Tiedote 26.8.2008

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 2008

- Työllisiä 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 73,4 prosenttia
- Työttömyysaste 5,2 prosenttia, työttömänä 144 000 henkeä
- Työnvälityksessä 35 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2008 tammi-heinäkuussa keskimäärin 50 000 työllistä enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana

Työllisiä oli heinäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 622 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajista jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien määrä lisääntyi ja määrä- tai osa-aikaista työtä tekevien määrä väheni.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli heinäkuussa 73,4 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 75,5 prosenttia ja naisten työllisyysaste 71,2 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,8 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 7/2007 - 7/2008, tuhatta henkeä

  Heinäkuu 2008 Heinäkuu 2007 MUUTOS, %
7/07 - 7/08
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 622 2 595 1,0
 - palkansaajat 2 308 2 282 1,1
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 314 313 0,4
 Työllisyysaste, % 73,4 72,9 0,52
 Työttömät 1 144 161 -10,7
 Työttömyysaste, % 5,2 5,9 -0,62
 Työvoima yhteensä 2 766 2 756 0,4
 Työvoimaosuus, % 69,1 69,2 -0,22
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 239 1 225 1,2
       
 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 221 238 -7,3
 - yli vuoden työttömänä olleet 44 53 -15,8
 Tukitoimenpitein työllistetyt 35 38 -7,0
 Työvoimakoulutuksessa 20 21 -6,3
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 16 -0,7
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 35 32 7,6
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 heinäkuussa 144 000, mikä oli 17 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyysaste oli 5,2 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli heinäkuussa 6,4 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,0 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 8,0 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli heinäkuussa 9,8 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 16,4 prosenttia.

Vuoden 2008 tammi-heinäkuussa työllisiä oli keskimäärin 2 538 000 henkeä eli 50 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 183 000 henkeä, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-heinäkuussa.

Työvoimatoimistoissa oli heinäkuun 2008 lopussa kaikkiaan 221 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 17 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,6 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 35 000 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi heinäkuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Heinäkuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 13 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Työvoimatutkimuksen tunnuslukujen vuosimuutosten tulkintaa kuvataan artikkelissa
Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan

Lisätietoja: Tilastokeskus: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työ- ja elinkeinoministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)