Statistik över levnadsförhållanden: Indikatorn som mäter risken för fattigdom eller social utestängning har reviderats

Ändringsdatum:

Den s.k. AROPE-indikatorn (At Risk of Poverty or Social Exclusion), som mäter risken för fattigdom eller social utestängning, baserar sig på Europeiska unionens statistikbyrås internationella jämförande statistikföring. Eurostat reviderade år 2021 mätningen av låg arbetsintensitet och allvarlig materiell och social fattigdom, som ingår i indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning.

Den reviderade indikatorn har införts i Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden för statistikåret 2020. I statistiken över levnadsförhållanden ingår bara tidsserieuppgifter enligt de nya definitionerna fr.o.m. statistikåret 2015.

Uppgifter om låg arbetsintensitet under perioden 2008–2019 finns enligt den gamla definitionen i arkivtabellerna för statistiken över levnadsförhållanden. Definitionsändringarna beskrivs i dokumentationen för statistiken över levnadsförhållanden, se begrepp.

Ny tabell

Ersätts

131u

131v

131x

131y

11y2

Tabellerna 11wk,11wj, 131u, 131v, 131x, 131y, 11y2, 11wu överförs till arkivdatabasen.

Mera information

Marie Reijo
specialforskare
029 551 2547
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408