Tiedote 19.2.2008

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2008

- Työllisiä 100 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,3 prosenttia
- Työttömyysaste 6,8 prosenttia, työttömänä 181 000 henkeä
- Työnvälityksessä 68 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli tammikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 480 000, mikä oli 100 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä työnantajasektorilla työllisyys kasvoi 85 000 henkilöllä. Palkansaajia oli 94 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli tammikuussa 69,3 prosenttia, mikä oli 2,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi kolme prosenttiyksikköä ja oli 70,7 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi 1,5 prosenttiyksiköllä 67,9 prosenttiiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,7 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 1/2007 - 1/2008, tuhatta henkeä

  Tammikuu 2008 Tammikuu 2007 MUUTOS, %
1/07 - 1/08
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 480 2 380 4,2
 - palkansaajat 2 171 2 077 4,5
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 310 303 2,3
 Työllisyysaste, % 69,3 67,1 2,22
 Työttömät 1 181 195 -7,4
 Työttömyysaste, % 6,8 7,6 -0,82
 Työvoima yhteensä 2 661 2 575 3,3
 Työvoimaosuus, % 66,6 64,8 1,82
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 332 1 397 -4,6
 
 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 219 244 -10,2
 - yli vuoden työttömänä olleet 47 58 -18,5
 Tukitoimenpitein työllistetyt 34 40 -14,5
 Työvoimakoulutuksessa 30 32 -6,8
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 18 -7,1
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 68 57 18,7
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 tammikuussa 181 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömyysaste oli 6,8 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli tammikuussa 6,4 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,5 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 11,1 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 17,7 prosenttia, mikä oli prosenttiyksikön pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 16,1 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli tammikuun 2008 lopussa kaikkiaan 219 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 25 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 9 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,0 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 23 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 68 000 uutta avointa työpaikkaa eli 11 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työvoimatutkimuksen sisältöä ja tiedonkeruuta uudistettu

Työvoimatutkimuksessa on vuoden 2008 alussa otettu käyttöön uudistuksia, jotka laajentavat tutkimuksen tietosisältöä. Myös joidenkin käsitteiden määritelmät muuttuvat. Uudistukset perustuvat EU:n asetuksiin, ja niillä pyritään parantamaan EU-maiden työvoimatilastojen vertailtavuutta.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi tammikuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Tammikuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 15 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Lisätietoja: Tilastokeskus: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työ- ja elinkeinoministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)