.1.2020

Julkinen talous

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
001 -- Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 11yv -- Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain, 2000Q1-2018Q4 28.6.2019
11in -- Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 11zf -- Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019
001 -- Julkisyhteisöjen alijäämä ja -velka 1975-2018 122g -- Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä ja -velka, vuosittain, 1975-2018 21.10.2019
002 -- Julkisyhteisöjen sulautettu EDP-velka 1975-2018 Taulukkoa ei tehdä enää 21.10.2019
12a6 -- Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin, vuosittain, 1990-2017 31.1.2020
002 -- Valtion takaustiedot neljänneksittäin vuodesta 2005 alkaen, miljoonaa euroa 123v -- Valtiontakaukset, neljännesvuosittain, 2005Q1-2019Q3 20.12.2019
  12sy -- Julkisyhteisöjen EDP-velan BKT-suhde, neljännesvuosittain, 2000Q1-2020Q 25.9.2020

Tuottavuustutkimukset

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
005 -- Työn tuottavuus toimialoittain 1975-2017 124k -- Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2017 18.6.2019

001 -- Arvonlisäykseen perustuva kokonaistuottavuus toimialoittain 1976-2017

002 -- Arvonlisäykseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain 1976-2017

003 -- Tuotokseen perustuva kokonaistuottavuus toimialoittain 1976-2017

004 -- Tuotokseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain 1976-2017

010 -- Toimialojen kontribuutiot koko kansantalouden tuottavuuteen 1975-2017

11fw --  Tuottavuuden muutoksen osatekijät toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain 10.9.2020

007 -- Pääomakanta toimialoittain 1975-2017

 

11im - Tuottava pääomakanta sekä kulumisaste toimialoittain, sektoreittain ja varatyypeittäin, vuosittain
10.9.2020

006 -- Pääoma- ja työvoimakorvaukset toimialoittain 1975-2017

 

008 -- Nettotuottoasteet toimialoittain 1975-2017

 

12rk - Nettotuottoasteet sekä pääoma- ja työvoimakorvaukset toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain 10.9.2020

 Verot ja veronluonteiset maksut

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta

 001 -- Verot ja veronluonteiset maksut, summat 1975-2018

 

002 -- Verot ja veronluonteiset maksut, verot nimikkeittäin 1975-2018

127f -- Verot ja veronluonteiset maksut, vuosittain, 1975-2018 20.9.2019
  127j -- Nettoveroaste ja julkiset siirrot, vuosittain, 1975-2018 20.9.2019

 Aluetilinpito

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta

001 -- Tuotanto ja työllisyys suuralueittain 2000-2017, ennakko
002 -- Tuotanto ja työllisyys suuralueittain 2000-2017, 3 toimialaa, ennakko
003 -- Tuotanto ja työllisyys maakunnittain 2000-2017, ennakko
004 -- Tuotanto ja työllisyys maakunnittain 2000-2017, 3 toimialaa, ennakko
005 -- Tuotanto ja työllisyys suuralueittain 2000-2016
006 -- Tuotanto ja työllisyys suuralueittain 2000-2016, 30 toimialaa
007 -- Tuotanto ja työllisyys maakunnittain 2000-2016
008 -- Tuotanto ja työllisyys maakunnittain 2000-2016, 30 toimialaa
009 -- Tuotanto ja työllisyys seutukunnittain 2000-2016
010 -- Tuotanto ja työllisyys seutukunnittain 2000-2016, 19 toimialaa
 

12bd -- Tulot ja tuotanto alueittain, vuosittain, 2000-2017
 

12bg -- Työllisyys ja työtunnit alueittain, vuosittain, 2000-2017

27.11.2019

014 -- Kiinteän pääoman bruttomuodostus maakunnittain 2000-2016

12be -- Investoinnit ja kiinteä pääoma alueittain, vuosittain, 2000-2017 27.11.2019

015 -- Kotitalouksien taloustoimet suuralueittain 2000-2016

016 -- Kotitalouksien taloustoimet maakunnittain 2000-2016

017 -- Kotitalouksien taloustoimet seutukunnittain 2000-2016

12bf -- Kotitalouksien tulot ja menot alueittain, vuosittain, 2000-2017 27.11.2019

011 -- Bruttokansantuote asukasta kohti suuralueittain 2000-2016

012 -- Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2000-2016

013 -- Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain 2000-2016

 

12bc -- Bruttokansantuote asukasta kohden alueittain, vuosittain, 2000-2017 27.11.2019

Maatalouden taloustilit

Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
12d7 -- Maatalouden tulot, menot ja tuotanto, vuosittain, 2010-2019 5.12.2019
12da -- Maatalouden työpanos, vuosittain, 2010-2019 5.12.2019

  Panos-tuotos

Vanha StatFin-taulukkoVanha StatFin-taulukkoVanha StatFin-taulukkoVanha Statfin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
001 -- Tarjontataulukko perushintaan 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) EKT 2010 11gu -- Tarjontataulukko perushintaan, vuosittain, 2015 12.12.2019
002 -- Käyttötaulukko perushintaan 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) EKT 2010 11b4 -- Käyttötaulukko ostajanhintaan, vuosittain, 2015 12.12.2019
003 -- Käyttötaulukko ostajanhintaan 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) EKT 2010 11b4 -- Käyttötaulukko ostajanhintaan, vuosittain, 2015 12.12.2019
004 -- Panos-tuotostaulukko perushintaan 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) EKT 2010 11h9 -- Panos-tuotostaulukko perushintaan, vuosittain, 2015 12.12.2019
005 -- Tuonnin käyttötaulukko perushintaan 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) EKT 2010 11ha -- Tuonnin käyttötaulukko perushintaan, vuosittain, 2015 12.12.2019
11hb -- Tuotoksen panoskertoimet, vuosittain, 2015 12.12.2019
007 -- Työpanos ja työpanoskertoimet 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) EKT 2010 11hc -- Tuotoksen työpanos ja työpanoskertoimet, vuosittain, 2015 12.12.2019
008 -- Tuotoksen hinnan kustannuskomponentit 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) EKT 2010 11hd -- Perushintaisen tuotoksen kustannuskomponentit, vuosittain, 2015 12.12.2019

009 -- Käänteismatriisit 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) EKT 2010

11he -- Leontiefin käänteismatriisi, vuosittain, 2015

12.12.2019

 

 

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Vanha Statfin-taulukko Uusi Statfin-taulukko Tuotannonsiirron ajankohta
001 -- Maksutase kuukausittain 114s -- Maksutase, kuukausittain, 2006M01-2020M02 29.4.2020
003 -- Vaihtotase kuukausittain 12gf -- Vaihtotase ja pääomatase, kuukausittain, 2006M01-2020M02 29.4.2020

002 -- Vaihtotase neljännesvuosittain

008 -- Vaihtotase

012 -- Vaihtotase maittain

12gg -- Vaihtotase ja pääomatase alueittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2019Q4 10.6.2020
005 -- Rahoitustase kuukausittain 12gi -- Rahoitustase, kuukausittain, 2006M01-2020M03 10.6.2020
  12gp -- Maksutaseen ja ulkomaankaupan indikaattoreita, neljännesvuosittain, 2006Q1-2019Q4 10.6.2020

 

004 -- Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 

006 -- Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain 

007 -- Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema sijoituslajeittain neljänneksittäin 

010 -- Ulkomaiset bruttosaamiset ja -velat sijoituslajeittain, sektoreittain, kanta

011 -- Ulkomaiset bruttosaamiset ja velat sijoituslajeittain, sektoreittain, virta 

12gj -- Ulkomainen varallisuusasema sektoreittain ja alueittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2020Q1 18.9.2020

004 -- Ulkomaiset saamiset ja velat sektoreittain neljännesvuosittain 

006 -- Ulkomainen varallisuus sektoreittain neljännesvuosittain

007 -- Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema sijoituslajeittain neljänneksittäin 

010 -- Ulkomaiset bruttosaamiset ja -velat sijoituslajeittain, sektoreittain, kanta 

011 -- Ulkomaiset bruttosaamiset ja velat sijoituslajeittain, sektoreittain, virta 

 

12gk -- Rahoitustase ja ulkomainen varallisuusasema vaateittain, neljännesvuosittain, 2006Q1-2020Q1 18.9.2020
009 -- Ulkomainen bruttovelka neljännesvuosittain 12gl -- Ulkomainen bruttovelka, neljännesvuosittain, 2006Q1-2020Q 18.9.2020

Ulkomaiset suorat sijoitukset

Vanha Statfin-taulukko Uusi Statfin-taulukko Tuotannonsiirron ajankohta

001 -- Ulkomaiset suorat sijoitukset maittain 2013-

002 -- Ulkomaiset suorat sijoitukset toimialoittain 2013

003 -- Ulkomaiset suorat sijoitukset maittain 2004-2012

004 -- Ulkomaiset suorat sijoitukset toimialoittain 2004-2012

12gu -- Ulkomaiset suorat sijoitukset välittömän kohde- ja sijoittajamaan mukaan, vuosittain, 2013-2018 30.9.2020

001 -- Ulkomaiset suorat sijoitukset maittain 2013-

002 -- Ulkomaiset suorat sijoitukset toimialoittain 2013

003 -- Ulkomaiset suorat sijoitukset maittain 2004-2012

004 -- Ulkomaiset suorat sijoitukset toimialoittain 2004-2012

12pi -- Ulkomaiset suorat sijoitukset perimmäisen sijoittajamaan mukaan, vuosittain, 2013-2018 30.9.2020

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Vanha Statfin-taulukko Uusi Statfin-taulukko Tuotannonsiirron ajankohta

001 -- Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa, 1 000 000 euroa

002 -- Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa alueittain, 1 000 000 euroa

12gq -- Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa, neljännesvuosittain, 2013Q1-2019Q4 10.6.2020
  12gs -- Maksutaseen ja tullin tavarakauppatilastoinnin erot, neljännesvuosittain, 2013Q1-2019Q4 10.6.2020

003 -- Palveluiden ulkomaankauppa palveluerittäin, 1 000 000 euroa

004 -- Palveluiden ulkomaankauppa alueittain, 1 000 000 euroa

005 -- Palveluiden ulkomaankauppa palveluerittäin ja alueittain, 1 000 000 euroa

 

12gr -- Palveluiden ulkomaankauppa alueittain ja palveluerittäin, vuosittain, 2013-2018 18.9.2020

Kuntatalous

Vanha Statfin-taulukko Uusi Statfin-taulukko Tuotannonsiirron ajankohta

001 -- Kuntien ennakolliset tilinpäätökset

12kr -- Kuntien tilinpäätökset, 2015-2019*  
002 -- Kuntien ennakolliset konsernitilinpäätökset 12mj -- Kuntien konsernitilinpäätökset, 2015-2019*  
12mk
 -- Kuntien käyttötalous
 
004 -- Kuntien ennakollisia tunnuslukuja 12ml -- Kuntien tunnuslukuja, 2015-2019*  
005 -- Kuntayhtymien ennakolliset tilinpäätökset 12mp -- Kuntayhtymien tilinpäätökset, 2015-2019*  
006 -- Kuntayhtymien käyttötalous006 -- Kuntayhtymien käyttötalous
12mr -- Kuntayhtymien käyttötalous
 

Kuntatalous neljännesvuosittain

Vanha Statfin-taulukko Uusi Statfin-taulukko Tuotannonsiirron ajankohta

001 -- Kuntatalous neljännesvuosittain, kunnat ja kuntayhtymät

21.8.2020

Kotitaloustuotannon arvo

Vanha Statfin-taulukko Uusi Statfin-taulukko Tuotannonsiirron ajankohta

001 -- Kotitaloustuotannon bruttoarvonlisäys 2009-2018 (ESA2010 UNECE-malli)

 
 
11.11.2020