Tiedote 24.6.2008

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 2008

- Työllisiä 55 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 71,3 prosenttia
- Työttömyysaste 8,8 prosenttia, työttömänä 247 000 henkeä
- Työnvälityksessä 48 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2008 tammi-toukokuussa keskimäärin 55 000 työllistä enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana

Työllisiä oli toukokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 554 000, mikä oli 55 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista kasvoi 0,9 prosenttiyksiköllä 75,2 prosenttiin. Työllisyys parani eniten Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli toukokuussa 71,3 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 73,4 prosenttia ja naisten työllisyysaste 69,1 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi*) oli 70,7 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 5/2007 - 5/2008, tuhatta henkeä

  Toukokuu 2008 Toukokuu 2007 MUUTOS, %
5/07 - 5/08
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 554 2 499 2,2
 - palkansaajat 2 228 2 168 2,8
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 331 -1,7
 Työllisyysaste, % 71,3 70,2 1,12
 Työttömät 1 247 232 6,5
 Työttömyysaste, % 8,8 8,5 0,32
 Työvoima yhteensä 2 800 2 730 2,6
 Työvoimaosuus, % 70,0 68,6 1,42
Työvoimaan kuulumattomat 1 201 1 248 -3,8
       
 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 184 202 -8,9
 - yli vuoden työttömänä olleet 43 52 -17,4
 Tukitoimenpitein työllistetyt 38 43 -10,4
 Työvoimakoulutuksessa 29 32 -9,6
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 19 -4,8
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 48 47 2,4
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 toukokuussa 247 000, mikä oli 15 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömyyden vuosimuutos mahtuu tutkimuksen virhemarginaaliin.

Työvoimatutkimuksen työttömien määrä on toukokuussa suuri erityisesti siitä syystä, että opiskelijat ovat hakeutuneet työmarkkinoille. Vuoden 2008 toukokuussa 15-24-vuotiaista työttömistä yli 80 prosenttia oli opiskelijoita. Runsas kolmannes nuorista työttömistä odotti sovitun työn alkamista ja olisi voinut aloittaa työn jo kahden viikon sisällä. Tämä ryhmä kasvoi viime vuodesta.

Työttömyysaste oli toukokuussa 8,8 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi*) oli toukokuussa 6,3 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 7,9 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 12,2 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysasteen trendi*) oli toukokuussa 15,0 prosenttia. Nuorten työttömyysasteen trendi on viimeisten kahden vuoden aikana laskenut selvästi.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 tammi-toukokuussatyöllisiä oli keskimäärin 2 495 000 henkeä eli 55 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 188 000 henkeä, mikä oli 15 000 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-toukokuussa.

Työvoimatoimistoissa oli toukokuun 2008 lopussa kaikkiaan 184 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 18 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 8 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,1 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 18 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työnvälityksen säädösten mukaan päätoimisia opiskelijoita ei lueta työttömiksi työnhakijoiksi. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 48 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi toukokuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Toukokuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 17 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Työvoimatutkimuksen tunnuslukujen vuosimuutosten tulkintaa kuvataan artikkelissa
Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524. Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html
Työvoimatutkimuksen kuukausijulkaisu pdf-muodossa

Työ- ja elinkeinoministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)