Tiedote 21.11.2006

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2006

- Työllisiä lähes saman verran kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,8 prosenttia
- Työttömyysaste 7,2 prosenttia, työttömänä 187 000 henkeä
- Työnvälityksessä 35 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-lokakuussa 2006 keskimäärin 40 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

Työllisiä oli lokakuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 412 000, mikä oli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu virhemarginaaliin. Palkansaajien lukumäärä kasvoi ja yrittäjien väheni hieman. Jatkuvassa kokoaikatyössä oli 25 000 palkansaajaa enemmän kuin vuosi sitten. Osa-aikatyötä tekevien palkansaajien määrä kasvoi 17 000:lla. Työllisten määrä lisääntyi Länsi-Suomessa ja väheni Itä-Suomessa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli lokakuussa 67,8, mikä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin. Naisten työllisyysaste nousi 0,6 prosenttiyksikköä 66,5 prosenttiin ja miesten työllisyysaste laski 0,7 prosenttiyksikköä 69,1 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 68,9 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 10/2005 - 10/2006, tuhatta henkeä

  Lokakuu 2006 Lokakuu 2005 MUUTOS, %
10/05 - 10/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 412 2 404 0,3
 - palkansaajat 2 116 2 093 1,1
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 296 311 -5,0
 Työllisyysaste, % 67,8 67,9 -0,12
 Työttömät 1 187 185 0,8
 Työttömyysaste, % 7,2 7,2 0,02
 Työvoima yhteensä 2 598 2 589 0,4
 Työvoimaosuus, % 65,5 65,5 0,02
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 370 1 363 0,5
 - opiskelijat 391 387 1,1
 - kotitaloustyössä 87 96 -9,2
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 110 97 13,8
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 227 258 -11,9
 - yli vuoden työttömänä olleet 60 70 -13,9
 Tukitoimenpitein työllistetyt 40 38 3,9
 Työvoimakoulutuksessa 34 33 3,7
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 19 5,2
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 35 26 33,7
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan lokakuussa 187 000 eli lähes saman verran kuin viime vuoden lokakuussa. Työttömyysaste oli 7,2 prosenttia, sama kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli lokakuussa 7,9 prosenttia.

15-24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli lokakuussa 16,9 prosenttia, mikä oli 3,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 19,2 prosenttia. Työttömyysaste laski Länsi-Suomessa ja nousi Itä-Suomessa. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä (6,1 prosenttia) ja korkein Itä-Suomen (10,7 prosenttia) ja Lapin (10,6 prosenttia) lääneissä.

Vuoden 2006 tammi-lokakuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 442 000 henkeä eli 40 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 211 000 eli 12 000 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-lokakuussa.

Työvoimatoimistoissa oli lokakuun 2006 lopussa kaikkiaan 227 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 31 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 23 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin lokakuussa 35 000 uutta avointa työpaikkaa eli 9 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi lokakuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Lokakuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

Lisätietoja:

Tilastokeskus: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225

Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)