Pressmeddelande 19.2.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2008

- Antalet sysselsatta 100 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,3 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent, 181 000 personer arbetslösa
- 68 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i januari 2 480 000, dvs. 100 000 fler än året innan. Inom den privata arbetsgivarsektorn ökade sysselsättningen med 85 000 personer. Antalet löntagare var fler 94 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands, Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i januari 69,3 procent, dvs. 2,2 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med tre procentenheter och var 70,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,5 procentenheter till 67,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* var 70,7 procent.

Förändringar i sysselsättningen 1/2007-1/2008, tusen personer

  Januari 2008 Januari 2007 FÖRÄNDRING , %
1/07-1/08
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 480 2 380 4,2
- löntagare 2 171 2 077 4,5
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 310 303 2,3
Relativt sysselsättningstal, % 69,3 67,1 2,22
Arbetslösa 1 181 195 -7,4
Relativt arbetslöshetstal, % 6,8 7,6 -0,82
Arbetskraften totalt 2 661 2 575 3,3
Arbetskraftsandel, % 66,6 64,8 1,82
Utanför arbetskraften totalt 1 332 1 397 -4,6
 
Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 219 244 -10,2
- arbetslösa längre än ett år 47 58 -18,5
Sysselsatta genom stödåtgärder 34 40 -14,5
I arbetskraftsutbildning 30 32 -6,8
I arbetspraktik, arbetsalternering 17 18 -7,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 68 57 18,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i januari 2008 till 181 000, dvs. 14 000 färre än i januari året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,8 procent, dvs. 0,8 procentenhet mindre än året innan. Trenden för arbetslöshetstalet *) var i januari 6,4 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,5 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 11,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i januari 17,7 procent, vilket var en procentenhet mindre än i januari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 16,1 procent.

I slutet av januari 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 219 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 25 000 mindre än i januari året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 9 000 färre jämfört med januari i fjol. Åtgärderna gällde 3,0 procent av arbetskraften. Det fanns 23 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 3 000 mindre än i januari året innan. I januari anmäldes 68 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 11 000 fler än i januari året innan.

Arbetskraftsundersökningens innehåll och datainsamling reviderade

I början av år 2008 har arbetskraftsundersökningen reviderats, vilket utvidgar undersökningens innehåll. Definitionerna på vissa begrepp ändras också. Revideringarna baserar sig på EU-förordningar och med hjälp av dem eftersträvar man jämförbarhet med arbetskraftsstatistik i EU-länderna.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001_sv.html

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i januari är ungefär ±15 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Förfrågningar: Statistikcentralen: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434 Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)