Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, november

Publicerad: 24.1.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för december 7,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i december 192 000, dvs. 13 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet för december 2011 var 7,4 procent, medan det var 7,9 procent i december året innan. Antalet sysselsatta var 14 000 fler än i december året innan. Under årets fjärde kvartal (oktober–december ) var det relativa arbetslöshetstalet 6,9 procent, vilket var 0,6 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2010.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/12

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2011/12

Antalet sysselsatta uppgick i december 2011 till 2 411 000, dvs. 14 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (± 31 000). Antalet sysselsatta män var 3 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 16 000 fler än i december 2010. Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn, men minskade inom den offentliga sektorn.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i december 67,1 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,8 procentenheter till 66 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för män med 0,2 procentenheter till 68,1 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2011 till 192 000, dvs. 13 000 färre än i december året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (± 16 000). Av de arbetslösa var 114 000 män och 78 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i december 7,4 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent för män och 6,3 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i december 17,8 procent, vilket var 1,3 procentenheter lägre än i december året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2010/12–2011/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/12 2011/12 2010/12 - 2011/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 051 4 067 0,4
Arbetskraft totalt 2 602 2 603 0,0
Sysselsatta 2 397 2 411 0,6
– löntagare 2 073 2 074 0,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 337 3,9
Arbetslösa 204 192 –6,2
Ej i arbetskraften 1 449 1 464 1,0
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,6 67,1 0,5
Relativt arbetslöshetstal 7,9 7,4 –0,5
Relativt arbetskraftstal 64,2 64,0 –0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2011

Under fjärde kvartalet 2011 var antalet sysselsatta i medeltal 2 456 000 personer, dvs. 31 000 fler än under motsvarande period år 2010. Antalet sysselsatta ökade bl.a. inom hälsovårdstjänster och sociala tjänster, informations- och kommunikationsverksamhet samt inom finansierings- och försäkringsverksamhet. Antalet sysselsatta minskade inom transport och magasinering samt inom utbildning.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 181 000 personer under fjärde kvartalet 2011, dvs. 14 000 färre än under oktober–december 2010. Under årets fjärde kvartal var det relativa arbetslöshetstalet 6,9 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än under motsvarande period 2010.

Antalet arbetade timmar under fjärde kvartalet 2011 var ungefär samma som året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2010/IV – 2011/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2010/IV 2011/IV 2010/IV - 2011/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 621 2 637 0,6
Sysselsatta totalt 2 426 2 456 1,3
Arbetslösa totalt 195 181 –7,1
– män 109 106 –2,7
– kvinnor 86 75 –12,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 255 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 14 000 färre än i december året innan.

Arbetslösheten minskade från föregående år inom alla ELY-centralers områden, med undantag av Norra Karelen (1 %). Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Tavastland (–9 %), Birkaland (–9 %) och Norra Savolax (–8 %). I slutet av december var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 18 000, vilket var 4 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 104 000 i slutet av december, vilket var 2 000 fler jämfört med december året innan. Åtgärderna gällde 4,0 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 32 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 2 000 färre än i december året innan. I december anmäldes 34 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 fler än i december året innan.

Förändringar 2010/12– 2011/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/12 2011/12 2010/12 - 2011/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 269 255 –5,2
– arbetslösa längre än ett år 58 57 –1,6
Åtgärder sammanlagt 103 104 1,5
– sysselsatta genom stödåtgärder 35 33 –7,1
– i arbetskraftsutbildning 32 26 –16,6
– i arbetspraktik, arbetsalternering 16 18 10,3
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 20 27 38,4
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 33 34 4,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Arbetskraftsundersökningen 2010, Sysselsättning och arbetslöshet 2010

Arbetskraftsundersökningen 2010, Anställningsförhållande och arbetstider år 2010

Arbetskraftsundersökning 2010, Tidsserieuppgifter 2001–2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen (09) 1734 2290, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (620,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/12/tyti_2011_12_2012-01-24_tie_001_sv.html