Tiedote 15.9.2006

Tehty työtunti maksoi yksityisellä sektorilla 25 euroa vuonna 2004

Tehty työtunti maksoi vuonna 2004 yksityisellä sektorilla 25,1 euroa, kunta-alalla 22,8 euroa ja valtiolla 26,5 euroa. Yksityisillä jalostuksen toimialoilla työtunnin hinta oli 26,3 euroa ja yksityisillä palvelualoilla 24,0 euroa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään yksityistä ja kuntasektoria koskevaan työvoimakustannustilastoon.

Teollisuuden toimialoilla työtunnin kustannukset olivat suurimmat paperiteollisuudessa ja energiahuollossa, 33,9  ja  36,0 euroa. Kustannukset olivat pienimmät teollisuudessa vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistuksessa, 17,9 euroa, sekä tekstiiliteollisuudessa, 22,3 euroa. Palvelualoilla työtunti maksoi eniten, 37,1 euroa, rahoitusta palvelevassa toiminnassa, johon kuuluu muun muassa arvopaperikauppa. Vähiten työtunti maksoi puolestaan hotelli- ja ravintola-alalla, 19,5 euroa, sekä vähittäiskaupassa, 19,3 euroa. Henkilötyövuoden hinta oli vuonna 2004 yksityisellä sektorilla noin 40 600 euroa ja kuntasektorilla noin 34 700 euroa.

Tehtyjen työtuntien määrä on pysynyt vuodesta 2000 vuoteen 2004 suunnilleen ennallaan. Yksityisellä sektorilla tehtiin vuonna 2004 henkilötyövuotta kohti 1 620 tuntia, kuntasektorilla 1 530 tuntia ja valtiolla 1 570 tuntia. Tehdyt työtunnit on laskettu vähentämällä säännöllisen työajan ja ylityötuntien summasta poissaolot kuten vuosilomat ja sairauslomat.

Tehdyn työtunnin kustannus ja tehdyt työtunnit vuonna 2004

Toimiala Työvoimakustannus
euroa/tehty työtunti
Tehdyt työtunnit/htv
Yksityinen sektori yhteensä 25,1 1 620
     
Mineraalien kaivu 26,1 1 640
Teollisuus 26,7 1 620
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 37,8 1 560
Rakentaminen 23,6 1 660
Yksityiset jalostusalat yhteensä 26,3 1 620
     
Kauppa, majoitus 21,9 1 580
Liikenne 24,4 1 660
Rahoitustoiminta 30,3 1 640
Kiinteistö- ym. palvelut 27,8 1 670
Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 21,0 1 570
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 20,0 1 600
Yksityiset palvelut yhteensä 24,0 1 620
     
Kunnat 22,1 1 540
Kuntayhtymät 24,8 1 520
Kunta-ala yhteensä 22,8 1 530
     
Valtio* 26,5 1 570

* Valtion työvoimakustannustutkimus 2004, valtiovarainministeriö, Helsinki 2006

Jalostuksessa tulospalkkioiden osuus kasvanut

Tulospalkkioiden osuus kokonaistyövoimakustannuksista kasvoi vuosina 2000-2004 yksityisellä sektorilla 1,8 prosentista 3,3 prosenttiin. Kasvu oli erityisen suurta jalostuksen toimialoilla, joilla tulospalkkioiden osuus kokonaistyövoimakustannuksista lähes kolminkertaistui, 1,7 prosentista 4,8 prosenttiin. Palvelualoilla tulospalkkioiden osuus kasvoi samaan aikaan 1,8 prosentista 2 prosenttiin. Muuten työvoimakustannuserien osuudet kokonaistyövoimakustannuksista ovat seuranneet pääosin sosiaalikustannustariffien muutoksia. Vuonna 2004 sosiaalikustannusten osuudet pienenivät vuoteen 2000 verrattuna.

Sosiaaliturvan rahoituksesta aiheutuvien kustannusten osuus kokonaistyövoimakustannuksista oli yksityisellä sektorilla 20,8 prosenttia, kun kuntasektorilla vastaava osuus oli 24,7 prosenttia. Ero johtuu lähinnä sosiaaliturvan lakisääteisistä rahoitusvelvoitteista - kuntasektorilla erityisesti työeläkemaksuista. Myös sairausajan ja perhevapaan nettopalkkojen osuus työvoimakustannuksista oli julkisella sektorilla suurempi kuin yksityisellä sektorilla.

Lomapalkkojen osuus oli yksityisellä sektorilla 7 prosenttia työvoimakustannuksista. Kuntasektorilla vastaava osuus oli 8,2 prosenttia. Eroon vaikuttavat sektoreiden erilaiset lomanmääräytymisperusteet.

Julkisella sektorilla sekä tulospalkkioiden että luontoisetujen osuus työvoimakustannuksista oli selvästi vähäisempi kuin yksityisellä sektorilla. Välittömän ansion osuus oli molemmilla sektoreilla lähes yhtä suuri. Työvoimakustannuksista noin 40 prosenttia oli muita kuin välittömiä työvoimakustannuksia, ja työnantaja maksoi ne tehdyltä työajalta maksetun ansion lisäksi. Optiot ja niistä maksetut sosiaaliturvamaksut eivät ole mukana tilaston työvoimakustannuksissa.

Työvoimakustannusten rakenne vuonna 2004 (osuus työvoimakustannuksista, %)

Kustannuserä Yksityinen sektori Julkinen sektori Kaikki
yhteensä
Jalostus Palvelut Yhteensä Kunta-ala Valtio
Välitön ansio 57,2 61,1 59,3 57,9 60,2 58,9
Lomaraha, tulospalkkiot ym. 8,7 5,5 7,0 3,7 4,5 6,0
Henkilöstörahastot 0,1 0,2 0,2 - - 0,1
Vapaapäivien palkat 10,6 10,2 10,4 12,5 12,2 11,1
Luontoisedut 0,8 1,7 1,3 0,3 0,2 0,9
Sosiaaliturvan kustannukset 21,5 20,2 20,8 24,7 22,3 22,0
Työpaikkakoulutus 0,4 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
Muut työvoimakustannukset 0,7 0,7 0,7 0,3 0,4 0,6
Työllistämisen tuki -0,1 -0,5 -0,3 -0,7 -0,1 04
Kokonaistyövoimakustannukset 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Työvoimakustannustilasto 2004 on osa kaikissa EU-maissa tehtävää hanketta, ja siihen liittyvä julkaisu ilmestyy joulukuussa 2006. Valtion työmarkkinalaitoksen toteuttama valtiota koskeva tutkimus on ilmestynyt aikaisemmin. EU:n tilastovirasto Eurostat julkaisee kansainvälisiä vertailutietoja vuodenvaihteen jälkeen.

Lähde: Työvoimakustannustilasto 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Jonninen (09) 1734 3581

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus.