Tiedote 23.9.2008

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 2008

- Työllisiä 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 71,5 prosenttia
- Työttömyysaste 5,6 prosenttia, työttömänä 151 000 henkeä
- Työnvälityksessä 45 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2008 tammi-elokuussa keskimäärin 45 000 työllistä enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana

Työllisiä oli elokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 566 000 eli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu työllisten määrän virhemarginaaliin. Työllisten määrä kasvoi julkisella sektorilla ja väheni yksityisellä sektorilla. Työllisten määrä väheni Oulun läänissä, muissa lääneissä työllisten määrä pysyi ennallaan tai kasvoi hieman.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli elokuussa 71,5 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 73,6 prosenttia ja naisten työllisyysaste 69,5 prosenttia. Nuorten työllisyysaste pieneni 48,9 prosentista 45,0 prosenttiin.

Työllisyyden muutokset 8/2007 - 8/2008, tuhatta henkeä

  Elokuu 2008 Elokuu 2007 MUUTOS, %
8/07 - 8/08
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 566 2 558 0,3
 - palkansaajat 2 236 2 227 0,4
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 330 331 -0,4
 Työllisyysaste, % 71,5 71,5 0,02
 Työttömät 1 151 162 -6,6
 Työttömyysaste, % 5,6 5,9 -0,42
 Työvoima yhteensä 2 717 2 719 -0,1
 Työvoimaosuus, % 67,8 68,3 -0,52
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 291 1 264 2,2
       
 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 195 210 -7,2
 - yli vuoden työttömänä olleet 42 51 -16,9
 Tukitoimenpitein työllistetyt 37 39 -5,0
 Työvoimakoulutuksessa 23 25 -6,4
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 17 -2,9
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 45 49 -7,5
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 elokuussa 151 000, mikä oli 11 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Muutos mahtuu työttömien lukumäärän virhemarginaaliin. Työttömien miesten määrä väheni, työttömien naisten määrä pysyi ennallaan.

Työttömyysaste oli 5,6 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 4,6 prosenttia ja naisten työttömyysaste 6,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli elokuussa 6,4 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,8 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 8,0 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli elokuussa 11,7 prosenttia, mikä oli 2,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,1 prosenttia.

Vuoden 2008 tammi-elokuussa työllisiä oli keskimäärin 2 541 000 henkeä eli 45 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 179 000 henkeä, mikä oli 15 000 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-elokuussa.

Työvoimatoimistoissa oli elokuun 2008 lopussa kaikkiaan 195 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 15 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,8 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 22 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli sama kuin edellisen vuoden elokuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 45 000 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 4 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi elokuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Elokuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Työvoimatutkimuksen vuoden 2008 sisältöuudistukseen vaikutuksesta vertailukelpoisuuteen uutta tietoa työvoimatutkimuksen www-sivuilla Menetelmäselosteet-osiossa.

Lisätietoja: Tilastokeskus: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työ- ja elinkeinoministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)