Dokumentation som var i kraft 23.6.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över nya och nedlagda företag beskriver förändringarna i Finlands företagsbestånd. Antalet nya och nedlagda företag fås ur Statistikcentralens företagsregister och Skatteförvaltningens registreringsuppgifter och uppgifterna om registreringar av nya företag ur Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem (FODS). Uppgifterna publiceras kvartalsvis.

Statistikens population

Statistiken över nya och nedlagda företag grundar sig på företagsuppgifterna i Statistikcentralens företagsregister och Skatteförvaltningens kunddatabas samt på Statistikcentralens företagsregister. Statistiken över nya och nedlagda företag omfattar företag som är momsskyldiga för affärsverksamhet eller överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet eller som är arbetsgivare

Utöver nya och nedlagda företag publiceras uppgifter om registreringar av nya företag. Registreringar av nya företag omfattar alla företag som producerar varor eller tjänster för marknaden och som fått ett FO-nummer av Patent- och registerstyrelsen vid referenstidpunkten.

Statistisk enhet

I statistiken över nya och nedlagda företag används termen företag som synonym till begreppet juridisk enhet. Statistikens namn är oförändrat trots förändringen i terminologin.

Ett företag är enligt Statistikcentralens definition en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden. Ett företag är detsamma som en juridisk enhet (FO-nummer), om den juridiska enheten inte är en del av en koncern. I annat fall är företaget en koncern eller en del av den. Ett företag kan alltså bestå av en eller flera juridiska enheter (FO-nummer).

En juridisk enhet är en sammanslutning eller en organisation som har registrerats för utövande av affärsverksamhet. En juridisk enhet identifieras med ett FO-nummer. Juridiska enheter är till exempel aktiebolag, enskilda näringsidkare, andelslag, statliga eller kommunala affärsverk och stiftelser.
 

Måttenhet

I statistiken över nya och nedlagda företag är måttenheten antalet företag.

Basperiod

Statistiken över nya och nedlagda företag innehåller endast uppgifter om antal, inte indextal.

Referensperiod

Referensperioden för statistiken över nya och nedlagda företag är ett kalenderkvartal. Uppgifterna om registreringar publiceras ett kvartal snabbare än uppgifterna om nya och nedlagda företag.

Referensområde

Statistiken över nya och nedlagda företag beskriver företag som inlett och avslutat sin verksamhet i Finland.

Registreringarna av nya företag beskriver de nya företag som är registrerade i Finland och som producerar varor eller tjänster för marknaden. Följande juridiska former ingår i statistiken:  
•    Publikt ömsesidigt försäkringsbolag, 
•    Ömsesidigt försäkringsbolag,
•    Kommanditbolag, 
•    Andelslag, 
•    Andelsbank, 
•    Aktiebolag, 
•    Publikt aktiebolag, 
•    Sparbank, publikt försäkringsaktiebolag, 
•    Försäkringsaktiebolag, 
•    Privat näringsidkare, 
•    Öppet bolag, 
•    Näringssammanslutning, 
•    Ömsesidigt europaförsäkringsbolag 
•    Europabolag

Sektortäckning

Med nya och nedlagda företag avses företag som är momsskyldiga för affärsverksamhet eller överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet eller som är arbetsgivare. Stiftelser, ideella föreningar, offentliga myndigheter och religiösa samfund ingår inte i statistiken. Statistiken omfattar statliga affärsverk, men inte kommunala affärsverk.

Registreringarna omfattar alla beviljade nya FO-nummer vars företagsform är publikt ömsesidigt försäkringsbolag, ömsesidigt försäkringsbolag, kommanditbolag, andelslag, andelsbank, aktiebolag, publikt aktiebolag, sparbank, publikt försäkringsaktiebolag, försäkringsaktiebolag, enskild näringsidkare, öppet bolag, näringssammanslutning, ömsesidigt europaförsäkringsbolag eller europabolag. Dessa företagsformer har valts ut för statistiken eftersom de kan tänkas syfta till att producera produkter eller tjänster för marknaden.
 

Tidstäckning

Kvartalsuppgifter för statistiken över nya och nedlagda företag finns tillgängliga från och med statistikåret 2013 på statistikens webbplats och i Statistikcentralens databas StatFin. Dessa uppgifter genomgår revision, det vill säga statistikens tidsserier från det första kvartalet 2013 (2013Q1) och framåt skapas på nytt vid varje publiceringstillfälle.

