Ändringar av strukturen i StatFin-tabellerna inom nationalräkenskaperna

Ändringar av strukturen genomförs i Statistikcentralens StatFin-tabeller. Målsättningen är att få allt mer enhetliga innehåll och klassificeringar. Ändringarna av de olika statistikgrenarnas StatFin-tabeller genomförs stegvis, i huvudsak under det första halvåret av år 2019.

Vi har utarbetat testtabeller för nationalräkenskaperna och den offentliga ekonomin på basis av vilka bland annat de användare som söker uppgifter på automatisk väg kan bearbeta urvalsprogram innan tabellerna förs i produktion och publiceras i StatFin-databasen. Det lönar sig alltså att beakta att tabellernas katalogstruktur kommer att ändras t.ex. på följande sätt: http://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/KTMT/KTMT__jul__jyev/ -> http://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__jul__jyev/

Syftet med testtabellerna är att förmedla information om de nya strukturerna och de förenhetligade klassificeringarna. Därför bör de inte användas för att undersöka faktiska uppgifter. På testsidorna införs inte uppdaterade siffror, utan de förs in i Statistikcentralens nuvarande StatFin-statistikdatabas vid publiceringstidpunkterna för statistikgrenarna.

Nationalräkenskapernas tabeller som tagits fram enligt den nya modellen hämtas till testsidan och kommer att föras in i StatFin-statistikdatabasen gradvis. I tabellerna nedan finns en sammanställning av namnen på de nya och gamla tabellerna. I vissa fall ersätter en ny tabell flera gamla. Ändringen är mest betydande i nationalräkenskapernas årstabeller. Det finns tio stycken årstabeller istället för tidigare tjugo.

Via följande länkar kommer du till uppgifterna om ändringarna i varje statistikhelhets tabeller inom:

Konjunkturindikator för produktionen

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
001 -- Konjunkturindikator för produktionen 1996M01-
11tf -- Konjunkturindikator för produktionen, 1995M01-2019M01
 
16.4.2019

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
004 -- Sysselsättning kvartalsvis 1990K1-

 

11tj -- Sysselsättning och arbetstimmarna kvartalsvis, 1990Q1-2018Q4

29.5.2019
 
29.5.2019
 002 -- BNP, försörjningsbalans och nationalnkomst 1990K1- 11xa -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, kvartalsvis, 1990Q1-2018Q4 29.5.2019

Finansräkenskaper

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
001 -- Årsuppgifterna om finansräkenskaperna fr.o.m. 1995 11qp -- Finansiella tillgångar och skulder årsvis, 1995-2018 28.6.2019
002 -- Kvartalsuppgifterna om finansräkenskaperna fr.o.m. 1997 11n9 -- Finansiella tillgångar och skulder kvartalsvis, 1995Q1-2018Q4 28.6.2019
003 -- Icke-finansiella tillgångar efter sektor 1995-2017 11zx -- Icke-finansiella tillgångar årsvis, 1995-2017 28.6.2019
  20.12.2019
004 -- Pensionsrätter inom social försäkring i slutet av 2016 12kc -- Pensionsrätter, årsvis, 2015-2016 29.4.2020

Sektorräkenskaper kvartalsvis

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
11ii -- Sektorkontona kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4 11ii -- Sektorkontona kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4
 
20.6.2019
11ij -- Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna, 1999Q1-2018Q4 122a -- Investerings-, spar- och vinstkvot kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019
11ik -- Hushållens justerade disponibla inkomst, volymutveckling, 2001Q1-2018Q4 11ik -- Hushållens justerade disponibla inkomst, kvartalsvis, 2001Q1-2018Q4 20.6.2019

Nationalräkenskaper (årsuppgifter)

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
008 -- Sysselsättning och arbetstimmarna 1975-2017 11ws -- Sysselsättning och arbetstimmarna årsvis, 1975-2017 14.6.2019

012 -- Sektor räkenskaper 1975-2018

 

013 -- Sektor räkenskaper (Huvudtransaktioner) 1975-2018

 

 

11yx -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan per sektor, årsvis, 1975-2018 20.6.2019
014 -Offentliga sektorns total inkomster och utgifter 1975-2018 129d -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, årsvis, 1975-2018 31.1.2020

007 -- Produktion och konto för inkomstbildning 1975-2017

 

009 -- Förändringar i lager och nettoanskaffning av värdeföremål 1975-2017

123h -- Inkomster och produktion per sektor och bransch, årligen, 1975-2017 14.6.2019
003 -- Nyckeltal per person 1975-2018 123x -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt inkomster och utgifter per person, årsvis, 1975-2017 18.6.2019
011 -- Offentliga konsumtionsutgifter 1975-2017 11t4 -- Offentliga konsumtionsutgifter, 1975-2017 18.6.2019

001 -- Bruttonationalprodukt och -nationalinkomst1975-2018

 

002 -- Hushållens nyckeltal 1975-2018

 

 
 
11sf -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis, 1975-2018 19.6.2019

016 -- Fast bruttoinvestering 1975-2017

 

017 -- Det fasta kapitalets bruttostock, nettostock, kapitalförslitning och minskning 1975-2017

 

018 -- Forskning och utveckling fasta bruttoinvesteringar, fasta kapitalets bruttostock och nettostock 1975-2017

124l -- Investeringar och fast kapital, årsvis, 1975-2017 18.6.2019
019 -- Historiska tidsserier: Nationalräkenskaper 1860-2017 129i -- Nationalräkenskaper, långa tidsserier, årsvis, 1860-2018 31.1.2020

Offentlig ekonomi

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
001 -- Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 11yv -- Offentliga sektorns skuld kvartalsvis, 2000Q1-2018Q4 28.6.2019
11in -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4 11zf -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019
001 -- Offentliga sektorns underskott och skuld 1975-2018 122g -- Offentliga sektorns EDP-underskott och -skuld, årligen, 1975-2018 21.10.2019
002 -- Offentliga sektorns skuld, konsoliderad mellan undersektorerna 1975-2018 Tabellen produceras inte längre 21.10.2019
31.1.2020
002 -- Statsgarantier efter kvartal fr.o.m. år 2005 123v -- Statsgarantier, kvartalsvis, 2005Q1-2019Q3 20.12.2020
  12sy -- Offentliga samfundens EDP-skuld i relation till BNP, kvartalsvis, 2000Q1-2020Q1 25.9.2020

Lönsamhetsundersökningar

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
005 -- Arbetsproduktivitet branschvis 1975-2017 124k -- Arbetsproduktivitet per bransch och sektor, årsvis, 1975-2017 18.6.2019
11wf 10.9.2020

007 -- Bruttokapitalstocken branschvis 1975-2017

009 -- Kapitalförslitning branschvis

11im
10.9.2020
12rk
10.9.2020

Skatter och avgifter av skattenatur

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion

001 -- Skatter och avgifter av skattenatur, summor 1975-2018

 

002 -- Skatter och avgifter av skattenatur, skatteslagen 1975-2018
20.9.2019
  20.9.2019

Regionalräkenskaper 

Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion

001 -- Produktion och sysselsättning efter storområde 2000-2017, preliminär

002 -- Produktion och sysselsättning efter storområde 2000-2017, 3 näringsgrenar, preliminär

003 -- Produktion och sysselsättning efter landskap 2000-2017, preliminär

 
27.11.2019
014 -- Fast bruttoinvestering efter landskap 2000-2016 27.11.2019

015 -- Hushållens transaktioner efter storområde 2000-2016

016 -- Hushållens transaktioner efter landskap 2000-2016

017 -- Hushållens transaktioner efter ekonomisk region 2000-2016

12bf -- Hushållens inkomster och utgifter per region, årsvis, 2000-2017 27.11.2019

011 -- Bruttonationalprodukten per capita efter storområde 2000-2016

012 -- Bruttonationalprodukten per capita efter landskap 2000-2016

013 -- Bruttonationalprodukten per capita efter ekonomisk region 2000-2016

 

12bc -- Bruttonationalprodukt per invånare och region, årsvis, 2000-2017 27.11.2019

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn

Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
12d7 -- Jordbrukets inkomster, utgifter och produktion, årsvis, 2010-2019 5.12.2019
12da -- Jordbrukets arbetsinsats, årsvis, 2010-2019 5.12.2019

Input-output

 Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
001 -Tillgångstabell till baspris 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) ENS 2010 11gu -- Tillgångstabell till baspris, årsvis, 2015 12.12.2019
002 -Användningstabell till baspris 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) ENS 2010 11h8 -- Användningstabell till baspris, årsvis, 2015 12.12.2019
003 -- Användningstabell till mottagarpris 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) ENS 2010 11b4 -- Användningstabell till mottagarpris, årsvis, 2015 12.12.2019
004 -- Input-output-tabell till baspris 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) ENS 2010 11h9 -- Input-output-tabell till baspris, årsvis, 2015 12.12.2019
005 -- Användningstabell för import till baspris 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) ENS 2010 11ha -- Användningstabell för import till baspris, årsvis, 2015 12.12.2019
006 -- Insatskoefficienter 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) ENS 2010 11hb -- Insatskoefficienter för produktion, årsvis, 2015 12.12.2019
007 -- Arbetskraftsinsats och Arbetskraftsinsatskoefficienter 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) ENS 2010 11hc -- Arbetskraftsinsats och arbetskraftsinsatskoefficienter för produktion, årsvis, 2015 12.12.2019
11hd -- Kostnadskomponenter av produktion till baspriser, årsvis, 2015 12.12.2019
009 -- Inverse matriser 2010-2015 (TOL2008/CPA2008) ENS 2010 11he -- Leontief inverse matris, årsvis, 2015 12 Dec 201912.12.2019

Betalningsbalans och utlandsställning

Den gamla StatFin-tabellenDen gamla StatFin-tabellen Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion
001 -- Betalningsbalans, månadsvärden 114s -- Betalninsgbalans, månadsvis, 2006M01-2020M02 29.4.2020
003 -- Bytesbalans, månadsvärden 12gf -- Bytesbalans och kapitalbalans, månadsvis, 2006M01-2020M02 29.4.2020

002 -- Bytesbalans kvartalsvis

008 -- Bytesbalans

012 -- Bytesbalans med länderfördelning

12gg -- Bytesbalans och kapitalbalans per region, kvartalsvis, 2006Q1-2019Q4 10.6.2020
005 -- Finansiell balans, månadsvärden 10.6.2020
  12gp -- Betalningsbalans- och utrikeshandelsindikatorer, kvartalsvis, 2006Q1-2019Q4 10.6.2020

004 -- Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis

006 -- Utlandsställning efter sektor kvartalsvis

007 -- Utlandsställning efter investeringstyp

010 -- Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp och sektor, ställning

011 -- Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp och sektor, flöden

12gj -- Utlandsställning efter sektor och region, kvartalsvis, 2006Q1-2020Q1 18.9.2020

004 -- Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis

006 -- Utlandsställning efter sektor kvartalsvis

007 -- Utlandsställning efter investeringstyp

010 -- Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp och sektor, ställning

011 -- Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp och sektor, flöden

12gk -- Finansiell balans och utlandsställning efter instrument, kvartalsvis, 2006Q1-2020Q1 18.9.2020
009 -- Bruttoutlandsskuld kvartalsvis 12gl -- Utlänsk bruttoskuld, kvartalsvis, 2006Q1-2020Q2 18.9.2020

Utländska direktinvesteringar

Den gamla StatFin-tabellenDen gamla StatFin-tabellen Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion

001 -- Utländska direktinvesteringar enligt land 2013-

002 -- Utländska direktinvesteringar efter näringsgren 2013-

003 -- Utländska direktinvesteringar enligt land 2004-2012

004 -- Utländska direktinvesteringar efter näringsgren 2004-2012

12gu -- Utländska direktinvesteringar efter direkt mål- och investeringsland, årsvis, 2013-2018 30.9.2020

001 -- Utländska direktinvesteringar enligt land 2013-

002 -- Utländska direktinvesteringar efter näringsgren 2013-

003 -- Utländska direktinvesteringar enligt land 2004-2012

004 -- Utländska direktinvesteringar efter näringsgren 2004-2012

12pi -- Utländska direktinvesteringar efter egentlig investeringsland, årsvis, 2013-2018 30.9.2020

Utrikeshandel med varor och tjänster

Den gamla StatFin-tabellenDen gamla StatFin-tabellen Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion

001 -- Utrikeshandel med varor och tjänster, 1 000 000 euro

002 -- Utrikeshandel med varor och tjänster efter region, 1 000 000 euro

12gq -- Utrikeshandel med varor och tjänster, kvartalsvis, 2013Q1-2019Q4 10.6.2020
  12gs -- Skillnader mellan varuhandeln enligt Tullen och betalningsbalansen, kvartalsvis, 2013Q1-2019Q4 10.6.2020

003 -- Utrikeshandel med tjänster enligt tjänstepost, 1 000 000 euro

004 -- Utrikeshandel med tjänster enligt område, 1 000 000 euro

005 -- Utrikeshandel med tjänster enligt tjänstepost och område, 1 000 000 euro

12gr -- Utrikeshandel med tjänster efter område och tjänstepost, årsvis, 2013-2018 18.9.2020

Kommunekonomi

Den gamla StatFin-tabellenDen gamla StatFin-tabellen Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion

001 -- Kommunernas preliminära bokslutsuppgifter

12kr -- Kommunernas bokslutsuppgifter, 2015-2019*  
 
003 -- Kommunernas driftsekonomi 12mk -- Kommunernas driftsekonomi  
004 -- Kommunernas preliminära nyckeltal 12ml -- Kommunernas nyckeltal, 2015-2019*  
005 -- Samkommunernas preliminära bokslutsuppgifter 12mp -- Samkommunernas bokslutsuppgifter, 2015-2019*  
006 -- Samkommunernas driftsekonomi 12mr -- Samkommunernas driftsekonomi  

Kommunekonomi kvartalsvis

Den gamla StatFin-tabellenDen gamla StatFin-tabellen Den gamla StatFin-tabellen Den nya StatFin-tabellen Förs i produktion

001 -- Kommunekonomi kvartalsvis, kommuner och samkommuner

12mf -- Kommunekonomi kvartalsvis, kommuner och samkommuner