Pressmeddelande 26.8.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2008

- Antalet sysselsatta 27 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 73,4 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 5,2 procent, 144 000 personer arbetslösa
- 35 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 50 000 fler under januari-juli år 2008 än under motsvarande period år 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juli 2 622 000, dvs. 27 000 fler än året innan. Bland löntagarna ökade antalet personer med fortlöpande heltidsarbete, medan antalet visstids- och deltidsanställda minskade.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juli 73,4 procent, dvs. 0,5 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 75,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 71,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* var 70,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 7/2007-7/2008, tusen personer

  Juli 2008 Juli 2007 FÖRÄNDRING, %
7/07-7/08
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 622 2 595 1,0
- löntagare 2 308 2 282 1,1
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 314 313 0,4
Relativt sysselsättningstal, % 73,4 72,9 0,52
Arbetslösa 1 144 161 -10,7
Relativt arbetslöshetstal, % 5,2 5,9 -0,62
Arbetskraften totalt 2 766 2 756 0,4
Arbetskraftsandel, % 69,1 69,2 -0,22
Utanför arbetskraften totalt 1 239 1 225 1,2
       
Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 221 238 -7,3
- arbetslösa längre än ett år 44 53 -15,8
Sysselsatta genom stödåtgärder 35 38 -7,0
I arbetskraftsutbildning 20 21 -6,3
I arbetspraktik, arbetsalternering 16 16 -0,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 35 32 7,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i juli 2008 till 144 000, dvs. 17 000 färre än i juli året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 5,2 procent, dvs. 0,6 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i juli 6,4 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,0 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i juli 9,8 procent, vilket var 0,2 procentenheter större än i juli året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 16,4 procent.

Under januari-juli år 2008var antalet sysselsatta i medeltal 2 538 000 personer, dvs. 50 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 183 000 personer, dvs. 16 000 färre än under januari-juli år 2007.

I slutet av juli 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 221 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 17 000 mindre än i juli året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 färre jämfört med juli i fjol. Åtgärderna gällde 2,6 procent av arbetskraften. Det fanns 27 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 2 000 mindre än i juli året innan. I juli anmäldes 35 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i juli året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, är ungefär ± 0,5 procentenheter i juli. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i juli är ungefär ±13 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

Tolkningen av årsförändringarna i arbetskraftsundersökningens nyckeltal beskrivs i artikeln Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan (på finska).

Förfrågningar: Statistikcentralen: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050,internet: http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)