Ändringar i GWP-koefficienterna och databastabellerna i statistiken över växthusgaser 25.5.2022

Ändringsdatum:

I rapporteringen av utsläpp och upptag av växthusgaser inleds en ny period. Med hjälp av uppgifterna i inventeringen av växthusgaser följer man nu upp hur målen för utsläppsminskning enligt EU:s klimat- och energipaket 2030 uppnås under perioden 2021–2030. Uppgifterna i växthusgasinventeringen produceras i enlighet med EU:s nya förvaltningsmodellförordning och i rapporteringen övergår man till att använda GWP (100)-koefficienter (global warming potential) enligt IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5). Statistikcentralen publicerar tills vidare uppgifterna också med GWP-koefficienter enligt den fjärde utvärderingsrapporten (AR4).

De olika växthusgasernas värmande effekt på klimatet omvandlas till jämförbara koldioxidekvivalenter genom att använda så kallade GWP-koefficienter. GWP (100)-koefficienterna enligt den fjärde utvärderingsrapporten är metan 25, dikväveoxid 298 och F-gaser (beroende på gas 12–22 800), och enligt den femte utvärderingsrapporten metan 28, dikväveoxid 265 och F-gaser (4–23 500).

I översikten för statistiken över växthusgaser 25.5.2022 (på finska) beskrivs storleksklassen på utsläpps- och upptagsnivån till följd av ändringen.

Ändringar i databastabellerna

111k Växthusgasutsläpp i Finland (till slutet av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod) och 111x Andra åtagandeperiodens växthusgasutsläpp från Kyotoprotokollets LULUCF-aktiviteter i Finland

Namnet på databastabellen 111k för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod har ändrats. Databastabellerna bevaras oförändrade till sitt innehåll (uppgifter enligt offentliggörandet 19.3.2022), om inte den internationella granskningen av Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod föranleder omräkning. Databastabellerna arkiveras efter granskningen, uppskattningsvis under år 2023. Vid beräkningen har man använt AR4 GWP (100)-koefficienterna.

138v Växthusgasutsläpp i Finland

Utsläpps- och upptagsuppgifterna enligt den nya perioden publiceras i denna tabell fr.o.m. maj 2022. I tabellen presenteras uppgifterna beräknade med AR4 och AR5 GWP (100)-koefficienterna. I statistikens meddelanden och översikter presenteras siffrorna enligt AR5 GWP (100)-koefficienterna.

Mera information

Päivi Lindh
överaktuarie
029 551 3778
Pia Forsell
överaktuarie
029 551 2937