Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Klassificeringsnyckel mellan Byggnadsklassificering 1982 och Byggnadsklassificering 1994.

Luokitusavain: rakennus_1_19820101#rakennus_1_19940101

Byggnadsklassificering 1982 Byggnadsklassificering 1994 Division
0 Bostadsbyggnader A Bostadsbyggnader
B Fritidsbostadshus
01 Fristående småhus 01 Fristående småhus
011 Hus med en bostad 011 Hus med en bostad
012 Hus med två bostäder 012 Hus med två bostäder
013 Med småhus jämförbara fristående bostadshus 013 Övriga fristående småhus
02 Sammanbyggda småhus 02 Rad- och kedjehus
021 Radhus 021 Radhus
022 Kedjehus 022 Kedjehus
03 Flervåningsbostadshus 03 Flervåningsbostadshus
031 Punkt- eller tornhus 039 Övriga flervåningsbostadshus
032 Loftgång- eller svalgångshus 032 Loftgångshus
039 Övriga flervåningshus 039 Övriga flervåningsbostadshus
04 Fritidsbostadshus 04 Fritidsbostadshus
041 Fritidsbostadshus
1 Butiks-, inkvarterings- och bespisningsbyggnader C Affärsbyggnader
11 Butiksbyggnader 11 Butiksbyggnader
111 Butikshallbyggander 111 Butikshallar
119 Övriga butiksbyggnader 112 Affärs- och varuhus, handelscentra
119 Övriga butiksbyggnader
12 Byggnader för inkvarteringsrörelse 12 Byggnader för inkvarteringsanläggningar
121 Hotell, motell 121 Hotell o.dyl.
122 Resandehem, motorhärbärgen 121 Hotell o.dyl.
123 Semester-, vilo- och rekreationshem 123 Semester-, vilo- och rekreationshem
124 Semesterstugor för uthyrning 121 Hotell o.dyl.
124 Semesterstugor och -aktier som hyrs ut
129 Övriga byggnader för inkvarteringsrörelse 129 Övriga byggnader för inkvarteringsanläggningar
13 Övriga inkvarteringsbyggnader 13 Kollektivbostadsbyggnader
131 Internat 131 Kollektivbostadsbyggnader o.dyl.
139 Övriga inkvarteringsbyggnader 139 Övriga kollektivbostadsbyggnader
14 Bespisningsbyggnader 14 Restauranger o.dyl.
141 Restauranger o.dyl.
2 Vårdbyggnader F Vårdbyggnader
21 Hälsovårdsbyggnader 21 Hälsovårdsbyggnader
211 Centralsjukhus 211 Centralsjukhus
212 Mentalsjukhus 213 Övriga sjukhus
213 Övriga sjukhus 213 Övriga sjukhus
214 Hälsovårdscentraler 214 Hälso(vårds)centraler
215 Rehabiliteringsinrättningar 215 Specialbyggnader inom hälsovård
219 Övriga hälsovårdsbyggnader 219 Övriga hälsovårdsbyggnader
22 Vårdanstaltsbyggnader 22 Vårdanstaltsbyggnader
221 Kommunal- och ålderdomshem 221 Ålderdomshem
222 Barnhem, skolhem 222 Barnhem och skolhem
223 Vårdanstalter för utvecklingsstörda 223 Vårdanstalter för utvecklingsstörda
224 Vårdanstalter för rusmedelmissbrukare 229 Övriga vårdanstaltsbyggnader
229 Övriga vårdanstaltsbyggnader 229 Övriga vårdanstaltsbyggnader
23 Socialvårdens övriga byggnader 23 Övriga byggnader inom socialväsendet
231 Barndaghem 231 Barndaghem
239 Socialvårdens övriga byggnader 239 Byggnader inom socialväsendet som inte klassificerats annorstädes
24 Straffanstaltsbyggnader 24 Fängelser
241 Fängelser 241 Fängelser
249 Övriga straffanstalter 241 Fängelser
3 Kontors- och förvaltningsbyggnader D Kontorsbyggnader
31 Offentliga förvaltningsbyggnader 15 Kontorsbyggnader
151 Kontorsbyggnader
32 Övriga kontors- och förvaltningsbyggnader 15 Kontorsbyggnader
321 Industrins kontors- och förvaltningsbyggnader 151 Kontorsbyggnader
329 Övriga kontors- och förvaltningsbyggnader 151 Kontorsbyggnader
4 Byggnader för samlingslokaler G Byggnader för samlingslokaler
41 Teater- och konsertbyggnader 31 Teater- och konsertbyggnader
411 Teatrar 311 Teatrar, opera-, konsert- och kongresshus
412 Konsert- och kongresshus, operabyggnader 311 Teatrar, opera-, konsert- och kongresshus
413 Biografer 312 Biografer
42 Biblioteks-, musei- och utställningshallbyggnader 32 Byggnader för bibliotek, museer och utställningshallar
421 Bibliotek 322 Bibliotek och arkiv
422 Museer och konstgallerier 323 Museer och konstgallerier
423 Utställningshallar, planetarier 324 Utställningshallar
43 Samlingslokals-, klubblokals- m.fl. byggnader 33 Förenings- och klubblokalsbyggnader o.dyl.
34 Byggnader för religiösa samfund
431 Församlingshus 342 Församlingshus
432 Student- och nationshus 331 Förenings- och klubblokalsbyggnader o.dyl.
433 Arbetarförenings- och andra föreningshus, ungdomsgårdar 331 Förenings- och klubblokalsbyggnader o.dyl.
44 Kyrkobyggnader 34 Byggnader för religiösa samfund
441 Kyrkor, kapell, bönehus, krematorier 341 Kyrkor, kapell, kloster och bönehus
442 Fristående klockstaplar o.a. kyrkobyggnader 349 Övriga byggnader för religiösa samfund
45 Idrotts- och motionsbyggnader 35 Idrotts- och motionsbyggnader
451 Ishallar 351 Ishallar
452 Simhallar 352 Simhallar
453 Sport- och övriga idrottshallar 353 Tennis-, squash- och badmintonhallar
354 Allaktivitetshallar och övriga idrottshallar
454 Stadion- och åskådarläktarbyggnader 359 Övriga idrotts- och motionsbyggnader
459 Övriga idrotts- och motionsbyggnader 359 Övriga idrotts- och motionsbyggnader
49 Övriga byggnader för samlingslokaler 36 Övriga byggnader för samlingslokaler
491 Täckta danslavar, nöjesparkbyggnader 369 Övriga byggnader för samlingslokaler
499 Övriga byggnader för samlingslokaler 369 Övriga byggnader för samlingslokaler
5 Undervisningsbyggnader H Undervisningsbyggnader
51 Grundskole-, gymnasie- o.dyl. byggnader 51 Byggnader för allmänbildande läroanstalter
54 Övriga undervisningsbyggnader
511 Grundskolor och gymnasier 511 Byggnader för allmänbildande läroanstalter
512 Specialskolor 511 Byggnader för allmänbildande läroanstalter
513 Övriga allmänbildande läroanstalter 541 Organisationers, förbunds, arbetsgivares o.dyl. undervisningsbyggnader
549 Undervisningsbyggnader som inte klassificerats annorstädes
52 Yrkesläroanstaltsbyggnader 52 Byggnader för yrkesläroanstalter
54 Övriga undervisningsbyggnader
521 Yrkeskolor 521 Byggnader för yrkesläroanstalter
529 Övriga yrkesläroanstalter 521 Byggnader för yrkesläroanstalter
541 Organisationers, förbunds, arbetsgivares o.dyl. undervisningsbyggnader
549 Undervisningsbyggnader som inte klassificerats annorstädes
53 Högskole- och forkningsanstaltsbyggnader 53 Högskole- och forskningsanstaltsbyggnader
531 Högskolor 531 Högskolebyggnader
532 Forskningsanstaltsbyggnader 532 Forskningsanstaltsbyggnader
6 Industribyggnader J Industribyggnader
61 Energiproduktions- o.dyl. byggnader 61 Byggnader för energiproduktion o.dyl.
611 Kraftverksbyggnader 611 Kraftverksbyggnader
612 Övriga energiproduktionsbyggander och byggnader för energiöverföring 611 Kraftverksbyggnader
613 Byggnader för gas-, vatten- och avfallsanläggningar 613 Byggnader för samhällsteknik
69 Indutrins övriga produktionsbyggnader 69 Produktionsbyggnader inom industrin
691 Indutrihallar 691 Industrihallar
699 Industrins övriga produktionsbyggnader 692 Industri- och småindustrihus
699 Övriga produktionsbyggnader inom industrin
7 Lagerbyggnader K Lagerbyggnader
M Lantbruksbyggnader
71 Silobyggnader 89 Övriga lantbruksbyggnader
891 Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål
72 Byggnader för vätskeuppbevaring 71 Lagerbyggnader
719 Övriga lagerbyggnader
79 Övriga lagerbyggnader 71 Lagerbyggnader
791 Industrilager 711 Industrilager
792 Handelslager 712 Handelslager
799 Övriga lager 719 Övriga lagerbyggnader
8 Byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske M Lantbruksbyggnader
81 Husdjursbyggnader 81 Husdjursbyggnader
811 Ladugårdar 811 Ladugårdar, svinhus, hönsgårdar o.dyl.
819 Övriga husdjursbyggnader 811 Ladugårdar, svinhus, hönsgårdar o.dyl.
89 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske 89 Övriga lantbruksbyggnader
891 Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål 891 Spannmålstorkar och byggnader för uppbevaring av spannmål
892 Växthus 892 Växthus
893 Pälsdjursfarmer 893 Pälsdjursfarmer
899 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske 899 Övriga byggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske
9 Trafikbyggnader och övriga byggnader E Trafikbyggnader
L Byggnader för brand- och räddningsväsendet
M Lantbruksbyggnader
N Övriga byggnader
91 Trafikbyggnader 16 Trafikbyggnader
93 Övriga byggnader
911 Motorfordonsgarage 162 Garage och servicebyggnader för fordon
941 Ekonomibyggnader
912 Servicebyggnader för motorfordon 162 Garage och servicebyggnader för fordon
913 Garage och servicebyggnader för andra fordon 162 Garage och servicebyggnader för fordon
914 Järvägsstationer 161 Järnvägs- och busstationer, flyg- och hamnterminaler
915 Busstationer 161 Järnvägs- och busstationer, flyg- och hamnterminaler
916 Flygstationer 161 Järnvägs- och busstationer, flyg- och hamnterminaler
917 Hamnarnas passagerarterminaler 161 Järnvägs- och busstationer, flyg- och hamnterminaler
918 Parkeringshus 163 Parkeringshus
919 Övriga trafikbyggnader 169 Övriga trafikbyggnader
92 Telekommunikationsbyggnader 16 Trafikbyggnader
921 Telefoncentraler, automatcentraler 164 Telekommunikationsbyggnader
922 Länk-, signal-, väderleks-, radio-, radar-, teleförstärkar- och telefonstationer 164 Telekommunikationsbyggnader
929 Övriga telekommunikationsbyggnader 164 Telekommunikationsbyggnader
93 Bastubyggnader 93 Övriga byggnader
931 Bostadshusens bastubyggnader 931 Bastubyggnader
939 Övriga bastubyggnader 931 Bastubyggnader
94 Ekonomibyggnader 93 Övriga byggnader
941 Bostadshusens ekonomibyggnader 941 Ekonomibyggnader
942 Byggnader för personal- och socialutrymmen 941 Ekonomibyggnader
949 Övriga ekonomibyggnader 941 Ekonomibyggnader
99 Övriga byggnader 72 Byggnader för brand- och räddningsväsendet
81 Husdjursbyggnader
93 Övriga byggnader
991 Brandstationer 721 Brandstationer
992 Försvarsmaktens och gräns- och sjöbevakningens ospecificerade byggnader 729 Övriga byggnader för brand- och räddningsväsendet
993 Djurstallar och -burar 819 Djurstall, stall för travhästar, maneger o.dyl.
994 Skyddsrum 722 Skyddsrum
999 Övriga byggnader 999 Byggnader som inte klassificerats annorstädes