Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimatutkimuksen vuoden 2008 sisältöuudistuksen vaikutus vertailukelpoisuuteen

Työvoimatutkimuksessa otettiin käyttöön vuoden 2008 alusta uudistuksia, jotka vaikuttavat tutkimuksen tietosisältöön ja tietojen raportointiin. Uudistukset perustuvat EU:n asetuksiin, ja niiden tarkoituksena on vertailukelpoisuuden parantaminen eri maiden tilastojen välillä.

Työllisen määritelmä tarkentui uudistuksen yhteydessä tutkimusviikolla työstä poissa olevien osalta. Työstä poissa oleva palkansaaja luokitellaan EU:n yhteisten kriteerien mukaan vuodesta 2008 alkaen työlliseksi, jos a) poissaolon syy on sairausloma tai äitiys- tai isyysvapaa, b) poissaolo on kestänyt alle kolme kuukautta tai c) hänelle maksetaan edelleen palkkaa tai ansiosidonnaista korvausta vähintään puolet peruspalkan määrästä. Näin ollen esimerkiksi hoitovapaalla tai vuorotteluvapaalla oleva ei enää automaattisesti tule luokitelluksi työvoiman ulkopuolelle kuten ennen vuotta 2008. Vanhempainvapaalla olevat sen sijaan luokitellaan työllisiksi kuten ennenkin, sillä vanhempainraha on ansiosidonnainen korvaus.

Kuvio 1. Työllisten määrän vuosimuutos (1000 henkeä)

Työllisten määrän estimaatin 95 prosentin luottamusväli on noin 30 000 henkilöä. Tätä enemmän estimaatti on poikennut trendistä ajanjaksolla 1998-2008 vain viisi kertaa, mikä vastaa alle viittä prosenttia havainnoista (kuvio 1). Poikkeamien syitä voivat olla satunnaisvaihtelun lisäksi merkittävät muutokset esimerkiksi menetelmissä, määritelmissä tai mallinnettavassa maailmantilassa.

Työstä poissa olevien määrän vertailu vuosina 2007-2008

Taulukossa 1 on vertailtu työllisiä, jotka olivat poissa työstä tutkimusviikolla tammi-heinäkuussa vuosina 2007-2008. Myös vuoden 2006 luvut ovat näkyvissä. Lomalla olevat on jätetty vertailun ulkopuolelle, sillä tähän ryhmään ei kohdistunut määritelmämuutoksia, eivätkä lomakaudet ole vuosittain täysin vertailukelpoisia mm. juhlapyhien erilaisen sijoittumisen vuoksi.

Taulukko 1. Tutkimusviikolla työstä poissa olleet työlliset (pl. lomalla olleet) tammi-heinäkuussa 2006-2008

  2006 2007 2008 erotus
2008-2007
Tammikuu 176 000 170 000 201 000 31 000
Helmikuu 159 000 174 000 181 000 7 000
Maaliskuu 161 000 165 000 170 000 5 000
Huhtikuu 168 000 150 000 153 000 3 000
Toukokuu 147 000 158 000 159 000 1 000
Kesäkuu 149 000 148 000 140 000 -8 000
Heinäkuu 139 000 137 000 144 000 8 000
         
keskiarvo (tammi-heinäkuu) 157 000 157 000 164 000 7 000
keskiarvo (helmi-heinäkuu)       2 600

Vuoden 2008 tammikuu erottuu syystä tai toisesta poikkeavana kuukautena, jolloin työllisiä oli kaiken kaikkiaan 100 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Tämä näkyy myös työstä poissa olevien työllisten kohdalla; tammikuussa 2008 työstä tilapäisesti poissa muun kuin loman vuoksi oli 31 000 työllistä enemmän kuin vuoden 2007 tammikuussa (taulukko 1).

Taulukosta 1 näkyy kuitenkin, että helmi-heinäkuun erotusten keskiarvo oli vain 2 600 henkeä, mikä vastaa 1,65 prosentin lisäystä. Tämä on linjassa saman ajankohdan työllisten lisäyksen kanssa, joka on noin 1,6 prosenttia (ilman tammikuuta). Työllisen määritelmän tarkennuksia ei voida pitää syynä tammikuun poikkeamaan, sillä helmikuusta lähtien luvut ovat palanneet normaalille tasolle ilman erillisiä toimenpiteitä.

Voidaan siis todeta, että vuoden 2008 määritelmämuutoksella ei ole ollut vaikutusta työllisten lukumäärää kuvaavien aikasarjojen vertailukelpoisuuteen. Vertailukuukausissa poikkeuksen muodostaa vuoden 2008 tammikuu, jolloin muutos oli selvästi muita kuukausia suurempi.


Päivitetty 15.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2008-09-15_men_005.html