Tilastohaastattelijan työ

Tilastokeskuksessa työskentelee yhteensä noin 160 tilastohaastattelijaa ympäri Suomea. Työ on itsenäistä etätyötä, jossa haastatteluja tehdään puhelimitse kotoa käsin. Tämän lisäksi osa tiedonkeruista sisältää kasvokkain tehtäviä käyntihaastatteluja, jotka tehdään tutkimukseen vastaavan henkilön kotona tai erikseen sovitussa haastattelupaikassa. Varsinaisen haastattelutyön lisäksi tehtäviin kuuluu muun muassa kohdehenkilöiden yhteystietojen kartoittamista ja materiaalin postittamista.

Osa haastattelijoista kerää haastattelutyön lisäksi kaupoista hintatietoja kuluttajahintaindeksiä varten.

Katso video Kohtaamisen ammattilainen YouTubessa

Haastattelija joutuu liikkumaan paljon tehdessään käyntihaastatteluja, joten auton käyttömahdollisuus on haastattelijalle välttämätön, pois lukien pääkaupunkiseudulla hyvien kulkuyhteyksien alueella toimivat haastattelijat.

Haastattelijan työ on ihmisläheistä ja mielenkiintoista, vaihtelevaa ja vaativaa. Työ on myös varsin itsenäistä – työt täytyy pystyä suunnittelemaan niin, että haastattelut saadaan tehdyksi määräaikaan mennessä.

Haastattelutyössä kohtaa monenlaisia ihmisiä. Vaikka useimmat suhtautuvat Tilastokeskuksen tutkimuksiin myönteisesti, joskus haastateltava on saatava vakuuttuneeksi tutkimuksen tarpeellisuudesta, ennen kuin haastattelu voidaan tehdä. Tällaisissa tapauksissa haastattelija perustelee vastaajalle tutkimuksen ja siihen vastaamisen tärkeyttä. Haastattelijalta vaaditaan paljon: joustavaa käytöstä, sitkeyttä, itsenäisyyttä, suunnitelmallisuutta ja järjestelykykyä.

Miksi haastattelututkimuksia tehdään?

Tilastokeskus on valtion virasto, joka kerää ja julkaisee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja sekä tekee tutkimuksia elinoloista. Tietoja kerätään eri lähteistä ja osa tiedoista saadaan vain kysymällä ihmisiltä itseltään. Näitä tietoja keräämään tarvitaan tilastohaastattelijoita. Ihmisiltä kerätään monenlaista tietoa, kuten:  

  • Miten suomalaiset asuvat? Miten ihmiset käyttävät rahansa, miten viettävät lomansa, miten kulkevat työmatkansa?
  • Millaisissa oloissa suomalaiset tekevät työtään? Kuinka moni on vailla työtä? Paljonko on avoimia työpaikkoja?
  • Mitä mieltä ihmiset ovat Suomen taloudesta? 
  • Tilastohaastattelijoiden keräämistä tiedoista syntyvät mm. työvoimatutkimus, kuluttajien luottamustutkimus, kotitalouksien kulutustutkimus, kuluttajahintaindeksi sekä tulo- ja elinolotutkimus. Tilastokeskus ei tee kaupallisia tutkimuksia eikä puoluekannatusmittauksia.

Koulutus

Haastattelijamme ovat tehtäväänsä koulutettuja, kokeneita työntekijöitä. Haastattelijat saavat hyvän peruskoulutuksen, johon kuuluu itseopiskelua, ennakkotehtäviä ja Helsingissä pidettävä muutaman päivän peruskoulutus. Koulutukseen kuuluu myös opastus tietokoneen ja tarvittavien ohjelmien käyttöön. Hyväksi haastattelijaksi opitaan kokemuksen myötä.

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi haastattelijoille järjestetään vuosittain lisävalmennusta ja täydennyskoulutusta ajankohtaisiin tutkimuksiin liittyen.

Haastatteluja tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mutta muutkin kielet voivat tulla kyseeseen. On suuri etu, jos haastattelija pystyy tekemään haastatteluita useammalla eri kielellä.

Työaika

Tilastohaastattelijan työ on osa-aikatyötä ja työn määrä vaihtelee. Työtä on kuitenkin ajoittain niin paljon, että sitä ei voi tehdä kokopäivätyön tai kokoaikaista läsnäoloa vaativan opiskelun ohessa. Työaikaan vaikuttavat ajankohta, meneillään olevien tiedonkeruiden määrä sekä osittain myös haastattelijan omat toiveet. Työaika on vähintään 12 tuntia ja enintään 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Viikoittainen työaika on tavallisesti 12 - 30 tuntia. Kesällä työtä on yleensä vähemmän. Työ on iltapainotteista.

Tilastohaastattelija voi suunnitella omat työaikansa melko vapaasti annettujen määräaikojen ja ohjeiden puitteissa, pois lukien Helsingissä toimiva puhelinhaastattelukeskuksen ryhmä, jossa tehdään henkilö- ja yritystiedonkeruita vuoroissa.

Koska työmäärä vaihtelee melko paljon vuoden eri aikoina, on haastattelijan työn hoitamiseksi välttämätöntä, että pystyy joustamaan työajoissa ja työmäärissä. Tämä edellyttää sopeutumista muulta perheeltä ja esimerkiksi lastenhoidon järjestelyä.

Palkka ja palvelussuhteen ehdot

Tilastohaastattelijan työstä maksetaan tuntipalkkaa, joka muodostuu peruspalkasta ja henkilökohtaisesta lisästä. Tilastohaastattelijoiden lähtötuntipalkka on noin 13,37 euroa.

Haastattelijan työ on jossain määrin kausiluontoista, ja sekä työmäärä että ansiot voivat vaihdella kuukausittain melkoisesti.

Tilastohaastattelijan tyypillinen kuukausiansio ennen veroja on vaihdellut 1000-2000 euron välillä. Työsuhteen alussa ansiot voivat olla jonkin verran pienemmät.

Palkka on sama kaikesta työstä: haastattelemisesta, matkustamisesta ja kotona tehdystä työstä. Matkakorvaukset maksetaan erikseen. Korvaus oman auton käytöstä on tällä hetkellä 0,44 euroa kilometriltä. Tilastokeskus hankkii haastattelijoiden käyttöön tarvittavat työvälineet: puhelimen, puhelinliittymän, sankaluurit, tietokoneen ja langattoman tietoliikenneyhteyden.

Haastattelijoilla on palkallinen valtion vuosilomalain ja -sopimuksen mukaisesti määräytyvä vuosiloma. Haastattelijat kuuluvat Tilastokeskuksen työterveydenhuollon piiriin.
 

Hakeminen

Ilmoitamme aina julkisessa haussa olevat tehtävät Valtiolle.fi -sivustolla. Toivomme, että haet paikkojamme Valtiolle.fi -sivuston kautta.

Tutustu avoimiin tehtäviimme (Valtiolle.fi) Tutustu hakijan ohjeisiin Tee avoin hakemus


Hakuprosessi

Haastattelijat valitaan työnhakulomakkeen, videohaastattelun ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Jokaisen valittavan edellytetään osallistuvan uusien tilastohaastattelijoiden peruskoulutukseen, joka pidetään Helsingissä ja osittain etänä. Haastattelijakurssin ajalta maksetaan palkka ja matkakustannukset. Työt alkavat välittömästi kurssin jälkeen.

Tee työtä, jolla on merkitystä

Haastattelujen vastauksia käytetään tilastoihin ja tutkimuksiin, joiden perusteella tehdään tärkeitä yhteiskunnallisia päätöksiä.

Siksi haastattelijan tekemällä työllä on yhteiskunnassa suuri merkitys.

Tiedosta tulevaisuus