I arkivdatabasen StatFin finns uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL2008 för åren 2005–2013 och uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL2002 för åren 2001–2009. Dessutom innehåller arkivdatabasen en tidsserie över nya och nedlagda företag enligt juridisk form från åren 1995–2013. Dessa tabeller i arkivdatabasen genomgår inte revision.

Uppgifter om registreringar finns fr.o.m. statistikåret 2019.
 

Distributionsfrekvens

Uppgifterna i statistiken över nya och nedlagda företag publiceras kvartalsvis. Uppgifterna om nya och nedlagda företag publiceras fyra månader efter utgången av statistikperioden. Årsstatistiken, som är en sammanställning av tidigare publicerade kvartalsuppgifter, publiceras i oktober året efter statistikåret. Uppgifterna om registreringar publiceras med ungefär 50 dagars eftersläpning.

Begrepp

Aktiebolag

Aktiebolag kan bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer. När det gäller ett privat aktiebolag skall aktiekapitalet uppgå till minst 2 500 euro och när det gäller ett publikt aktiebolag till minst 80 000 euro. Delägarna har inget personligt ansvar för bolagets förbindelser. Aktiebolaget anmäls till handelsregistret.

Andelslag

Sammanslutning vars medlemsantal och kapital är växlande och som har till ändamål att främja medlemmarnas hushållning eller näring genom ekonomisk verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att använda sammanslutningens tjänster. De som stiftar ett andelsslag skall vara minst ett till antalet. Andelsslaget anmäls till handelsregistret. Andelsbanken är ett andelsslag som bedriver bankverksamhet.

Annan juridisk form

Andra bolag samt utländska sammanslutningar eller deras filialer i Finland.

Dödsbo

Ett dödsbo är den avlidnes egendom med tillgångar och skulder innan arvskifte förrättats. Till samma juridiska form hör arvingarna, som avser delägare i dödsboet.

Ekonomisk förening

En sammanslutning vars syfte är att skaffa vinst eller annan direkt ekonomisk förmån för dem som deltar i sammanslutningen eller vars syfte eller verksamhetens kvalitet i övrig i huvudsak är ekonomisk. Föreningslagen gäller inte dessa föreningars verksamhet utan den bygger på verksamhetsprinciper som överenskommits vid grundandet av föreningen eller speciallagstiftning. Sådana föreningar är bl.a. skogsvårdsföreningar och hypoteksföreningar.

Fysisk person

En fysisk person bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn.
Till denna grupp hör yrkesutövare, privata näringsidkare, de flesta lant- och skogsbruksföretagare samt affärsidkare.

Företagsstock

Företagsstocken är en tvärsnittsuppgift om antalet verksamma företag under en viss tidpunkt. Antalet företag beror på ändringar i dataansamlingen av uppgifter om när företagen inlett och lagt ned sin verksamhet. Uppgiften offentliggörs i företagsregistrets statistik Nya och nedlagda företag.

Hemkommun

Den kommun som registrerats som företagets hemkommun.

Huvudnäringsgren

Näringsgrenen definieras för alla företag och egentliga arbetsställen separat på indelningens mest exakta nivå.

Huvudnäringsgrenen för ett företag bestäms på basis av den värdeökning som uppstår i företagets arbetsställen som verkar inom olika näringsgrenar. Värdeökningen har nära anknytning till förädlingsvärdet. Värdeökningen för företagets olika näringsgrenar erhålls genom att multiplicera antalet anställda vid varje arbetsställe med den genomsnittliga värdeökningen för arbetsställets näringsgren och ställa denna uppgift i relation till arbetsställets verksamhetstid under räkenskapsperioden för statistikåret. Huvudnäringsgrenen definieras fas för fas från näringsgrensindelningens bokstavsnivå till den mest exakta nivån. Företagets huvudnäringsgren är den näringsgren där räkenskapsperiodens värdeökning är som störst.

Företagets huvudnäringsgren kan ändras t.ex. i och med bolagisering, då en betydande del av företaget, med tanke på den totala värdeökningen, blir självständigt.

Juridisk form

Med den juridiska formen specificeras den juridiska personens juridiska ställning. Klassificeringen av juridisk form bygger på bolagsformerna i handelsregistret och på kraven i skattelagstiftningen. Företagens och sammanslutningarnas juridiska form har sparats i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Statistikcentralens klassificering av juridisk form bygger på koderna för juridisk form som används av FODS och skatteförvaltningen. I Statistikcentralens klassificering har en del av skatteförvaltningens klasser slagits samman.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag har både en ansvarig och en tyst bolagsman. Det kan finnas en eller flera av båda. Tysta bolagsmän svarar för bolagets förpliktelser bara med det kapital som de placerat i bolaget. Ansvariga bolagsmän svarar för bolagets skulder med hela sin förmögenhet. I bolagsavtalet skall insatsernas storlek, då det gäller de tysta bolagsmännen, nämnas samt hur de tysta bolagsmännens vinstandel beräknas. Kommanditbolaget anmäls till handelsregistret. Bolagsformen skall framgå av kommanditbolagets namn antingen som förkortning eller oförkortat.

Konkursbo

Denna juridiska form används om konkursboet ber om ett FO-nummer och det beviljas ett FO-nummer. I annat fall ändras inte företagets juridiska form i samband med en konkurs.

Partrederi

Partrederi är en bolagsform avsedd enbart för bedrivande av handelssjöfart. Ett partrederi bildas då två eller flera fysiska eller juridiska personer går samman för att bedriva sjöfart i förvärvssyfte för gemensam räkning på ett fartyg som dessa delägare (redare) själv äger till bestämda andelar.

Samfällda förmåner

Samfällda förmåner, så som fiskelag och väglag

Skattesamfund

Till skattesamfunden hör: 1) skattesamfund, 2) innehållningsskyldiga med solidariskt ansvar, så som icke-registrerade bolag, stiftelser eller föreningar, 3) samfällda skogar, 4) gårdar, 5) näringssammanslutningar och 6) övriga beskattningsenheter

Sparbank

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i kreditinstitutslagen (1993/1607) avsedda depositionsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet. Koncession för sparbanker beviljas av finansministeriet och de meddelas handelsregistret.

Ömsesidig skadeförsäkringsförening

En ömsesidig skadeförsäkringsförening är en på delägarnas ömsesidiga ansvar baserad försäkringsanstalt vars verksamhetsområde får omfatta högst 40 kommuner inom ett enhetligt område eller som enbart bedriver försäkring av fiskerimateriel. Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar föreningens stadgar och föreningen införs i handelsregistret.

Ömsesidigt försäkringsbolag

Ömsesidiga försäkringsbolag är antingen livförsäkringsbolag eller skadeförsäkringsbolag och bedriver så som namnet säger huvudsakligen antingen livförsäkringsrörelse (inkl. pensionförsäkring) eller skadeförsäkringsrörelse. Försäkringsinspektionen övervakar försäkringsbolagens verksamhet.

Öppet bolag

Ett öppet bolag grundas av minst två parter som kan vara antingen fysiska eller juridiska personer. Varje bolagsman i ett öppet bolag svarar för bolagets förpliktelser till deras fulla belopp såsom för egen skuld. Ett öppet bolag anmäls till handelsregistret.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Uppgifterna om nya och nedlagda företag uppdateras med tiden. I det första offentliggörandet är antalet nya företag i allmänhet mindre än i verkligheten. Om ett företag som antecknats som nedlagt aktiveras på nytt mindre än 18 månader efter nedläggningsdatumet, raderas uppgiften om nedläggning. Därför är antalet nedlagda företag större än i verkligheten när uppgifterna publiceras för första gången. Förändringarna i antalet registreringar är små.

Aktualitet

Uppgifter i statistiken över nya och nedlagda företag publiceras kvartalsvis. Uppgifterna om nya och nedlagda företag publiceras fyra månader efter utgången av statistikperioden. Årsstatistiken, som är en sammanställning av tidigare publicerade kvartalsuppgifter, publiceras i oktober året efter statistikåret.
Uppgifterna om registreringar publiceras omkring 50 dagar efter utgången av referensperioden.
 

Punktlighet

Uppgifterna i statistiken över nya och nedlagda företag publiceras enligt datumen i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken över nya och nedlagda företag omfattar hela Finland. 

Jämförbarhet över tid

I statistiken över nya och nedlagda företag har klassificeringen av företag granskats enligt juridisk form år 2013 och senare år. Den synligaste förändringen var att klassen ”32 Ömsesidigt försäkringsbolag” föll bort. Fallen flyttades i regel till klassen ”53 Ömsesidig skadeförsäkringsförening”. Dessutom överfördes några fall från klassen ”11 Fysisk person” till ”12 Dödsbo, dödsbodelägare”. Granskningar infördes för första gången i samband med offentliggörandet den 25 juli 2019.

Uppgifter om antalet nedlagda företag eller företagsbeståndets storlek har inte publicerats för de tre senaste kvartalen under statistikåret 2017. Orsaken till detta är granskningar i källuppgifterna, som ledde till ovanligt stora svängningar i antalet nedlagda företag under dessa kvartal.

Tidsserierna för statistiken över nya och nedlagda företag avbröts också i samband med att Statistikcentralens system för företagsstatistik förnyades. Det nya systemet togs i bruk från och med statistikåret 2013. I samband med förnyelsen preciserades bland annat hur uppgiften om nedlagda företag bildas. Förändringarna påverkar också uppgifter som påverkar klassificeringen, såsom juridisk form, hemkommun och näringsgren.

Basen för statistiken över nya och nedlagda företag har ändrats från och med publiceringen 05/2007. Tidigare härleddes uppgifterna i statistiken utifrån uppgifterna om nya och nedlagda företag som antecknats i företagsregistret. I den nya metoden produceras uppgifterna utifrån Skatteförvaltningens registreringsuppgifter om företag. Dessutom har målpopulationen för statistiken utvidgats. Tidigare ingick företag som var arbetsgivare eller momsskyldiga för affärsverksamhet i målpopulationen. Den nya målpopulationen omfattar också företag som är momsskyldiga för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet. Utvidgningen av målpopulationen syns tydligast i näringsgrensklassen ”L. Fastighetsverksamhet”.

Tidsserien enligt tidigare publicerad statistik över nya och nedlagda företag upphör det andra kvartalet 2006 i fråga om nya företag och det första kvartalet 2006 i fråga om nedlagda företag. Tidsserierna enligt näringsgrensindelningen TOL2008 börjar från och med 2005. Även dessa gamla tidsserier finns fortfarande på statistikens webbplats.

 

Enhetlighet över statistikområdena

Uppgiften ”Företagsbeståndet” i statistiken över nya och nedlagda företag och uppgiften ”Antal företag” i struktur- och bokslutsstatistiken över företag motsvarar inte helt varandra.

”Företagsbeståndet” i statistiken över nya och nedlagda företag har härletts ur antalet företag som varit verksamma vid den aktuella tidpunkten enligt Skatteförvaltningens registreringsuppgifter om företag. Detta antal omfattar företag som är momsskyldiga för affärsverksamhet eller överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet samt företag som är arbetsgivare. ”Antal företag” i struktur- och bokslutsstatistiken över företag är det genomsnittliga antalet företag under året. Den omfattar alla typer av företag, alltså även andra än momsskyldiga eller arbetsgivarföretag, och inkluderar företag vars verksamhetstid under statistikåret samt omsättning eller antal anställda överskrider vissa nedre gränser. Praxis för struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskrivs närmare på statistikens webbplats http://www.tilastokeskus.fi/til/yrti/index_sv.html.
 

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Datakällorna om nya och nedlagda företag är Statistikcentralens företagsregister och de registreringsuppgifter om företag som fås från Skatteförvaltningen. Uppgifterna om registreringar av nya företag fås ur Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem (FODS).

Metoder

Databehandling

Statistiken över nya och nedlagda företag baserar sig på registermaterial som uppgifterna tas från.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  
I fråga om registreringarna tillämpas följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik (nr 2019/2152)
  • EU-kommissionens genomförandeförordning (nr 2020/1197)

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna som publiceras i statistiken över nya och nedlagda företag omfattas inte av sekretessbestämmelser.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Uppgifterna i statistiken över nya och nedlagda företag publiceras kvartalsvis på statistikens webbplats och i databasen StatFin.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Statistiken över nya och nedlagda företag grundar sig på statistikföringstidpunktens tvärsnittsmaterial om uppgifter i Statistikcentralens företagsregister och Skatteförvaltningens registreringsuppgifter om företag. Förändringar i datasystemen eller underhållet av databaserna kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Ändringar i statistiken

Statistikexperter

Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna