Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag har ändrats

Populationen av statistiska enheter i struktur- och bokslutsstatistik över företag utvidgas fr.o.m. statistikåret 2021. De begränsningar som gäller verksamhetstiden och företagens storlek har slopats i fråga om avgränsningen av de statistiska enheterna. Tidigare omfattade statistiken bara företag som varit verksamma i minst ett halvt år under statistikåret och vars omsättning, antal anställda, investeringar eller balansräkning överskred statistikgränsen.

I fortsättningen omfattar statistiken alla företag på marknadsvillkor som under statistikåret haft omsättning, anställda, övriga rörelseintäkter, investeringar eller balansräkning. De nya statistiska enheternas inverkan på andra variabler än antalet företag är i allmänhet väldigt liten. De statistiska enheterna har utvidgats som en del av ibruktagandet av EU:s nya förordning om företagsstatistik (EBS). EU:s grant-finansiering har beviljats för revidering av statistikföringen åren 2020–2022.

I samband med ändringen har StatFin-databastabellerna gjorts om. Uppgifterna har bildats med nya statistiska enheter också för åren 2018–2020. Databastabeller som gjorts med gamla statistiska enheter finns i StatFin-databasens arkivdatabas.

Man kan bedöma ändringarnas inverkan genom att jämföra uppgifterna i nya och gamla tabeller. Antalet företag ökar totalt med omkring 50 procent. De nya statistiska enheterna ökar statistikens omsättning i sin helhet med mindre än 0,5 procent.

Nya och arkiverade databastabeller

Statistik: Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Ändringsdatum: 3.3.2023

nya tabellerna

ersätter tabellerna i arkivet

13vx - Företagens bokslutsuppgifter (företagsenhet)

11d4 -- Företagens bokslutsuppgifter (företagsenhet), 2017-2021

13vy - Företag enligt näringsgren (företagsenhet)

11d5 -- Företag enligt näringsgren (företagsenhet), 2017-2021

13vz - Företag enligt näringsgren och omsättning (företagsenhet)

11d6 -- Företag enligt näringsgren och omsättning (företagsenhet), 2017-2021

13w1 - Företag enligt näringsgren och antal anställda (företagsenhet)

11d7 -- Företag enligt näringsgren och antal anställda (företagsenhet), 2017-2021

13w2 - Företagens bokslutsuppgifter (juridisk enhet)

11qb -- Företagens bokslutsuppgifter, 2012-2021 (juridisk enhet)

13w3 - Företag enligt näringsgren (juridisk enhet)

11qc -- Företag enligt näringsgren, 2013-2021 (juridisk enhet)

13w4 - Företag enligt näringsgren och omsättning (juridisk enhet)

11qd -- Företag enligt näringsgren och omsättning, 2013-2021 (juridisk enhet)

13w5 - Företag enligt näringsgren och antal anställda (juridisk enhet)

11qe -- Företag enligt näringsgren och antal anställda, 2013-2021 (juridisk enhet)

13w6 - Företag enligt näringsgren och juridisk form (juridisk enhet)

11qf -- Företag enligt näringsgren och juridisk form, 2013-2021 (juridisk enhet)

13w7 - Företag enligt näringsgren och ägartyp (juridisk enhet)

11qg -- Företag enligt näringsgren och ägartyp, 2013-2021 (juridisk enhet)

13w8 - Företag enligt näringsgren och sektorindelning (juridisk enhet)

11qh -- Företag enligt näringsgren och sektorindelning, 2013-2021 (juridisk enhet)

13w9 - Koncernföretag (juridisk enhet)

11qi -- Koncernföretag, 2013-2021 (juridisk enhet)

Nya tabellerna finns också på svenska och engelska. Arkiverade tabellerna finns i StatFins arkivet.

Mera information

Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621