Pressmeddelande 24.6.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2008

- Antalet sysselsatta 55 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 71,3 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent, 247 000 personer arbetslösa
- 48 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 55 000 fler under januari-maj år 2008 än under motsvarande period år 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 2 554 000, dvs. 55 000 fler än året innan. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare ökade med 0,9 procentenheter till 75,2 procent. Sysselsättningen ökade mest i Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i maj 71,3 procent, dvs. 1,1 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 73,4 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 69,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden*) var 70,7 procent.

Förändringar i sysselsättningen 5/2007-5/2008, tusen personer

  Maj 2008 Maj 2007 FÖRÄNDRING, %
5/07-5/08
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 554 2 499 2,2
 - löntagare 2 228 2 168 2,8
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 331 -1,7
 Relativt sysselsättningstal, % 71,3 70,2 1,12
 Arbetslösa 1 247 232 6,5
  Relativt arbetslöshetstal, % 8,8 8,5 0,32
 Arbetskraften totalt 2 800 2 730 2,6
 Arbetskraftsandel, % 70,0 68,6 1,42
 Utanför arbetskraften 1 201 1 248 -3,8
       
 Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 184 202 -8,9
 - arbetslösa längre än ett år 43 52 -17,4
 Sysselsatta genom stödåtgärder 38 43 -10,4
 I arbetskraftsutbildning 29 32 -9,6
 I arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 -4,8
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 48 47 2,4
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i maj 2008 till 247 000, dvs. 15 000 fler än i maj året innan. Årsförändringen av arbetslösheten ryms med i undersökningens felmarginal.

Antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen är stor i maj särskilt på grund av att de studerande har sökt sig ut på arbetsmarknaden. Över 80 procent av alla arbetslösa 15-24-åringar i maj 2008 var studerande. Drygt en tredjedel av de unga arbetslösa väntade på att börja ett avtalat jobb och hade kunnat börja inom två veckor. Denna grupp ökade från året innan.

Det relativa arbetslöshetstaletvar 8,8 procent i maj, dvs. 0,3 procentenheter större än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i maj 6,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 7,9 procent, och högst i Uleåborgs län, dvs. 12,2 procent. Trenden*) för det relativa arbetslöshetstalet bland 15-24-åriga unga var 15,0 procent i maj. Trenden hade sjunkit klart under de senaste två åren.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-maj år 2008i medeltal 2 495 000 personer, dvs. 55 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 188 000 personer, dvs. 15 000 färre än under januari-maj år 2007.

I slutet av maj 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 184 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 18 000 mindre än i maj året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 8 000 färre jämfört med maj året innan. Åtgärderna gällde 3,1 procent av arbetskraften. Det fanns 18 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 1 000 mindre än i maj året innan. Heltidsstuderande ingår inte i arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. I maj anmäldes 48 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 1 000 fler än i maj året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i maj är ungefär ±17 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

Tolkningen av årsförändringarna i arbetskraftsundersökningens nyckeltal beskrivs i artikeln Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan (på finska).

Förfrågningar: Statistikcentralen: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsundersökningens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)