Ändringar i databastabellen och offentliggörandena över industrins orderingång

Databastabellen har kompletterats med nya uppgifter

När det gäller industrins orderingång börjar Statistikcentralen i databastjänsten StatFin publicera uppgifter om den ursprungliga indexseriens tremånaders glidande och kumulativa årsförändring i procent. Uppgifterna har lagts till i den nuvarande databastabellen 111h-Industrins orderingång (2015 = 100). De ⁠nya variablerna är
⁠Kumulativ årsförändring av ursprunglig indexserie, % och
Tre månaders glidande årsförändring av ursprunglig indexserie, %.

Uppgifterna som publiceras börjar från år 2006.

Klassificeringsändring i offentliggörandena

I offentliggörandena av indexet för industrins orderingång har man gått över till att använda Statistikcentralens enhetliga klassificeringsversioner. Det är fråga om en teknisk ändring och klassificeringarnas innehåll har inte ändrats.

I anslutning till namnet på den översta aggregatnivån har koderna på hierarkinivå 2 lagts till. Kod C Fabriksindustri är numera 17, 20–21, 24–30 Tillverkning (industrins orderingång). Koderna för övriga aggregerade näringsgrenar som publiceras är oförändrade.

Ändringarna gäller från och med publiceringen av uppgifterna för juli 2022, dvs. från och med 9.9.2022.

Mera information

Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669