Tiedote 22.9.2006

Maatilojen tulot kasvoivat vuonna 2004

Maatilojen saama maataloustulo oli vuonna 2004 keskimäärin 15 338 euroa. Tulotaso kasvoi edellisvuodesta 223 euroa eli 1,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 2004 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta. Tilaston tiedot perustuvat yhteensä 60 278 maatilan verotustietoihin.

Maatilojen tulorakenne muuttunut

Maatilojen maataloudesta saamien ansio- ja pääomatulojen osuus on pienentynyt huomattavasti vuoden 1999 jälkeen. Vuonna 1999 maatilat saivat vajaat 41 prosenttia veronalaisista tuloistaan maataloudesta, vuonna 2004 enää noin 37 prosenttia. Myös metsätalouden tulojen osuus maatilojen tuloista on pienentynyt, kun taas palkka- ja elinkeinotoiminnan tulojen osuus on kasvanut. Kehitykseen ovat vaikuttaneet yksittäisten maatilojen tulojen muutokset sekä tuotantosuuntarakenteen muutokset.

Kasvinviljelytilojen lukumäärä on lisääntynyt, kun taas kotieläintaloutta harjoittavien maatilojen määrä on pienentynyt lammas- ja hevostaloutta (muu kotieläintalous) harjoittavia maatiloja lukuun ottamatta. Kotieläintalouteen suuntautuneilla tiloilla - muuta kotieläintaloutta harjoittavia maatiloja lukuun ottamatta - maataloudesta saatavien tulojen merkitys on suurempi kuin kasvinviljelytiloilla. Vastaavasti kasvinviljelyyn suuntautuneilla tiloilla palkkatulojen ja muiden tulojen merkitys on suurempi. Nämä tekijät selittävät pääosin tuotantoaan jatkaneiden maatilojen tulorakennemuutoksen.

Maatilojen viljelyksessä olevan pellon pinta-ala on lisääntynyt vuosina 1999-2004 keskimäärin yli neljä hehtaaria.

Tuotantoaan jatkaneiden maatilojen tulorakenne 1999 - 2004, osuus valtionveron alaisista tuloista

Koko maa 1999 2000 2001 2002 2003 2004
- Palkkatulot 36,8 36,4 38,1 39,9 40,4 41,3
- Maatalouden tulot 40,7 41,1 41,0 39,0 38,5 36,9
- Metsätalouden tulot 9,8 9,3 8,4 8,1 6,7 5,8
- Muut tulot 12,7 13,2 12,5 13,0 14,4 16,0
Viljelyksessä oleva pelto, ha 28,4 30,5 31,3 31,9 32,3 32,7

Tuotantoaan jatkaneiden maatilojen keskimääräiset tulot tulotyypeittäin vuosina 1999 - 2004

1999 2000 2001 2002 2003 2004 %-muutos Muutos, euroa
Koko maa, keskimäärin 33 624 35 978 36 766 37 726 41 237 43 062 28,1 9 438
- Palkkatulot 12 370 13 104 14 024 15 029 16 670 17 757 43,5 5 387
- Maatalouden tulot 13 699 14 788 15 060 14 727 15 854 15 899 16,1 2 200
- Metsätalouden tulot 3 279 3 334 3 078 3 064 2 763 2 504 -23,6 -775
- Muut tulot 4 276 4 752 4 604 4 906 5 950 6 902 61,4 2 626

Maatilojen jakautuminen tuotantosuunnittain

Koko maa 1999 2000 2001 2002 2003 2004 %-muutos Muutos, kpl
- Lypsykarjatalous 19 707 18 158 17 272 16 491 15 671 14 886 -24,5 -4 821
- Muu nautakarjatalous 4 546 4 049 4 116 4 043 3 989 3 910 -14,0 -636
- Sikatalous 4 097 3 579 3 354 3 218 3 099 2 901 -29,2 -1 196
- Siipikarjatalous 1 099 916 857 819 791 779 -29,1 -320
- Muu kotieläintalous 1 653 1 645 1 726 1 732 1 740 1 763 6,7 110
- Viljan viljely 16 417 18 111 19 750 20 559 21 325 22 084 34,5 5 667
- Muu kasvinviljely 6 417 8 199 8 273 8 472 8 721 9 041 40,9 2 624
- Muut tilat 1 661 940 249 263 261 233 -86,0 -1 428
- Yhteensä 55 597 55 597 55 597 55 597 55 597 55 597 - -

Maatilojen keskimääräiset tulot maataloudesta tuotantosuunnittain

Koko maa 1999 2000 2001 2002 2003 2004 %-muutos Muutos, euroa
- Lypsykarjatalous 19 370 21 953 23 789 23 468 27 567 28 837 48,9 9 467
- Muu nautakarjatalous 11 490 13 279 14 430 14 829 16 795 17 047 48,4 5 557
- Sikatalous 20 260 25 554 28 223 27 794 27 070 26 887 32,7 6 627
- Siipikarjatalous 20 025 26 703 26 146 26 415 31 586 32 374 61,7 12 349
- Muu kotieläintalous 2 288 2 416 2 651 2 755 3 067 3 127 36,7 839
- Viljan viljely 7 745 8 869 8 214 8 312 8 335 8 394 8,4 649
- Muu kasvinviljely 13 016 10 539 9 922 9 914 10 260 10 266 -21,1 -2 750
- Muut tilat 4 956 3 042 4 327 4 226 3 803 4 725 -4,7 -231
- Keskimäärin 13 699 14 788 15 060 14 727 15 854 15 899 16,1 2 200

Vuosien 1999-2004 tarkastelu pohjautuu runsaan 55 000 maatilan viljelijän ja puolison verotustietoihin. Selvitys on tehty niiden maatilojen tietojen perusteella, jotka ovat olleet tilastossa mukana kaikkina tarkastelujakson vuosina, joten maatilojen määrissä tapahtuneiden muutosten vaikutus on selvityksessä poistettu.

Maataloustulo on korvausta viljelijöiden omalle työlle ja tuottoa omalle pääomalle. Keskimääräisen maataloustulon kehittymiseen vaikuttavat paitsi yksittäisen maatilan tulomuutos myös maatilojen lukumäärässä ja tuotantosuuntarakenteessa tapahtuneet muutokset.

Vuoden 2004 maatilatalouden tulo- ja verotilasto on puolestaan laadittu yli 60 000 maatilan viljelijän ja puolison verotustietojen perusteella. Viljelijän ja puolison tulot on laskettu yhteen. Tilastoon kuuluvilla maatiloilla on vähintään kaksi hehtaaria viljeltyä peltoa.

Osa maataloustoimialaan kuuluvista toiminnoista, esimerkiksi turkistarhaus ja kasvihuonetuotanto, käsitellään verotuksessa pääasiassa elinkeinotoiminnan tulolähteinä, joten näiden toimintojen tulot eivät sisälly maatalouden tuloihin.

Lähde: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Kankaanpää (09) 1734 3335

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus