Pressmeddelande 21.11.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2006

- Antalet sysselsatta var nästan lika stort som året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,8 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,2 procent, 187 000 personer arbetslösa
- 35 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta 40 000 fler under januari-oktober år 2006 än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i oktober 2 412 000, dvs. 8 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen. Antalet löntagare ökade och antalet företagare minskade något. Det fanns 25 000 fler löntagare i fortlöpande heltidsarbete än för ett år sedan. Antalet deltidsarbetande löntagare ökade med 17 000. Antalet sysselsatta ökade i Västra Finlands län och minskade i Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i oktober 67,8 procent, vilket är nästan lika mycket som ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,6 procentenheter till 66,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,7 procentenheter till 69,1 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent.

Förändringar i sysselsättningen 10/2005-10/2006, tusen personer

  Oktober 2006 Oktober 2005 FÖRÄNDRING , %
10/05-10/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 412 2 404 0,3
 - löntagare 2 116 2 093 1,1
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 296 311 -5,0
 Relativt sysselsättningstal, % 67,8 67,9 -0,12
 Arbetslösa 1 187 185 0,8
 Relativt arbetslöshetstal, % 7,2 7,2 0,02
 Arbetskraften totalt 2 598 2 589 0,4
 Arbetskraftsandel, % 65,5 65,5 0,02
 Utanför arbetskraften totalt 1 370 1 363 0,5
 - studerande 391 387 1,1
 - i hushållsarbete 87 96 -9,2
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
110 97 13,8
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 227 258 -11,9
 - arbetslösa längre än ett år 60 70 -13,9
 Sysselsatta genom åtgärder 40 38 3,9
 I arbetskraftsutbildning 34 33 3,7
 I arbetspraktik, arbetsalternering 19 19 5,2
 Nya lediga arbetsplatser vid  arbetskraftsbyråerna 35 26 33,7
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i oktober 187 000 arbetslösa, dvs. nästan lika många som i oktober i fjol. Det relativa arbetslöshetstaletvar 7,2 procent, samma som året innan. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i oktober 7,9 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar var i oktober 16,9 procent, vilket var 3,4 procentenheter större än i oktober året innan. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 19,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet sjönk i Västra Finlands län och steg i Östra Finlands län. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län (6,1 procent) och högst i Östra Finlands län (10,7 procent) och Lapplands län (10,6 procent).

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-oktober år 2006i medeltal 2 442 000 personer, dvs. 40 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 211 000, dvs. 12 000 färre än i januari-oktober år 2005.

I slutet av oktober 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 227 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 31 000 mindre än i oktober året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 större jämfört med oktober i fjol. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften. Det fanns 23 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i oktober året innan. I oktober anmäldes 35 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i oktober året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent för oktober, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i oktober är ungefär ±15 000 personer.

Förfrågningar:

Statistikcentralen: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434

Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)