Julkisuuslaki

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, eli julkisuuslaki, sääntelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa. Laki koskee sekä viranomaiselle saapuneita asiakirjoja että viranomaisen itsensä laatimia asiakirjoja.

Viranomaisella tarkoitetaan mm. valtion virastoja ja liikelaitoksia sekä kunnallisia viranomaisia. Asiakirjalla tarkoitetaan paitsi paperilla olevia niin myös sähköisessä muodossa olevia asiakirjoja.

Viranomaisen asiakirjojen tiedonhallinnasta säädetään julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa.

Julkisuuslaissa korostetaan viranomaistoiminnan avoimuutta. Viranomaisen asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Yleisimmät asiakirjojen salassapitoperusteet on koottu lain 24 §:ään. Laki sisältää myös säännökset virkamiesten ja työntekijöiden vaitiolovelvollisuudesta.

Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista. Lähtökohtaisesti tietoa pyytävän ei tarvitse ilmoittaa henkilöllisyyttään eikä perustella tietopyyntöään. Asiakirjat ovat julkisia, ellei erikseen toisin säädetä. Julkisessakin asiakirjassa voi olla salaisia tietoja tai tietosuoja-asetuksen suojaamia henkilötietoja. Tällöin asiakirjasta näytetään versio, josta salaiset tiedot on poistettu.

Asianosaisen tiedonsaanti on laajempi. Asianosaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoista, jotka ovat voineet vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella on oikeus saada tietyin rajoituksin tietoa myös salassa pidettävistä asiakirjoista.

Lisätietoa Tilastokeskuksen asiakirjoista ja tietopyyntöjen tekemisestä löydät Tilastokeskuksen asiakirjajulkisuuskuvauksesta.