XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kuntasektorin palkkatiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Kuntasektorin palkkatiedustelussa kerätään vuosittain kuntasektorin henkilöstön lokakuun palkkatiedot sekä tiedot kuntien ja kuntayhtymien toimipaikkojen sijainnista ja henkilötyövuosista. Vuodesta 2021 lähtien toimipaikkojen tiedonkeruu alkaa samaan aikaan palkkatietojen keruun kanssa marraskuussa.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat toimittaa sekä toimipaikkojen tiedot että kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedot Tilastokeskukseen joko tiedostonsiirtona tai verkkolomakkeella.

Tietoja kerätään sekä Tilastokeskuksen että Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n käyttöön. KT:n tiedonsaantioikeudesta säädetään laissa kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu lähetetään kaikille kunnille ja kuntayhtymille vuosittain.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, hyödykkeistään, toiminnan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista. Lain 15 §:n mukaan Tilastokeskuksella on oikeus henkilötietojen, kuten tulotietojen keräämiseen.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:llä on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada jäsenyhteisöiltään lain 630/2021 3 §:ssä säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi välttämättömät tiedot.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään alakohtaisten palkkatilastojen, palkkarakennetilaston sekä ansiotasoindeksin tuottamiseen. Toimipaikkojen tietoja käytetään myös työmarkkinatilastoissa sekä yritys- ja toimipaikkarekisterissä.

Työmarkkinajärjestöt käyttävät tiedustelun tuloksia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä muussa edunvalvonnassa. Tuloksia käytetään myös kuntasuunnittelussa.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla.

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva