Tiedote 10.6.2005

Kuntatalouden kiristyminen jatkui viime vuonna

Vuonna 2003 alkanut kuntatalouden heikkeneminen jatkui viime vuonna, tosin edellisvuotta lievempänä. Toimintakulut kasvoivat 5 prosenttia, verorahoituksen lisäys jäi 3,5 prosenttiin, ja kuntien yhteenlaskettu vuosikate supistui 12 prosentilla. Edellisenä vuonna vuosikatteet supistuivat 37 prosentilla. Kuntayhtymiä talouden kiristyminen ei koskenut, vaan niiden vuosikatteet pysyivät edellisen vuoden tasolla, ilmenee Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista.

Tilinpäätösten mukaan kuntien toimintakulut kasvoivat 1,1 miljardilla ja toimintatuotot 300 miljoonalla eurolla. Toimintakatteiden 800 miljardin euron heikkenemisestä voitiin verotulojen lisäyksellä kattaa 170 miljoonaa, valtionosuuksien kasvulla 450 miljoonaa sekä osinko- ja muiden rahoitustulojen kasvulla runsaat 30 miljoonaa euroa, joten vuosikatteiden vähennykseksi tuli 145 miljoonaa euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1 098 miljoonaa ja kuntayhtymien 331 miljoonaa euroa.

Talouden heikkeneminen koski taajaan asuttuja kuntia ja maaseutumaisia kuntia. Kaupunkimaisten kuntien yhteenlaskettu vuosikate kasvoi parin prosentin verran. Kaupunkimaisissa kunnissa vuosikate oli 295 euroa asukasta kohti, taajaan asutuissa kunnissa ja maaseutumaisissa kunnissa 72 euroa asukasta kohti. Kaupunkimaisissa kunnissa vuosikate kattoi 92 prosenttia poistoista, taajaan asutuissa kunnissa 38 prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa 42 prosenttia. Kuntayhtymien vastaava luku oli 115 prosenttia. Kun vuosikate jää poistoja pienemmäksi, kunnan on otettava velkaa, myytävä omaisuuttaan tai vähennettävä toimintapääomaansa pitääkseen palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa.

Kaikkiaan 137 kunnan ja 26 kuntayhtymän vuosikate jäi miinukselle. Negatiivisten katteitten summa oli -75 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin tällaisia kuntia oli 64 ja kuntayhtymiä 23, ja niiden vuosikatteitten summa oli -41 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelmien mukaan kuntien toimintakulut olivat vuonna 2004 yhteensä 23,6 miljardia euroa ja toimintatuotot 6,2 miljardia euroa. Verotuloja kunnat saivat 13,6 miljardia ja valtionosuuksia 4,7 miljardia euroa. Kuntayhtymien toimintakulut olivat 6,9 miljardia ja toimintatuotot 7,3 miljardia euroa.

Investointeihin kunnat ja kuntayhtymät käyttivät viime vuonna 3,2 miljardia euroa, joka on yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Käyttöomaisuutta myytiin 590 miljoonalla eurolla. Tämä on 80 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2003.

Kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät pitkäaikaisia lainojaan runsaalla 0,8 miljardilla eurolla ja ottivat uutta lainaa lähes 1,8 miljardia euroa. Vuoden lopussa lainakanta oli asukasta kohti kaupunkimaisissa kunnissa 1 229 euroa, taajaan asutuissa kunnissa 1 098 euroa ja maaseutumaisissa kunnissa 1 063 euroa. Koko maan keskiarvo oli 1 173 euroa asukasta kohti.

Kuntien ja kuntayhtymien taloutta koskeva ennakkotilasto ei sisällä Ahvenanmaan kuntien ja kuntayhtymien tietoja.

Ennakkotietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2004, miljoonaa euroa*

Kaupunki-
maiset kunnat
Muutos % Taajaan
asutut
kunnat
Muutos % Maaseutu-
maiset kunnat
Muutos % Kaikki
kunnat
yhteensä
Muutos % Kunta-
yhtymät
Muutos %
+ Toimintatuotot 4 678 5,8 584 3,8 900 6,3 6 162 5,7 7 310 6,3
- Toimintakulut 15 229 4,7 3 587 5,6 4 750 5,5 23 566 5,0 6 948 6,6
= Toimintakate -10 551 4,3 -3 003 5,9 -3 851 5,3 -17 404 4,8 362 1,3
+ Kunnan tulovero 8 108 0,5 1 862 1,4 1 905 1,2 11 875 0,8
+ Kiinteistövero 472 4,0 92 2,9 119 2,0 684 3,5
+ Osuus yhteisöveron tuotosta 812 2,8 105 9,8 133 26,6 1 050 6,0
+ Muut verotulot 3 -2,4 0 -1,3 0 -26,2 3 -3,8
+ Valtionosuudet 1 960 20,9 996 6,4 1 757 2,9 4 714 10,5
+ Rahoitustuotot 284 14,7 43 -5,2 50 -2,6 377 9,5 15 -7,3
- Rahoituskulut 130 1,4 32 4,2 37 -2,3 199 1,1 46 6,6
= Vuosikate 958 2,3 64 -53,8 77 -54,7 1 098 -11,7 331 0,2
Poistot ja arvonalentumiset 1 046 5,1 166 3,5 185 4,8 1 397 4,9 288 6,1
Käyttöomaisuus-investoinnit 1 958 1,7 366 3,5 440 4,5 2 764 2,4 472 0,1
Rahoitusosuudet investointeihin 73 -9,4 38 26,8 71 24,1 182 8,5 25 2,4
Käyttöomaisuuden myyntituotot 443 -13,1 58 -8,0 69 -5,9 571 -11,8 21 -8,6
Lainananto 149 -31,2 18 -25,6 23 1,7 190 -27,8 44 13,3
Antolainojen lyhennykset 109 -10,6 24 -43,9 22 -36,9 155 -22,3 42 4,3
Pitkäaikaisten lainojen otto 1 111 26,9 272 45,0 254 22,7 1 637 28,9 125 21,4
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 503 16,1 128 5,4 154 -0,8 785 10,5 55 16,9
Kassavarat 31.12. 1 868 -2,0 256 -12,3 499 -9,3 2 623 -4,6 583 7,5
Lainakanta 31.12. 3 992 17,7 976 21,4 1 142 15,1 6 110 17,8 491 19,1
Asukasluku 31.12. 3 247 669 0,5 888 346 0,5 1 074 066 -0,3 5 210 081 0,3

Kaupunkimaisia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000.

Taajaan asuttuja ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000 mutta alle 15 000.

Maaseutumaisia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 % ja enintään 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.

*Ahvenanmaan maakunnan kunnat ja kuntayhtymät eivät sisälly tilastoon.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta -tilaston ennakkotiedot 2004. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Matti Laine (09) 1734 3307

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus