Pressmeddelande 23.9.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2008

- Antalet sysselsatta 8 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 71,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 5,6 procent, 151 000 personer arbetslösa
- 45 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 45 000 fler under januari-augusti år 2008 än under motsvarande period år 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i augusti 2 566 000, dvs. 8 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta. Antalet sysselsatta ökade inom den offentliga sektorn och minskade inom den privata sektorn. Antalet sysselsatta minskade i Uleåborgs län, i övriga län var antalet oförändrat eller ökade något.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i augusti 71,5 procent, vilket är lika mycket som året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden*) var 70,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män var 73,6 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 69,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland unga gick ned från 48,9 procent till 45,0 procent.

Förändringar i sysselsättningen 8/2007 - 8/2008, tusen personer

  Augusti 2008 Augusti 2007 FÖRÄNDRING, %
8/07-8/08
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 566 2 558 0,3
- löntagare 2 236 2 227 0,4
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 330 331 -0,4
Relativt sysselsättningstal, % 71,5 71,5 0,02
Arbetslösa 1 151 162 -6,6
Relativt arbetslöshetstal, % 5,6 5,9 -0,42
Arbetskraften totalt 2 717 2 719 -0,1
Arbetskraftsandel, % 67,8 68,3 -0,52
Utanför arbetskraften totalt 1 291 1 264 2,2
       
Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 195 210 -7,2
- arbetslösa längre än ett år 42 51 -16,9
Sysselsatta genom stödåtgärder 37 39 -5,0
I arbetskraftsutbildning 23 25 -6,4
I arbetspraktik, arbetsalternering 16 17 -2,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 45 49 -7,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i augusti 2008 till 151 000, dvs. 11 000 färre än i augusti året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa. Antalet arbetslösa män minskade, medan antalet arbetslösa kvinnor var oförändrat.

Det relativa arbetslöshetstaletvar 5,6 procent, dvs. 0,4 procentenheter mindre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 4,6 procent och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor 6,5 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 6,4 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,8 procent, och högst i Uleåborgs län, dvs. 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i augusti 11,7 procent, vilket var 2,8 procentenheter högre än i augusti året innan. Trenden för arbetslöshetstalet bland unga var 17,1 procent.

Under januari-augusti år 2008var antalet sysselsatta i medeltal 2 541 000 personer, dvs. 45 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 179 000 personer, dvs. 15 000 färre än under januari-augusti år 2007.

I slutet av augusti 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 195 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 15 000 mindre än i augusti året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 färre jämfört med augusti i fjol. Åtgärderna gällde 2,8 procent av arbetskraften. Det fanns 22 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Det var samma antal som i augusti året innan. I augusti anmäldes 45 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 4 000 färre än i augusti året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i augusti är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska).

Ny information om hur revideringen av innehållet i arbetskraftsundersökningen år 2008 inverkar på jämförbarheten finns på arbetskraftsundersökningens webbsidor i avsnittet Metodbeskrivningar (på finska).

Förfrågningar: Statistikcentralen: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)