Ändringar i StatFin databasen


17.04.2024

Energianskaffning och -förbrukning: Ny databastabell publiceras

Ändring

16.04.2024

Kultur: Offentliggörandet har korrigerats

Ändring

11.04.2024

Hushållens konsumtion: Nya databastabeller publiceras och gamla arkiveras

Ändring

04.04.2024

Uppgifter om hemundervisning i databastabell 13jk inom statistiken över studerande och examina har korrigerats

Ändring

04.04.2024

Tilläggsrevidering av uppgifter för år 2023

Ändring

28.03.2024

Databastabell 13ms inom statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats

Ändring

28.03.2024

Publiceringstidpunkten 4.4.2024 för omsättningsindexen för industrin och servicebranschen flyttas fram

Ändring

28.03.2024

Ändringar i statistiken avbrott i utbildningen

Ändring

27.03.2024

Inom statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi publiceras nya databastabeller

Ändring

27.03.2024

Ändringar i statistiken byggnader och fritidshus

Ändring

26.03.2024

Offentliggörandet inom statistiken över levnadsförhållanden har korrigerats

Ändring

21.03.2024

Databastabell inom statistiken över nationalräkenskaper, kvartalsvis har korrigerats

Ändring

19.03.2024

Databastabell 11ii Inkomster och utgifter per sektor, kvartalsvis inom statistiken över sektorräkenskaper kvartalsvis har korrigerats

Ändring

19.03.2024

Offentliggörandet inom statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvishar korrigerats

Ändring

19.03.2024

Uppgifterna för januari publicerades samtidigt som uppgifterna för februari

Ändring

15.03.2024

Databastabeller inom statistiken nationalräkenskaper, årsvis har korrigerats

Ändring

08.03.2024

Inom statistiken över volymindex för industriproduktionen publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

08.03.2024

Inom statistiken över industrins orderingång publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

06.03.2024

Inom statistiken över lönesummaindex publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

04.03.2024

Inom statistiken över omsättningsindex för industrin publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

04.03.2024

Inom statistiken över omsättning inom servicebranschen publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

29.02.2024

Områdesindelningen 2024 i databastabellen har korrigerats

Ändring

29.02.2024

Områdesindelningen 2024 i databastabellen har korrigerats

Ändring

29.02.2024

Inom statistiken över omsättning inom handeln publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

29.02.2024

Inom statistiken över omsättningsindex för byggverksamhe publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

28.02.2024

Inom statistiken över producentprisindex publiceras ny databastabell

Ändring

21.02.2024

Databastabeller och offentliggöranden inom ramen för statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats

Ändring

25.01.2024

Ny databastabell med arbetskraftsundersökningens årsuppgifter om orsaken till deltidsarbete

Ändring

19.12.2023

Populationen i fråga om hushållens icke-vinstsyftande organisationer ändras

Ändring

11.12.2023

Inom statistiken över småbarnspedagogik publiceras nya databastabeller

Ändring

07.11.2023

Databastabell inom statistiken över arbetskraftsundersökning har korrigerats

Ändring

25.10.2023

Uppgifter har tagits bort från databastabell 118q miljöskyddsutgifter

Ändring

24.10.2023

Arbetskraftsundersökningens näringsgrensvisa uppgifter publiceras inte i samband med publiceringen av uppgifterna för tredje kvartalet 2023

Ändring

24.10.2023

Ny databastabell inom ramen för arbetskraftsundersökningen om orsaken till deltidsarbete

Ändring

02.05.2023

Förändringar som orsakar avbrott i tidsserien i Finländska dotterbolag i utomlands statistik

Ändring

26.04.2023

Ändringar i publiceringsgränserna för arbetskraftsundersökningen från början av 2023

Ändring

03.03.2023

Populationen av statistiska enheter i utländska dotterbolag i Finland har ändrats

Ändring

03.03.2023

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag har ändrats

Ändring

21.02.2023

Det relativa sysselsättningstalets åldersgrupp ändras

Ändring

22.12.2022

Nya databastabeller for statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Ändring

15.12.2022

Statistiken över ämnesval publicerar nya databastabeller

Ändring

14.12.2022

Ändringar i databastabellerna för statistiken över växthusgaser 14.12.2022

Ändring

13.12.2022

Uppgifterna i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har korrigerats

Ändring

13.12.2022

Ny databastabell till sysselsättningsstatistiken

Ändring

09.12.2022

Statistiken över småbarnspedagogik, Databastabell 13v2 -- Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik per områden, har korrigerats

Ändring

08.12.2022

Databastabeller Spot-priser på den nordiska elbörsen (12gc) and Pris på elektricitet enligt konsumenttyp (12gv) uppdateras inte längre.

Ändring

05.12.2022

Databastabellen 12jj Fartygstrafik genom Saima kanal i statistiken över inrikes sjötrafik har korrigerats

Ändring

05.12.2022

Databastabellerna 12is, 12it, 12j5, 12j6 och 12jc i statistiken över utrikes sjöfart har korrigerats

Ändring

02.12.2022

Innehållet i statistik över industriproduktionen utvidgas

Ändring

01.12.2022

En ny databastabell publiceras i statistiken över regionalräkenskaperna

Ändring

30.11.2022

De gamla databastabellerna i statistiken över olycksfall i arbetet överförs till arkivdatabasen och nya databastabeller publicerades i stället

Ändring

29.09.2022

StatFin-databastabellerna för statistikgrenarna kreditinstitutens bokslut, värdepappersföretag och försäkringsverksamhet publiceras nu under struktur- och bokslutsstatistiken över företag

Ändring

23.08.2022

Nya databastabeller till Jordbyggnadskostnadsindex

Ändring

23.06.2022

Databastabellerna Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan kvartalsvis och Inkomster och produktion per bransch, kvartalsvis, som hör till de kvartalsvisa nationalräkenskaperna, har korrigerats

Ändring

23.06.2022

Ändringar i tabellerna i statistik över skuldsättning

Ändring

16.06.2022

Ändringar i tabeller i databaser av reparationsbyggande

Ändring

16.06.2022

Ändringar i tabeller i databaser av bostadsaktiebolagens ekonomi

Ändring

03.06.2022

Databastabellen bruttonationalprodukt och -inkomst samt utbud och efterfrågan kvartalsvis, som hör till statistiken nationalräkenskaper kvartalsvis, har korrigerats

Ändring

25.05.2022

Ändringar i GWP-koefficienterna och databastabellerna i statistiken över växthusgaser 25.5.2022

Ändring

20.05.2022

Ändringar i tabeller i databaser av aktiebostadspriser

Ändring

12.05.2022

I samband med statistiken över arbetskonflikter år 2021 publicerades tre nya databastabeller

Ändring

02.05.2022

Databastabell 115a i statistik över bostäder och boendeförhållanden har korrigerats

Ändring

02.05.2022

Nya databastabeller till arbetskraftsundersökningen

Ändring

29.04.2022

Databastabellen 13lr korrigerad 29.4.2022

Ändring

29.04.2022

Statistiken över brott och tvångsmedel har kompletterats med nya databastabeller

Ändring

28.04.2022

Databastabellerna för år 2020 överfördes till arkivdatabasen och i stället för dem offentliggjordes databastabellerna för år 2021

Ändring

28.04.2022

Ändringar i innovationsstatistikens databastabeller

Ändring

27.04.2022

Tabell 11aj i offentliggörandet om löner inom kommunsektorn var publicerad för sent

Ändring

08.04.2022

Statistiken Utsökningsärenden har fått ytterligare en variabel i tabellen över gäldenärer 8.4.2022

Ändring

01.01.1000

Databastabell/Databastabeller inom statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Offentliggörandet inom statistiken över i databastabellerna 125j och 125k har korrigerats.

Ändring

01.01.1000

Offentliggörandet inom statistiken över omsättningsindex för byggverksamhet 2024, januar har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Områdesindelningen 2024 i databastabellerna har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över brott och tvångsmedel publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket publiceras ny databastabell

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över producentprisindex för lantbruk publiceras ny databastabell

Ändring

01.01.1000

Publiceringen av databastabellen 11mj inom ramen för statistiken prisindex för offentliga utgifter försenades

Ändring

01.01.1000

Publiceringen av förhandsuppgifter om befolkningen 2024, januari flyttas fram

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabeller

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över presidentval publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Offentliggörandet inom statistiken över Energianskaffning och -förbrukning 2023, 3:e kvartale har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Publiceringen av databastabeller som beskriver priserna på nya aktiebostäder publiceras 21.2.2024

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över jordbyggnadskostnadsindex publiceras ny databastabell

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabell 111l -- Huvudsaklig verksamhet bland personer som avlagt examen ett år efter examen inom statistiken över placering efter utbildning

Ändring

01.01.1000

Offentliggörandet inom statistiken över sysselsättning har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Offentliggörandet inom statistiken över flyttningsrörelsen har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Publiceringen av statistiken flyttas tidigareläggs

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över hushållens konsumtion publiceras nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Databastabeller inom statistiken över olycksfall i arbete har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabeller inom statistiken nationalräkenskaper, årsvis har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabeller inom statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabellerna inom statistiken över flyttningsrörelsen försenades på morgonen av tekniska orsaker

Ändring

01.01.1000

Offentliggörandet inom statistiken över el- och värmeproduktion har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Uppdatering av kulturstatistikens databastabell 11zk - Allmänna bibliotek i fasta Finland avslutas

Ändring

01.01.1000

Ändringar i inkomstfördelningsstatistikens databastabeller

Ändring

01.01.1000

Förlängd tidsserie i tabell inom statistiken över sökande till utbildning

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell inom konjunkturindikatorn för reparationsbyggande

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell inom statistiken över sökande till utbildning

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabellerna inom statistiken över befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över olycksfall i arbetet publiceras nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabellerna inom statistiken över dödsorsaker

Ändring

01.01.1000

Offentliggörande inom statistiken över skuldsättning har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabellerna inom ramen för statistiken över växthusgaser arkiveras och ändringar görs i databastabellerna 14.12.2023

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabell 13vg - användning av datateknik i företag inom statistiken över användning av datateknik i företag

Ändring

01.01.1000

Fel i uppgifterna i statistiken över skuldsättning

Ändring

01.01.1000

Inom lönestrukturstatistiken publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

I offentliggörandet för september 2023 revideras uppgifterna i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion mer än vanligt

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över levnadsförhållanden publiceras nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över befolkningsstruktur publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Databastabellerna 12dc, 11c4 och 13sp inom statistiken över studerande och examina har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabell 13rw - Materialflöde efter materialkategori inom statistiken över materialflödesräkenskaper

Ändring

01.01.1000

Databastabeller inom statistiken över inrikes sjötrafik korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabeller inom statistiken över utrikes sjöfart har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över löner inom kommunsektorn publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Publiceringen av databastabellerna inom ramen för statistiken prisindex för offentliga utgifterförsenades

Ändring

01.01.1000

Databastabell i statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabeller inom statistiken över brott och tvångsmedel har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabeller inom statistiken över brott och tvångsmedel har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Att beakta i siffrorna och tabellerna för år 2022 i statistiken över studerande och examina

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över studerande och examina publiceras nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Databastabell i statistiken över energipriser har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabell i statistiken över energipriser har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell inom statistiken över ämnesval

Ändring

01.01.1000

Databastabell inom statistiken över finansräkenskaper har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell inom statistiken över studerande och examina

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över reparationbyggande publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Publiceringen av databastabellerna 13wu, 13x4 och 13x6 inom statistiken över jordbyggnadskostnadsindex försenades idag

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabell 13ri -- Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor och andel av BNP inom statistiken över forskning och utveckling

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över deltagande i vuxenutbildning publiceras nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabell 13di -- Personernas börsnoterande aktier och placeringsfonder efter personens ålder och kön, 2009-2022 inom statistiken över hushållens förmögenhet

Ändring

01.01.1000

Databastabell i statistiken över vägtrafikolyckor har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabell/Databastabeller inom statistiken över x har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabeller inom statistiken över nationalräkenskaper kvartalsvis har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Rubriken i offentliggörandets databastabell har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över timlöner inom den privata sektorn publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över månadslöner inom den privata sektorn publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabell 11bh -- Vägtrafikolyckor, döda och skadade inom statistiken över vägtrafikolyckor

Ändring

01.01.1000

Ändringar i statistiken stöd för lärande

Ändring

01.01.1000

Statistiken över byggnader och fritidshus har reviderats: statistikföringen av byggnadsbeståndet har preciserats

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabell 13ut inom statistiken över byggnader och fritidshus

Ändring

01.01.1000

Databastabell inom statistiken över riksdagsval har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Offentliggöranden inom byggnadskostnadsindex har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Uppgifter har lagts till i databastabeller 12cv och 12qz inom statistiken över avfallsstatistik

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över energipriser publiceras ny databastabell

Ändring

01.01.1000

Databastabell 13ax inom statistiken över konsumenternas förtroende har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabell inom statistiken över fastighetspriser har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabell 11yx inom statistiken över nationalräkenskaper, årsvis, har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell inom till prisindex för offentliga utgifter

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över familjer publiceras nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Offentliggörandet inom statistiken över Lönesummaindex har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Ändringar i avfallsstatistikens databastabeller

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över internationell prisjämförelse publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell inom till avfallsstatistik

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över reparationbyggande publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Offentliggörandena på svenska och engelska inom statistiken över befolkningsstrukturen försenades

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över arbetskraftskostnadsindex publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Statistiken över bostäder och boendeförhållanden har reviderats: uppgifter om bostadshushåll också kvartalsvis

Ändring

01.01.1000

Statistiken över Riksdagsvalet har kompletterats med nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över förtjänstnivåindex publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

Databastabell/Databastabeller inom statistiken över riksdagsvalet har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Inom statistiken över brott och tvångsmedel publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändring

01.01.1000

En ny klassificeringsversion har införts för statistikåret 2022 inom ramen för statistiken över studerande och examina

Ändring

01.01.1000

Offentliggörandet om byggnadskostnadsindexet i mars har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Uppgifter inom ramen för statistiken tillväxt- och lönsamhetsmätare har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabellen för omsättningen inom handeln har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Statistiken över byggnader och fritidshus har reviderats: framöver publiceras uppgifter om färdigställda byggnader kvartalsvis

Ändring

01.01.1000

Meddelandet som ingår i statistiken över studerande och examina har korrigerats gällande uppgifterna för år 2021

Ändring

01.01.1000

En ny databastabell publiceras i statistiken över Finlands resor och till tabellen har fogats uppgifter om resor med övernattningar efter reslängd.

Ändring

01.01.1000

Statistiken över Riksdagsvalet har kompletterats med nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Statistiken över Riksdagsvalet har kompletterats med nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Nationalräkenskaper: 2021-uppgifter läggs till en mer detaljerad nivå efter publicering

Ändring

01.01.1000

Statistiken över Riksdagsvalet har kompletterats med nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Nationalräkenskaper, årsvis, statfin-tabellen 123x har korrigerats (år 2022)

Ändring

01.01.1000

Materialflöden i samhällsekonomin informationen korrigerad

Ändring

01.01.1000

Materialflöden i samhällsekonomin informationen korrigerad 13.3.2023

Ändring

01.01.1000

Meddelandet om gymnasieutbildning som ingår i statistiken över studerande och examina har korrigerats gällande uppgifterna för år 2021

Ändring

01.01.1000

Databastabellerna för år 2020 överfördes till arkivdatabasen och i stället för dem offentliggjordes databastabellerna för år 2021

Ändring

01.01.1000

Försening i uppdatering

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell har lagts till i statistiken över sökande till utbildning

Ändring

01.01.1000

Tidsserien för materialflödesräkenskaperna har korrigerats i fråga om statistikåren 2010–2016

Ändring

01.01.1000

Inkomstfördelningsstatistik

Ändring

01.01.1000

Databastabellerna uppdaterades försenat när det gäller uppgifterna för år 2022

Ändring

01.01.1000

Populationen av statistiska enheter i statistiken över regional företagsverksamhet har ändrats

Ändring

01.01.1000

Ändring i beräkningen av de månatliga medelpriserna på flytande bränslen i konsumentprisindexet

Ändring

01.01.1000

Ändringar i sysselsättningsstatistikens databastabeller

Ändring

01.01.1000

Nya databastabeller till sysselsättningsstatistik

Ändring

01.01.1000

Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022Q1-2022Q3 har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Databastabellerna av servicebranschens varustatistik har överförts till arkivet

Ändring

01.01.1000

Uppgifter i producentprisindexen har korrigerats 23.12.2022

Ändring

01.01.1000

None

Ändring

01.01.1000

Databastabellen 12a6 har korrigerats 19.12.2022

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell till utländska dotterbolag i Finland statistiken

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell till statistiken över industrins orderingång

Ändring

01.01.1000

Databastabellen för statistiken användning av datateknik i företag har ersatts med en ny, som innehåller språkversioner

Ändring

01.01.1000

På grund av ett tekniskt problem offentliggjordes uppgifterna kl. 12.00

Ändring

01.01.1000

Statistiken över skuldsättning har kompletterats med nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Databastabellerna över de offentliga samfundens arbetsställen har avbrott i tidsserien fr.o.m. statistikåret 2021

Ändring

01.01.1000

Fem nya databastabeller för arbetskraftskostnadsundersökningen

Ändring

01.01.1000

Välfärdsområdesindelningen tas i bruk i regionalräkenskaperna

Ändring

01.01.1000

Publikationen om materialflödesräkenskaperna revideras

Ändring

01.01.1000

Indikatorn som mäter risken för fattigdom eller social utestängning i statistiken över levnadsförhållanden har reviderats

Ändring

01.01.1000

Två nya databastabeller inom statistiken över el- och värmeproduktion

Ändring

01.01.1000

Ny databastabell till statistiken över bostäder och boendeförhållanden 26.10.2022

Ändring

01.01.1000

Ändringar i förtjänstnivåindexets databastabeller

Ändring

01.01.1000

Databastabellen 13my korrigerad 11.10.2022

Ändring

01.01.1000

Statistiken över brott och tvångsmedel har kompletterats med nya databastabeller

Ändring

01.01.1000

Utländska dotterbolag i Finland databastabellen 12mi korrigerad 23.9.2022

Ändring

01.01.1000

Förändringar från och med statistikåret 2021 som orsakar avbrott i tidsserien i företagens strukturstatistiker

Ändring

01.01.1000

Statistiken över energipriser har fått en ny databastabell med elpriser

Ändring

01.01.1000

Uppgifterna i tabellen ”13gn -- Energi import och export, kvantitet” har korrigerats 2.9.2022

Ändring

01.01.1000

Ändringar i databastabellen och offentliggörandena över industrins orderingång

Ändring

01.01.1000

Databastabellerna för statistiken över adoptioner förnyas

Ändring

01.01.1000

Databastabellen 12m1 Vagnaxelkilometer, som hör till Järnvägsstatistiken har korrigerats

Ändring

01.01.1000

Statistiken över brott och tvångsmedel efter den internationella brottsklassificeringen har korrigerats 6.7.2022

Ändring

Betydande ändringar i StatFin 5.4.2022

Vi reviderade vår webbplats 5.4.2022. Revideringen påverkade också databasen StatFin, och bland annat databasens adress ändrades. Läs mer om ändringarna.

Ändringar i tabellerna för statistiken Volymindexet för industriproduktionen (7.4.2022)

Statistik: Volymindex för industriproduktionen
Ändringsdatum: 31.3.2022
Ny tabell:

 • 13bh -- Volymindex för industriproduktionen (2015 = 100), ersätter den gamla tabellen 111i -- Volymindex för industriproduktionen (2015 = 100).
 • Variabeln ”Näringsgrenens andel av hela industrin” har lagts till i den nya tabellen.

Förfrågningar: volyymi.indeksi@stat.fi

Ändringar i tabellerna i Studerande och examina (31.3.2022)

Statistik: Studerande och examina
Ändringsdatum: 31.3.2022
Nya tabeller:

 • 13jk -- Av personer i läropliktsåldern vid andra läroanstalter än i grundskolan, 1990-2021
 • 13jn -- Elever i grundläggande utbildning i slutet av vårterminen, 2021

Förfrågningar: koulutustilastot@stat.fi

Ändringar i tabellerna för statistiken över levandsförhållanden (28.3.2022)

Statistik: Statistik över levnadsförhållande
Ändringsdatum: 1.4.2022
Ändring:
Tabell 13ju ersätter tabell 11vj och tabell 13 jv ersätter tabell 11pd. Information har tagits bort från tabellen 11te (antal personer med okänt hälsotillståndet i urvalet).

Förfrågningar: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ändringar i tabellerna i Avbrott i utbildningen (16.3.2022)

Statistik: Avbrott i utbildningen
Ändringsdatum: 17.3.2022
Ändring: T
abellerna 133a och 133d överförs till arkivdatabasen.

 • Tabell 13f2 ersätter tabell 133a
 • Tabell 13ez ersätter tabell 133d.

Nya tabeller:

13ez -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 1 (Nationella utbildningsklassificeringen)
13f2 -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 2 (Nationella utbildningsklassificeringen)

3f8 -- Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbilding
13jc -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och åldersgrupp
13ji -- Avbrott i utbildningsområde efter utbildningssektor

Förfrågningar: koulutustilastot@stat.fi

Ändringar i tabellerna i Studiernas gång (16.3.2022)

Statistik: Studiernas gång
Ändringsdatum: 17.3.2022
Ändring: Tabellerna11sd, 11sb, 11sc och 11se överförs till arkivdatabasen. De ersätts med följande tabeller:

 • 13h9 (ersätter tabell 11sd)
 • 13gr (ersätter tabell 11sb )
 • 13fy (ersätter tabell 11sc)
 • 13h1 (ersätter tabell 11se)

Förfrågningar: koulutustilastot@stat.fi

Ändringar i tabellerna för statistiken Sysselsättning bland studerande (16.3.2022)

Statistik: Sysselsättning bland studerande
Ändringsdatum: 17.3.2022
Ändring:
Tabellerna 132x, 132y och 132z har uppdaterats. Procentandelen sysselsatta studerande har lagts till.

Förfrågningar: koulutustilastot@stat.fi

Ändringar i tabellerna för statistiken över välfärdsområdesvalet (15.3.2022)

Statistik: Välfärdsområdesval
Ändringsdatum: 16.3.2022
Ändring: Tabellerna 13cx, 13cc, 13bx, 13bw, 13c1, 13by, 13c2, 13c3, 13df, 13dg och 13fc har uppdaterats i fråga om Birkalands välfärdsområde, på grund av ett fel i källmaterialet.

Tabellerna 13c4, 13dc, 13de och 13dd har lagts till.

Förfrågningar: vaalit@stat.fi

Ändringar i tabellerna i lönestrukturstatistik (7.3.2022)

Statistik: Lönestrukturstatistik
Ändringsdatum: 11.3.2022
Ändring: Tabellerna 132u, 132v och 132w överförs till arkivdatabasen. De ersätts med följande tabeller:

 • 139x (ersätter tabell 132u)
 • 139y (ersätter tabell 132v)
 • 139z (ersätter tabell 132w)

Lönestrukturstatistiken publiceras inte som en tidsserie, eftersom det inte är att rekommendera att beräkna årliga förändringar i statistiken. Datainnehållet i statistiken ändras årligen i och med att Finlands yrkes- och näringsgrensstruktur förändras. Därför beskriver siffrorna på statistikens aggregatnivå förändringen på hela landets nivå, inte på löntagarnivå. I och med bortfallet av svar är dessutom i synnerhet yrkesuppgifterna på den mest exakta nivån inte jämförbara mellan olika år.

Förfrågningar: palkkarakenne@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken Brott och tvångsmedel (23.2.2022)

Statistik: Brott och tvångsmedel
Ändringsdatum: 25.2.2022
Ändring: Tabell 13ga ersätter tabell 11dd, tabell 13gb ersätter tabell 11de, tabell 13gc ersätter tabell 11df, tabell 13gd ersätter tabell 11dg och tabell 13gj ersätter tabell 11dh.

Ändringar har gjorts i tabellernas variabelnamn, ändringsuppgifter har lagts till i tabellerna och tidsserien har förlängts så att den börjar år 2004.

Nya tabeller:

 • 13ga – Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel
 • 13gb – Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel efter ålder och kön
 • 13gc – Längden på gripandet, anhållandet, häktningen och tagandet i förvar av utlänning
 • 13gd – Längden på gripandet, anhållandet, häktningen och tagandet i förvar av utlänning efter ålder och kön
 • 13gj – Polisens, tullens och gränsbevakningsväsendets tvångsmedel, använda grunder

Förfrågningar: rikos@stat.fi

Ny tabell över hushållens förmögenhet (22.2.2022)

Statistik: Hushållens förmögenhet
Ändringsdatum: 2.3.2022
Ändring: Tabellen 136w – Bostadshusbefolknings börsnoterande aktier och fondandelar efter personens ålder och kön ersätts tabellen 13di -- Personernas börsnoterande aktier och placeringsfonder efter personens ålder och kön. Tabellen 136w överförs till arkivdatabasen.

Namnet på den nya tabellen har ändrats och följande information har tagits bort från tabellen:

 • Antalet serier, 25:e percentilen
 • Antalet serier, 50:e percentilen
 • Antalet serier, 75:e percentilen

Annars motsvarar innehållet i tabellen den gamla tabellen.

Förfrågningar: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Ny tabell över lönesummaindexen (10.2.2022)

Statistik: Lönesummaindex
Ändringsdatum: 14.2.2022
Ny tabell:

 • 12xc Revideringar i lönesummaindex på årsnivå

Statistikcentralen börjar publicera en ny tabell om revidering av lönesummauppgifterna i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2020.

Förfrågningar: palkkasumma@stat.fi

Ändringar i förtjänstnivåindexets databastabeller (8.2.2022)

Statistik: Förtjänstnivåindex
Ändringsdatum: 4.2.2022
Ändring: Tabellen 11zq ersätts med tabellen 13dy och tabellen 122i ersätts med tabellen 13ec. Tabellerna 13dy och 13ec innehåller nya uppgifter angående årsförändringsprocenten för förtjänstnivåindexet och för indexet för ordinarie förtjänster.  
Nya tabeller:

 • 13dy -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt arbetsgivarsektor, kvartalsuppgifter
 • 13ec -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt arbetsgivarsektor, årsuppgifter

Förfrågningar: palkat.indeksit@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken Byggnadskostnadsindex (7.2.2022)

Statistik: Byggnadskostnadsindex
Ändringsdatum: 15.2.2022
Ändring: Tabellerna 11nb och 11nc överförs till arkivdatabasen.
Nya tabeller:

 • 13ft Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, månadsuppgifter
 • 13fu Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2021=100, årsuppgifter
 • 13g5 Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, månadsuppgifter
 • 13g7 Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2021=100, årsuppgifter
 • 13fx Bostadsbyggande, månadsuppgifter (ersätter tabell 11nd)
 • 13fz Bostadsbyggande, årsuppgifter (ersätter tabell 11ne)
 • 13g8 Byggnadskostnadsindex, totalindex, månadsuppgifter (ersätter tabell 11p1)
 • 13g9 Byggnadskostnadsindex, totalindex, årsuppgifter (ersätter tabell 11p2)

Förfrågningar: rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ändring i en tabell i statistiken Sökande till utbildning (1.2.2022)

Statistik: Sökande till utbildning
Ändringsdatum: 2.2.2022
Ändring: När det gäller statistiken Sökande till utbildning ändras området där läroanstalten är belägen till regionuppgift i databastabellen över direkt sökning till fortsatta studier. I tabellen fanns tidigare det landskap där läroanstalten är belägen. Ändringen gäller tabell 11ga.

Förfrågningar: koulutustilastot@stat.fi

Nya tabeller till statistiken Konsumenternas förtroende (14.1.2022)

Statistik: Konsumenternas förtroende
Ändringsdatum: 27.1.2022
Nya tabeller:

 • 13ai: Konsumenternas förtroende: Utsikter och förändringar. Tabellen innehåller information om utsikter, månads- och årsförändringar samt statistiska nyckeltal som gäller statistikens indikatorer (nettotal) fr.o.m. oktober 1995.
 • 13ax: Konsumenternas förtroende: Svarsfördelningar och förändringar. Tabellen innehåller information om månads- och årsförändringar samt statistiska nyckeltal som gäller svarsfördelningarna för statistikens frågor fr.o.m. maj 2019.

Förfrågningar: konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ändringar i arbetskraftsundersökningens databastabeller (13.1.2022)

Statistik: Arbetskraftsundersökning
Ändringsdatum: 25.1.2022
Ändring: Tabellerna 11pl, 11pm, 11pn, 11pq, 11pr, 11ps, 11pu, 11pv, 11pw, 11qj, 11qk, 11ql, 11qm och 11qn överförs till arkivdatabasenDe ersätts med följande tabeller: 

 • 13aj   (ersätter tabell 11pl)
 • 13ak  (ersätter tabell 11pm)
 • 13al   (ersätter tabell 11pn)
 • 13am (ersätter tabell 11pq)
 • 13ap  (ersätter tabell 11pr)
 • 13aq  (ersätter tabell 11ps)
 • 13ar   (ersätter tabell 11pw)
 • 13as   (ersätter tabell 11qj)
 • 13at   (ersätter tabell 11qk)
 • 13au  (ersätter tabell 11ql)
 • 13av  (ersätter tabell 11pv)
 • 13aw (ersätter tabell 11qm)
 • 11pk  (ersätter tabell 11pu)
 • 12bt   (ersätter tabell 11qn)

Tabell 11pp överförs också till arkivet, men för den finns tillsvidare ingen ersättande tabell.

Uppgifterna har korrigerats retroaktivt enligt den nya estimeringsmetoden och de reviderade tidsserierna är inte jämförbara med uppgifterna för tidigare år.

Om förnyelsen av arbetskraftsundersökningen (på finska)

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken Jordbyggnadskostnadsindex (13.1.2022)

Statistik: Jordbyggnadskostnadsindex
Ändringsdatum: 24.1.2022
Ändring: I alla månadsuppgifter i databastabeller i statistiken Jordbyggnadskostnadsindex läggs till Månadsförändring (%) som nya variabel. Ändringen gäller tabellerna 118v, 119p, 114x, 119r, 119t, 119v och 119x.

Förfrågningar: kui.tilastokeskus@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken Regionalräkenskaper (30.12.2021)

Statistik: Regionalräkenskaper
Ändringsdatum: 30.12.2021
Ändring:
Tabell 12bd:

Ny variabel: arvon_muutos
Värdeförändringar, %
Ny variabel: hinnan_muutos
Prisförändringar, %
Ny variabel: vol_muutos
Volymförändringar, %

Förfrågningar: aluetilinpito@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) (30.12.2021)

Statistik: Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Ändringsdatum: 30.12.2021
Ändring:
Tabell 12d7:

Ny variabel: PH_arvon_muutos
Till baspris, värdeförändringar, %
Ny variabel: PH_hinnan_muutos
Till baspris, prisförändringar, %
Ny variabel: PH_vol_muutos
Till baspris, volymförändringar, %

Förfrågningar: maataloustilastot@stat.fi

Ny tabell över Konsumentprisindex (17.11.2021)

StatistikKonsumentprisindex
Ändringsdatum: 17.11.2021
Ny tabell:

 • 13a8: Den vikt av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet

Statistikcentralen publicerar uppgifter om konsumentprisindex i databastjänsten StatFin. Den nya databastabellen innehåller årliga vikter av konsumentprisindex (KPI och HIKP) per produktgrupp.

Tabellen gäller för basserien 2015 = 100, och data startar från 2016, sträcker sig till nutid.

Nya tabeller till arbetskraftsundersökningen (28.10.2021)

Statistik: Arbetskraftsundersökning
Ändringsdatum: 2.11.2021
Nya tabeller:

 • 139q: Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och yngsta barnets ålder
 • 139r: Befolkning i åldern 20-59 år efter arbetsmarknadsställning, kön och antal barn

Statistikcentralen publicerar uppgifter om arbetskraftsundersökningens hushållsdel i databastjänsten StatFin. På basis av hushållsuppgifterna kan man granska arbetsmarknadsställningen efter familjesituation. Tidigare har motsvarande uppgifter publicerats i samband med översikter om familjer och arbete.

Tabellerna 139q och 139r innehåller tidsserier för åren 2009–2020 enligt den estimeringsmetod som var i bruk fram till utgången av 2020.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken Studerande och examina (21.10.2021)

Statistik: Studerande och examina
Ändringsdatum: 22.10.2021
Ändring: I tabell 11c3 läggs till uppgifter om förskoleundervisning i samband med småbarnspedagogik fr.o.m. år 2020. I tabell 11c4 läggs till uppgifter om studerande på grundnivå fr.o.m. år 2020. I tabellens rubrik har uppgiften ”efter grundnivå” strukits.

Förfrågningar: koulutustilastot@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken Brott och tvångsmedel (14.10.2021)

Statistik: Brott och tvångsmedel
Ändringsdatum: 15.10.2021
Ändring: Till tabellerna 117t och 11cd fogas som nya brottsrubriceringar betalningsmedelsbrott, lindrigt betalningsmedelsbrott 37:12, 14 samt grovt betalningsmedelsbrott 37:13

Förfrågningar: rikos@stat.fi

Nya tabeller i statistiken Brott och tvångsmedel (14.10.2021)

Statistik: Brott och tvångsmedel
Ändringsdatum: 15.10.2021
Nya tabeller:

 • 13a6 Personer misstänkta för utredda brott efter beräkningssätt, ålder och kön

I tabellen anges antalet personer som misstänks för brott som utretts efter olika beräkningssätt, för att klargöra skillnaderna mellan dem.

Förfrågningar: rikos@stat.fi

Nya tabeller till omsättningsindexet för industrin (14.10.2021)

Statistik: Omsättningsindex för industrin
Ändringsdatum: 15.10.2021
Nya tabeller:

 • 12xt Omsättningsindex för industrin revideras på månadsnivå (2015 = 100)
 • 12xy Omsättningsindex för industrin revideras på årsnivå

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning inom industrin i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

Uppgifterna publiceras som revideringar av månads- och årsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2019.

Förfrågningar: myynti.teollisuus@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken över lönsamhet (13.10.2021)

Statistik: Lönsamhetsundersökningar
Ändringsdatum: 15.10.2021
Ändring: Tabellerna 11fw, 11im, och 12rk överförs till arkivdatabasen. Tabell 124k publiceras framöver under statistiken Nationalräkenskaper, årsvis. De tabeller som arkiveras ersätts med tabellerna 138w, 138x, 138y, 138z och 139a, av vilka de fyra första ersätter den tidigare kombinationstabellen 11wf. Syftet med att dela upp kombinationstabellen är att förtydliga publikationen genom att ge helheterna egna tabeller.

För att förbättra beräkningsmetoden för produktivitetsstatistiken har icke-marknadsproducenter, dvs. producenttyp T30, samt lantbrukets näringsgrenar uteslutits från beräkningarna. Dessutom har könsvariabeln tagits bort från indikatorn för arbetets kvalitet och nationalräkenskapernas nettostockar infördes som grund för beräkningen av den produktiva kapitalstocken.

 • 138w: (ersätter tabell 11fw) Tabellen visar arbetsproduktiviteten (förädlingsvärde/arbetstimmar) och dess delfaktorer. Tabellen ersätter den tidigare kombinationstabellen ”Komponenter av produktivitetens förändring per bransch och sektor, årligen”.
 • 138x: (ersätter tabell 11fw) Tabellen visar resultaten av beräkningen av arbetsproduktiviteten på basis av produktionen (produktion/arbetstimme). Tabellen ersätter den tidigare kombinationstabellen ”Komponenter av produktivitetens förändring per bransch och sektor, årligen”.
 • 138y: (ersätter tabell 11fw) Tabellen visar delfaktorer i förändringen i förädlingsvärdets volym i enlighet med en tillväxtberäkningsmetod. Tabellen ersätter den tidigare kombinationstabellen ”Komponenter av produktivitetens förändring per bransch och sektor, årligen”, som kombinerade uppgifterna i flera tabeller.
 • 138z: (ersätter tabell 11fw) Tabellen visar delfaktorer i förändringen i produktionens volym i enlighet med en tillväxtberäkningsmetod. Tabellen ersätter den tidigare kombinationstabellen ”Komponenter av produktivitetens förändring per bransch och sektor, årligen”, som kombinerade uppgifterna i flera tabeller.
 • 139a: (ersätter tabellerna 11im och 12rk) Tabellen visar tillväxtgraderna för kapital- och arbetsinsatsen, de vikter som behövs för beräkning av insatsernas bidrag, näringsgrenarnas förädlingsvärde- och produktionsandelar samt näringsgrenarnas kontributioner till nivån för hela ekonomin. Nivåerna på den produktiva kapitalstocken, prisindexen för kapitalet och förslitningsgraderna publiceras inte längre.

Lönsamhetsundersökningarna publiceras två gånger om året fr.o.m. år 2022. Under juni–juli publiceras uppgifterna för föregående år och de revideras i februari följande år.

Förfrågningar: palkkasumma@stat.fi

Ny tabell över lönesummaindexen (12.10.2021)

Statistik: Lönesummaindex
Ändringsdatum: 14.10.2021
Nya tabeller:

 • 12x8 Revideringar i lönesummaindex på månadsnivå (2015 = 100)

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av lönesummauppgifterna i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

Uppgifterna publiceras som revideringar av månadsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. De uppgifter som publiceras börjar från år 2020.

Förfrågningar: palkkasumma@stat.fi

Nya tabeller till omsättning inom handeln (12.10.2021)

Statistik: Omsättning inom handeln
Ändringsdatum: 14.10.2021
Nya tabeller:

 • 12ym Revideringar i omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100)
 • 12yp Revideringar i omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100)

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och försäljningsvolym inom handeln i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

Uppgifterna publiceras som revideringar av månads- och årsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2019.

Förfrågningar: kauppa.suhdanne@stat.fi

Nya tabeller till omsättningsindex för byggverksamhet (12.10.2021)

Statistik: Omsättningindex för byggverksamhet
Ändringsdatum: 15.10.2021
Nya tabeller:

 • 12xl Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på månadsnivå (2015=100)
 • 12xp Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på årsnivå (2015=100)

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och volym inom byggföretagen i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

Uppgifterna publiceras som revideringar av månads- och årsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2019.

Förfrågningar: rakennus.suhdanne@stat.fi

Ändringar i tabellerna i lönestrukturstatistik (8.10.2021)

Statistik: Lönestrukturstatistik
Ändringsdatum: 11.10.2021
Ändring: Tabellerna 12rw, 12rx, 12ry och 12rz överförs till arkivdatabasen. De ersätts med följande tabeller:

 • 139s (ersätter tabell 12rw)
 • 139t (ersätter tabell 12rx)
 • 139v (ersätter tabell 12ry)
 • 139w (ersätter tabell 12rz)

Lönestrukturstatistiken publiceras inte som en tidsserie, eftersom det inte är att rekommendera att beräkna årliga förändringar i statistiken. Datainnehållet i statistiken ändras årligen i och med att Finlands yrkes- och näringsgrensstruktur förändras. Därför beskriver siffrorna på statistikens aggregatnivå förändringen på hela landets nivå, inte på löntagarnivå. I och med bortfallet av svar är dessutom i synnerhet yrkesuppgifterna på den mest exakta nivån inte jämförbara mellan olika år.

Förfrågningar: palkkarakenne@stat.fi

Ändringar i tabellerna i statistiken över befolkningsprognosen (29.9.2021)

Statistik: Befolkningsprognos
Ändringsdatum: 30.9.2021
Ändring:

Tabellerna 128v, 128w, 128x, 128y, 128z, 129a och 129b överförs till arkivdatabasen. De ersätts med följande tabeller:

 • 139f (ersätter tabell 128v)
 • 139g (ersätter tabell 128w)
 • 139h (ersätter tabell 128x)
 • 139i (ersätter tabell 128y)
 • 139j (ersätter tabell 128z)
 • 139k (ersätter tabell 129a)
 • 139l (ersätter tabell 129b)

I de nya tabellerna har årtalen i rubrikerna ändrats till att motsvara den nya prognosen (Befolkningsprognos 2019 -> Befolkningsprognos 2021), när det gäller koderna för variabeln Uppgifter har slutledet ”_e19” ersatts med slutledet ”_e21”. I benämningarna till variabeln Uppgifter har slutledet ”(prognos 2019)” ersatts med slutledet ”(prognos 2021)”. I övrigt är innehållet i tabellerna oförändrat.

Tabell 128t:

Innehållet har utvidgats till att utöver den senaste prognosen omfatta flera gamla prognoser. Variabeln Uppgifter har kompletterats med nya klasser enligt följande:
Nya koder: vaesto_e07, vaesto_e09, vaesto_e12, vaesto_e21
Nya benämningar: Befolkning 31.12. (prognos 2007), Befolkning 31.12. (prognos 2009), Befolkning 31.12. (prognos 2012), Befolkning 31.12. (prognos 2021)

Tabell 139e (ersätter tabell 128u):

Innehållet har utvidgats till att utöver den senaste prognosen omfatta flera gamla prognoser. I tabellen har man lagt till variabeln Befolkningsprognos, som anger vilket år prognosen gäller. I tabellen finns innehållsmässigt samma uppgifter som tidigare, men med ändringar i koderna och benämningarna. När det gäller koderna för uppgiftsvariablerna har slutlederna ”_e19” raderats och från benämningarna slutlederna ”(prognos 2019)”.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi

Ändringar i tabellerna i Järnvägsstatistik (19.8.2021)

Statistik: Järnvägsstatistik
Ändringsdatum: 25.8.2021
Ändring:
Tabellerna 12ib ja 12ii:
Ny kodi i variablen Helsinfors-Vanda:
Tidigare kod: EFHKINy kod: EFHK

Korrigeringar i arbetskraftsundersökningens uppgifter om arbetslösheten för början av året 2021 (21.7.2021)

Statistik: Arbetskraftsundersökning
Ändringsdatum: 27.7.2021
Ändring: Den revidering av arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft i början av 2021 ändrade i betydande grad uppgiftsinnehållet i statistiken, sättet att beräkna resultaten och insamlingen av uppgifter. När det gäller definitionen av arbetslösa har det upptäckts en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna, vilket framgick av kontrollen av uppgifterna. Korrigeringar har gjorts av uppgifterna om arbetskraften, de arbetslösa och personer utanför arbetskraften i början av 2021 i tabellerna 135z, 135y, 137h och 137i.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

Ändring i tabellen om förhandsuppgifter om befolkningen (16.6.2021)

Statistik: Förhandsuppgifter om befolkningen
Ändringsdatum: 22.6.2021
Ändring:

Tabell 11lj:
Åldersvariabeln har tidigare varit tillgänglig i tabellen bara efter 5-årsklass från 0–4 år till klassen över 90 år. På basis av vår kundrespons har vi ändrat indelningen. Den är nu tillgänglig enligt klassen 1-åringar till klassen över 100-åringar. Dessutom är det möjligt att gruppera åldersklasser med hjälp av flera färdiga alternativ.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi

Ändringar i databastabeller över Bostäder och boendeförhållanden (11.6.2021)

Statistik: Bostäder och boendeförhållanden
Ändringsdatum: 20.5.2021
Ändring:

I databastabeller över Bostäder och boendeförhållanden har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020. Samtidigt har en ny klassificering för hustyp tagits i bruk:

 • Egnahems- och parhus (klasser 0110 Egnahemshus och 0111 Parhus)
 • Radhus (klass 0112 Radhus)
 • Flervåningshus (klasser 0120 Låghus och 0121 Flervåningsbostadshus)
 • Övriga byggnader (bostäder i övriga typ av byggnader)

Den nya klassificeringen för hustyp är i bruk i databastabeller för Bostäder och boendeförhållanden fram och med statistiska året 2005.

I databastabellen 116a omfattas Övriga fristående småhus (Klass 013 i den gamla byggnadsklassificeringen) i Egnahems- och parhus. Fram och med statistiska året 2005 omfattas övriga fristående småhus i radhus eller låghus beroende av information om deras egenskaper.

Förfrågningar: asuminen@stat.fi

Ändringar i databastabeller över Byggnader och fritidshus (7.6.2021)

Statistik: Byggnader och fritidshus
Ändringsdatum: 27.5.2021
Ändring:

I databastabeller över Byggnader och fritidshus har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020.

Största ändringar i databastabeller över byggnader (116g, 116h, 116i) är att fritidsbostadshus som hyrs ut har övergått från affärsbyggnader till fritidsbostadshus och kollektivbostadsbyggnader och bostäder for speciella grupp har övergått till bostadsbyggnader. Ändringar har minskat byggnadsbeståndets storlek jämfört med det föregående statistiska året. Den nya byggnadsklassificeringen införs i hela tidsserien frän 2005 till 2020 i tabellen 116i.

Ändringar förorsakar ett avbrott i tidsserien i tabellen över fritidsbostadshus (116j). Fr.o.m. statistikåret 2020 bildas fritidsbostadshusbeståndet från byggnader i klass 021 Fritidsbostadshus. Sedan dess omfattar statistiken inte småhus som har meddelats att vara i fritidsbruk, och semesterstugor som hyrs ut inkluderas i statistiken däremot.

Byggnadsklassificering 2018
Förfrågningar: asuminen@stat.fi

Ändringar i arbetskraftsundersökningens databastabeller (1.6.2021)

Statistik: Arbetskraftsundersökning
Ändringsdatum: 1.6.2021
Ändring: Tabellerna 11c8, 11c9, 11d8, 11pi och 11pj överförs till arkivdatabasen. De ersätts med följande tabeller: 

 • 137h (ersätter tabell 11c8)
 • 137i (ersätter tabell 11c9)
 • 137k (ersätter tabell 11d8)
 • 137l (ersätter tabell 11pi)
 • 137m (ersätter tabell 11pj)

Tabell 11ca överförs också till arkivet, men för den finns tillsvidare ingen ersättande tabell.

Uppgifterna har korrigerats retroaktivt enligt den nya estimeringsmetoden och de reviderade tidsserierna är inte jämförbara med uppgifterna för tidigare år.

Om förnyelsen av arbetskraftsundersökningen (på finska)

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

Ändringar i familjestatistikens databastabeller 28.5.2021

Tabell 12 c 1, 12 c 3, 12 c 4, 12 c 5:
Ny klass i variabeln Familjetyp:
Tidigare kod: 05_06Tidigare benämning: Sambor och barn, tvåkönade par
Ny kod: 05_06_55
Ny benämning: Sambor med barn

Tabell 12 c 2:
Ny klass i variabeln Familjetyp.
Ny kod: 55

Ny benämning:
Sambor med gemensamma barn, enkönane par (biologisk och fastställd mor)
Tabell 12 c 7:
Ny klass i variabeln Familjetyp:
Tidigare kod: 05_06
Tidigare benämning: Sambor med barn, tvåkönade par
Ny kod: 05_06_55
Ny benämning: Sambor med barn

Koden för klassen ”Familj med två föräldrar och barn” i variabeln Familjetyp ändras.
Tidigare kod: 02_05_06_12_22_32_42
Ny kod: 02_05_06_12_22_32_42_55
Tabellerna 12 ca, 12 cb, 12 cc, 12 cd:
Ny klass i variabeln Familjetyp.
Tidigare kod: 05T07
Tidigare benämning: Sambor, tvåkönade par
Ny kod: 05T07_55
Ny benämning: Sambor

1.4.2019 trädde den nya moderskapslagen i kraft, enligt vilken barnet kan ha två mödrar, en biologisk mor och en fastställd mor (253/2018). I familjestatistiken klassificeras nu också som sambor två kvinnliga partner, om de har gemensamma barn.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi

Ändringar i arbetskraftsundersökningens databastabeller 4.5.2021

Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021 och uppgifterna för åren 2011 - 2020 har korrigerats retroaktivt så att de följer den nya estimeringsmetoden. Månadstabellerna 135y och 135z innehåller korrigerade tidsserier som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Tabellerna ersätter tabellerna 11ag och 11af, som överförts till arkivdatabasen.

 • 135y (ersätter tabellen 11af)
 • 135z (ersätter tabellen 11ag)

Retroaktivt korrigerade tidsserier i arbetskraftsundersökningens kvartals- och årstabeller publiceras under år 2021.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

 

Publicering av arbetskraftsundersökningens databastabeller i början av år 2021 (12.2.2021)

Arbetskraftsundersökningens datainnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyas i början av år 2021, vilket också medför ändringar i publiceringen av databastabellerna.

När det gäller uppgifterna för januari och februari 2021 publiceras bara de viktigaste indikatorerna för arbetsmarknaden endast på arbetskraftsundersökningens statistiksida, medan inga trendsiffror publiceras. Uppgifterna för januari och februari är preliminära och kan senare komma att revideras på grund av en precisering av estimeringsmetoden. Därför förs uppgifterna för januari och februari 2021 inte in i Statistikcentralens avgiftsfria StatFin-databas eller i den avgiftsbelagda Astika-databasen. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen i början av år 2021 används för estimeringsanalys och korrigering av tidsserier retroaktivt.

Uppgifterna i arbetskraftsundersökningens databastabeller för januari och februari år 2021 publiceras i maj efter publiceringsdagen 4.5. i samband med att uppgifterna för mars färdigställs. Publiceringstidtabellen för databastabellerna för första kvartalet år 2021 preciseras under början av året.
Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen?

Ändringar av strukturen i StatFin-tabellerna inom nationalräkenskaperna 2019–2020

Ändringar av strukturen genomförs i Statistikcentralens StatFin-tabeller. Målsättningen är att få allt mer enhetliga innehåll och klassificeringar. Ändringarna av de olika statistikgrenarnas StatFin-tabeller genomförs stegvis, i huvudsak under det första halvåret av år 2019. Läs mera.