Pressmeddelande 22.9.2006

Gårdsbrukens inkomster ökade år 2004

Gårdsbrukens inkomster från jordbruk uppgick år 2004 till i genomsnitt 15 338 euro. Inkomstnivån steg från året innan med 223 euro, dvs. 1,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk år 2004. Uppgifterna i statistiken baserar sig på beskattningsuppgifterna från totalt 60 278 gårdsbruk.

Gårdsbrukens inkomststruktur har förändrats

Andelen av förvärvs- och kapitalinkomster från jordbruk, när det gäller gårdsbruk har minskat betydligt sedan år 1999. År 1999 fick gårdsbruken något under 41 procent av de skattepliktiga inkomsterna från jordbruket, år 2004 var motsvarande siffra bara omkring 37 procent. Också andelen inkomster från skogsbruk har minskat, medan andelen löneinkomster och inkomster från näringsverksamhet har ökat. Förändringar i inkomsterna hos enskilda gårdsbruk samt förändringarna i produktionsinriktningens struktur har inverkat på utvecklingen.

Antalet växtodlingsgårdar har ökat, medan antalet husdjursgårdar har minskat med undantag av gårdar som bedriver får- och hästskötsel (annan husdjursskötsel). När det gäller gårdar som inriktat sig på husdjursskötsel - med undantag av gårdar med annan husdjursskötsel - är betydelsen av inkomsterna från jordbruket större än hos växtodlingsgårdarna. På motsvarande sätt har löneinkomsterna och övriga inkomster en större betydelse hos växtodlingsgårdarna. Dessa faktorer förklarar i huvudsak förändringarna i inkomststrukturen hos gårdar som fortsatt med produktionen.

Gårdarnas odlade åkerareal har ökat under åren 1999-2004 i genomsnitt med över fyra hektar.

Inkomststrukturen hos gårdar som fortsatt med produktionen 1999-2004, andel av statsskattepliktiga inkomster

Hela landet 1999 2000 2001 2002 2003 2004
- Löneinkomster 36,8 36,4 38,1 39,9 40,4 41,3
- Inkomster från jordbruk 40,7 41,1 41,0 39,0 38,5 36,9
- Inkomster från skogsbruk 9,8 9,3 8,4 8,1 6,7 5,8
- Övriga inkomster 12,7 13,2 12,5 13,0 14,4 16,0
Odlad åkerareal, ha 28,4 30,5 31,3 31,9 32,3 32,7

Genomsnittliga inkomster hos gårdar som fortsatt med produktionen efter inkomsttyp åren 1999-2004

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Förändring, % Förändring, euro
Hela landet, i genomsnitt 33 624 35 978 36 766 37 726 41 237 43 062 28,1 9 438
- Löneinkomster 12 370 13 104 14 024 15 029 16 670 17 757 43,5 5 387
- Inkomster från jordbruk 13 699 14 788 15 060 14 727 15 854 15 899 16,1 2 200
- Inkomster från skogsbruk 3 279 3 334 3 078 3 064 2 763 2 504 -23,6 -775
- Övriga inkomster 4 276 4 752 4 604 4 906 5 950 6 902 61,4 2 626

Fördelning av gårdar efter produktionsinriktning

Hela landet 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Förändring, % Förändring, antal
- Mjölkproduktion 19 707 18 158 17 272 16 491 15 671 14 886 -24,5 -4 821
- Övrig nötboskapshushållning 4 546 4 049 4 116 4 043 3 989 3 910 -14,0 -636
- Svinhushållning 4 097 3 579 3 354 3 218 3 099 2 901 -29,2 -1 196
- Fjäderfähushållning 1 099 916 857 819 791 779 -29,1 -320
- Övrig husdjursskötsel 1 653 1 645 1 726 1 732 1 740 1 763 6,7 110
- Spannmålsodling 16 417 18 111 19 750 20 559 21 325 22 084 34,5 5 667
- Övrig växtodling 6 417 8 199 8 273 8 472 8 721 9 041 40,9 2 624
- Övriga gårdar 1 661 940 249 263 261 233 -86,0 -1 428
- Totalt 55 597 55 597 55 597 55 597 55 597 55 597 - -

Gårdarnas genomsnittliga inkomster från jordbruk efter produktionsinriktning

Hela landet 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Förändring, % Förändring, euro
- Mjölkproduktion 19 370 21 953 23 789 23 468 27 567 28 837 48,9 9 467
- Övrig nötboskapshushållning 11 490 13 279 14 430 14 829 16 795 17 047 48,4 5 557
- Svinhushållning 20 260 25 554 28 223 27 794 27 070 26 887 32,7 6 627
- Fjäderfähushållning 20 025 26 703 26 146 26 415 31 586 32 374 61,7 12 349
- Övrig husdjursskötsel 2 288 2 416 2 651 2 755 3 067 3 127 36,7 839
- Spannmålsodling 7 745 8 869 8 214 8 312 8 335 8 394 8,4 649
- Övrig växtodling 13 016 10 539 9 922 9 914 10 260 10 266 -21,1 -2 750
- Övriga gårdar 4 956 3 042 4 327 4 226 3 803 4 725 -4,7 -231
- I genomsnitt 13 699 14 788 15 060 14 727 15 854 15 899 16,1 2 200

Granskningen åren 1999-2004 baserar sig på beskattningsuppgifter om odlaren med maken/makan på drygt 55 000 gårdar. Utredningen har gjorts på basis av uppgifter gällande de gårdar som ingått i statistiken alla år under granskningsperioden, vilket gör att inverkan av förändringar i antalet gårdar har raderats i utredningen.

Jordbruksinkomsten är en ersättning för odlarnas eget arbete och en avkastning på det egna kapitalet. På utvecklingen av en genomsnittlig jordbruksinkomst inverkar förutom inkomstförändringen på en enskild gård också förändringar i antalet gårdar och i produktionsinriktningens struktur.

Inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruket år 2004 har däremot utarbetats utgående från beskattningsuppgifter om odlaren och maken/makan på över 60 000 gårdar. Odlarens och makens/makans inkomster har räknats ihop. Gårdar som hör till statistiken har en odlad åkerareal på minst två hektar.

En del av de funktioner som hör till näringsgrenen, t.ex. pälsdjursuppfödning och växthusproduktion, behandlas i beskattningen i huvudsak som inkomstkällor för näringsverksamheten vilket gör att inkomsterna för dessa funktioner inte ingår i inkomsterna från jordbruk.

Källa: Inkomst och skattestatistik över gårdsbruk 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Kankaanpää (09) 1734 3335

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet.