Dokumentation som var i kraft 25.5.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken beskriver hur studerande efter grundnivå söker sig och blir antagna till utbildning som leder till examen samt hur de som avslutat den grundläggande utbildningen och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen. I statistiken finns uppgifter om antalet personer som sökt sig till utbildning och antalet nya studerande, deras tidigare utbildning och uppgifter om dem som sökt samtidigt till olika utbildningssektorer. Statistiken har producerats varje år sedan 1990-talet. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig.

Beskrivning av statistiken

Statistiken beskriver hur studerande efter grundnivå söker sig och blir antagna till utbildning som leder till examen samt hur de som avslutat den grundläggande utbildningen och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen.

Statistikens population

Populationerna i den här statistiken är: de som sökt till olika utbildningssektorer antingen enligt utbildningssektor och utbildningsområde eller endast enligt utbildningssektor, nya studerande enligt utbildningssektor och utbildningsområde eller endast enligt utbildningssektor, de som avslutat den grundläggande utbildningen under statistikåret och från och med statistiken som publicerades 2019 de som avlagt studentexamen under statistikårets vårtermin (1.1–31.7) (inkl. internationella studentexamina). Tidigare omfattade statistiken alla de som avlagt studentexamen någon gång under statistikåret. Materialet innehåller endast de personer som har en finsk personbeteckning. Av den här orsaken är siffrorna ofta lägre än i övrig utbildningsstatistik. Siffrorna kan vara lägre än i övrig utbildningsstatistik också av den orsaken att en person räknats med endast en gång i statistiken, enligt utbildningssektor, utbildningsnivå eller utbildningsområde.

Statistisk enhet

Den statistiska enheten i statistiken över sökande till utbildning är en person.

Måttenhet

Måttenheten i statistiken över sökande till utbildning är antalet personer. 

Referensperiod

Referensperiod för statistiken över sökande till utbildning är ett kalenderår.

Referensområde

Statistiken över sökande till utbildning omfattar uppgifter om dem som söker sig till utbildning i Finland. Referensområdet för statistiken är Finland.

Sektortäckning

Materialet över dem som avslutat den grundläggande utbildningen och över studenter är totalmaterial. Uppgifterna om sökande till utbildning fås från Utbildningsstyrelsens tjänst Studieinfo och uppgifterna omfattar de ansökningar till utbildning som gjorts via Studieinfo. Dessutom används Statistikcentralens studerande- och examensregister, som är totalmaterial.

Tidstäckning

Statistiken har producerats varje år sedan 1990-talet. I Statistikcentralens arkiv finns data över dem som sökt och blivit antagna till universitet sedan början av 1980-talet. Statistiken är slutlig

Distributionsfrekvens

Statistiken över sökande till utbildning publiceras en gång per år på Statistikcentralens webbplats.

Begrepp

Huvudsaklig verksamhet

Begreppet huvudsaklig verksamhet avser arten av en persons ekonomiska verksamhet. Befolkningen indelas i personer som tillhör arbetskraften och sådana som står utanför arbetskraften. De båda huvudkategorierna kan indelas i undergrupper. Klassificeringen bygger på uppgifter om personens verksamhet under årets sista vecka.

Klassificeringen enligt huvudsaklig verksamhet är följande:

Arbetskraft
- sysselsatta
- arbetslösa

Utanför arbetskraften
- 0-14-åringar
- studerande, skolelever
- pensionärer
- beväringar, civiltjänstepliktiga
- övriga utanför arbetskraften

Uppgifterna om den huvudsakliga verksamheten grundar sig på olika register. Då man avgjort personens huvudsakliga verksamhet har tillhörighet i arbetskraften fått företräde. Vid indelningen av arbetskraften har man först avgjort vilka som skall räknas till de arbetslösa innan man avgjort frågan om de sysselsatta.

Gruppen "övriga utanför arbetskraften" består av personer som inte tillhör arbetskraften och inte heller någon av följande grupper: 0-14-åringar, studerande, beväringar eller pensionärer.

Läroanstalt

Med läroanstalt avses en sådan administrativ enhet som har en rektor eller annan chef med underlydande lärare och annan personal (arbetsgivarroll), som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar, som registrerar studerande som studerande, som bedriver verksamhet som regleras i lag eller förordning, som följer den riksomfattande undervisningsplanen och som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet. En ny läroanstalt inrättas, en läroanstalt läggs ned eller slås samman med en annan läroanstalt enligt beslut av utbildningsanordnaren (huvudmannen för läroanstalten) eller av myndigheterna.

Statistikcentralen har gett varje läroanstalt en egen läroanstaltsbeteckning som identifierar läroanstalten. Läroanstalterna klassificeras enligt klassificeringen av läroanstaltstyper.

Ny studerande

I statistiken över personer som sökt till utbildning och statistiken över studiegången avses med nya studerande i gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning studerande som studerat den 20 september, som blivit inskrivna vid läroanstalten i en viss utbildning 1.1- 20.9 Med nya studerande i yrkesutbildning avses studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning och studerande i utbildning som förbereder för fristående examen som under kalenderåret skrivit in sig vid läroanstalter samt de studerande som ingått ett läroavtal under kalenderåret. Före år 2013 var nya studerande inom läroplansbaserad yrkesutbildning studerande som inskrivits 1.1–20.9. From år 2010 avses i universitetsutbildning med nya studerande sådana studerande som påbörjat sin universitetsutbildning för nuvarande examen vid universitetet i fråga och som studerade den 20 september. Tidigare avsågs med nya studerande som inskrivits för första gången för lägre eller högre högskoleexamen i vilken som helst utbildning vid universitetet i fråga, och som studerade den 20 september.

Antalet nya studerande är mindre än i annan statistik efter utbildningssektor, bl.a. på grund av att statistiken bara beaktar sådana studerande som har en riktig finsk personbeteckning i materialen och på grund av att en ny studerande räknas bara en gång enligt utbildningssektor, utbildningsstadium eller någon annan uppgift (t.ex. läroanstalt).

Personer som avslutat grundskolan

I grundskolstatistiken och statistiken över personer som sökt till utbildning avses med personer som avslutat grundskolan elever som avlagt grundskolans hela lärokurs med godkänt vitsord och fått avgångsbetyg från grundskolan. Grundskolans hela lärokurs kan avläggas i grundskola, gymnasium eller folkhögskola.

Specialyrkesexamen

Yrkesexamen som visar yrkesskicklighet som är inriktad enligt arbetslivets behov och som medför mer djupgående yrkeskunskap eller branschöverskridande kunnande än yrkesexamen.

Studentexamen

Med studentexamen avses den avgångsexamen från gymnasiet som studentexamensnämnden sammanställt och som en studerande som läser hela gymnasiets lärokurs kan delta i. Studentskrivningar som avlagts med godkänt vitsord leder till studentexamen.

Studerande

Inlärare som studerar inom annan utbildning än förskoleundervisning eller grundläggande utbildning.

Anmärkning:
Studerande är personer som studerar på gymnasier, inom yrkesutbildningar på andra stadiet, vid högskolor och inom fritt bildningsarbete.
Även vuxna som studerar inom den grundläggande utbildningen kallas studerande.
I Statistikcentralens statistikföring avser begreppet studerande inlärare på andra stadiet och på högre nivå.
I Statistikcentralens statistikföring förutsätts att studerandena är inskrivna vid läroanstalten.

Sökande till utbildning

Person som har lämnat in en ansökan till utbildning eller undervisning.

Universitetsutbildning

Högskoleutbildning vid universitet.

Anmärkning:
Målet för utbildningen är lägre eller högre högskoleexamen eller vetenskaplig påbyggnadsexamen, dvs. licentiat- eller doktorsexamen.
Även studier som inte leder till examen kan genomföras inom utbildningen.

Utbildning

Organiserad verksamhet med syfte att generera undervisningsbaserad kompetens.

Anmärkning:
Utbildning kan delas in i sådan som leder till examen och sådan som inte leder till examen.

Utbildning i övergångsskedet

Förberedande utbildning inför andra stadiet.

Dessa är påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen (tionde klass), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning samt från och med den 1 augusti 2022 utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), som kombinerar de tidigare utbildningarna i övergångsskedet.

Utbildningsnivå

Nivå för indelning av utbildningar som leder till examen utgående från kravnivån.

Anmärkning:
För att bli antagen till utbildning på en viss utbildningsnivå krävs ofta att personen har avlagt en utbildning på lägre utbildningsnivå.

Utbildningsnivån mäts både på grundval av den planerade totala längden eller den målsatta tiden och på grundval av hur krävande utbildningen är.

Utbildningsnivåer: småbarnspedagogik och förskoleundervisning (varierar i längd), lägre grundnivå (6 år), högre grundnivå (3 år, totalt 9 år från början av grundnivån), andra stadiet (3 år, totalt 12 år från början av grundnivån), specialyrkesutbildningsnivå (1–2 år, totalt 13–14 år från början av grundnivån) på lägsta högre nivå (2–3 år, totalt 14–15 år från början av grundnivån) lägre högskolenivå (3–4 år, totalt 15–16 år från början av grundnivån) högre högskolenivå (5–6 år, totalt 17–18 år från början av grundnivån) och forskarutbildningsnivå (2–4 år, totalt 19–22 år från början av grundnivån).

Måttet för utbildningsnivå kan inte direkt beräknas på basis av de utbildningslängder som presenteras i det här begreppet.

Utbildningssektor

Grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning.

Utbildningssystem

Utbildningssystemet i Finland har följande sammansättning:

Förskoleundervisning ges i Finland till 6-åringar, i allmänhet i daghem. En del av 6-åringarna får förskoleundervisning i grundskolan. Det har varit obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen från år 2015.

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande utbildning som anordnas för hela åldersklassen. Alla barn som är stadigvarande bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds det år barnet fyller sju år. Läroplikten upphör, då lärokursen i grundläggande utbildning (den 9-åriga grundskolan) är avlagd eller då det gått 10 år sedan läroplikten började. I undantagsfall kan läroplikten på grund av handikapp eller sjukdom börja redan vid 6 års ålder och vara i 11 år. En person som fått avgångsbetyg för grundläggande utbildning kan föregående år eller samma år söka sig till tilläggsundervisning (10 klass).

Utbildning efter grundskolestadiet, dvs. gymnasieutbildning och yrkesutbildning är utbildning på andra stadiet. Gymnasieutbildningen är utbildning som leder till studentexamen. Utbildningen är 3-årig till omfattningen och ger en allmän behörighet för fortsatta studier. Yrkesutbildningen kan endera ha formen av läroanstaltsutbildning eller ske i form av läroavtal. I läroavtalsutbildning äger största delen av studierna rum i samband med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Dessa studier kompletteras med teoretiska studier vid en läroanstalt. Examina är 3-åriga yrkesinriktade grundexamina som också ger en allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet.

Yrkes- och specialyrkesexamina är yrkesinriktad fortbildning. Dessa och också grundläggande yrkesexamina kan avläggas som fristående examen som är oberoende av hur yrkeskunskapen har förvärvats och där yrkeskunskapen kan påvisas t.ex. efter utbildning som förbereder för fristående examen eller med stöd av arbetserfarenhet.

Yrkeshögskoleexamina har en omfattning på 3,5-4,5 år och högre yrkeshögskoleexamina som förutsätter arbetserfarenhet är 1-1,5-åriga.
Universitetens lägre högskoleexamina har en omfattning på 3 år och de högre högskoleexamina är 2 år längre. Den som har avlagt en högre högskoleexamen kan fortsätta studierna i forskarutbildning som leder till licentiat- och doktorsexamen.

Yrkesexamen

Yrkesexamen som visar yrkesskicklighet som är inriktad enligt arbetslivets behov och som är mer djupgående än yrkesinriktad grundexamen eller inriktar sig på mer begränsade arbetsuppgifter.

Yrkesinriktad examen

Examen för att höja och upprätthålla yrkeskompetensen samt för att visa yrkesskicklighet.

Anmärkning:
Yrkesinriktade examina är yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen.

Yrkesinriktad grundexamen

Yrkesinriktad examen som visar omfattande grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom branschen samt mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som arbetslivet förutsätter inom minst ett delområde som anknyter till arbetslivet.

Yrkesutbildning

Utbildning efter den grundläggande utbildningens lärokurs med syfte är att generera yrkeskompetens.

Anmärkning:
Inom yrkesutbildning kan man avlägga yrkesinriktade grundexamina samt yrkes- och specialyrkesexamina.
Inom yrkesutbildning kan man avlägga hela examina eller delar av dem.

Övergångsskede

Ett övergångsskede är då en person övergår från ett skede i undervisningen till ett annat så att undervisningens metoder, innehåll, mål eller studieform ändras betydligt, eller då personen övergår från en utbildningsnivå till en annan eller från utbildning till arbetslivet.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Materialet över sökande till andra stadiet innehåller utöver gemensamma ansökan även uppgifter om dem som sökt och antagits till utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning samt påbyggnadsundervisning (tionde klass) sedan år 2014. Materialet innehåller inte all examensinriktad utbildning utanför gemensam ansökan. Därför har nya studerande i utbildningar utanför gemensamma ansökan statistikförts som ersättande data i materialet över sökande. Antalet nya studerande är oftast lägre än antalet sökande till utbildningen.
Statistiken innehåller inte uppgifter om antalet som inlett utbildning utomlands. Till exempel de som utexamineras på Åland fortsätter ofta studera i Sverige.

Aktualitet

Statistiken över sökande till utbildning utkommer varje år 12 månader efter referensperioden.

Punktlighet

Ingen fördröjning förekommer mellan publiceringskalendern och det egentliga publiceringsdatumet.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Utbildningsstatistiken är jämförbar geografiskt sett. Materialen är totalmaterial.

Jämförbarhet över tid

Statistiken har producerats varje år sedan 1990-talet. Sedan början av 1980-talet finns det data över sökande och antagna till universitet.

Längden på en jämförbar tidsserie / CC2

Tidsserierna är jämförbara sedan 2002.
Uppgifter om elever som övergått till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) inom den grundläggande utbildningen och förberedande och handledande utbildningar är tillgängliga fr.o.m. år 2014.

Enhetlighet över statistikområdena

Statistikuppgifterna baserar sig på samma uppgiftskällor och har framställts enligt samma principer som Statistikcentralens statistik per utbildningssektor. Statistikgrenarna kan användas parallellt, bara man beaktar deras särdrag.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller registermaterial över sökande till utbildning och publicerar statistik utgående från materialet. Uppgifterna kan dock avvika från Statistikcentralens statistik därför att bestämningarna, begreppen och definitionerna kan vara olika.

Intern enhetlighet

Uppgifter om sökande till yrkesutbildning och gymnasieutbildning år 2015 ingår inte i offentliggörandet år 2016, eftersom uppgifterna inte inkom i tid för offentliggörandet. Uppgifterna uppdaterades i databastabellerna år 2017.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

För statistikproduktionen används Utbildningsstyrelsens material över dem som avslutat den grundläggande utbildningen, sökande till andra stadiet och högskolestudier (administrativa material), samt Statistikcentralens personbaserade uppgifter om studerande och examensregister.

Alla uppgifter om sökande kommer sedan år 2017 via ett gränssnitt från Utbildningsstyrelsens Studieinfo-register. I statistiken indelas materialet i två register över sökande till andra stadiet och till högskoleutbildning. Uppgifterna om sökande tas ut via gränssnittet en gång per år på våren.

Datainsamlingsmetod

Materialet i Utbildningsstyrelsens register i Studieinfo tas varje år fram via Utbildningsstyrelsens gränssnitt. 

Frekvens för datainsamling

Statistiken har ingen egen datainsamling, utan statistiken baserar sig på Statistikens material för övrig statistik och på Utbildningsstyrelsens data i registret i Studieinfo.

Metoder

Databehandling

Materialet innehåller inte all examensinriktad utbildning utanför gemensamma ansökan. Därför har nya studerande i utbildningar utanför gemensamma ansökan statistikförts som ersättande data i materialet över sökande. Materialet korrigeras för att motsvara statistikårets klassificeringar och läroanstaltsregister. 

Datavalidering

Materialet för statistiken över sökande till utbildning valideras i många faser av statistikprocessen. Under processen för databehandling säkerställs en hög kvalitet på uppgifterna om sökande till utbildning, studerande och sysselsättning med flera olika statistiska kontrollprogram och genom jämförelse med motsvarande tidigare statistik och övriga uppgiftskällor.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen<o:p></o:p>

Organisationsenhet

Social statistik<o:p></o:p>

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Data i statistiken används i den rapportering av data till Eurostat som förutsätts i EU-förordningen (Kommissionens förordning (EU) nr 912/2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem).

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Ett centralt rättesnöre i dataskyddet är att undvika att publicera statistikuppgifter i ett format där enskilda personer kan identifieras. Utbildningsanordnarnas och läroanstalternas uppgifter om studerande och examina är i övrigt offentliga, eftersom de utbildningar som anordnas finansieras eller övervakas av offentliga myndigheter (12 § i statistiklagen). Statistiken över sökande till utbildning publiceras en gång per år. Publikationerna innehåller tabeller och flera StatFin-databastabeller.  
 
Databastabellerna är i högre grad av standardformat och informationsinnehållet är precisare än i publikationstabeller. Bakgrundsvariablerna är vanligen precisare än i publiceringstabellerna. Klassificerande variabler är kommunen där utbildningen ges, landskapet där utbildningen ges, kön och utbildningsnivån för de fortsatta studierna. Antalet personer som avslutat den grundläggande utbildningen och studenterna anges i tabellerna.  
 
Statistikens uppgifter om dem som avslutat den grundläggande utbildningen och studenterna är offentliga, och databastabellerna och publikationstabellerna innehåller inte variabler som definierats som känsliga. Individens skydd har beaktats vid planeringen av tabellerna, när det individbaserade materialet gjorts grövre till nivån kommun för dem som avslutat den grundläggande utbildningen och studenterna. Om det i en kommun finns mindre än 10 personer som avslutat den grundläggande utbildningen eller blivit studenter, används tröskelvärdesregeln och uppgifterna om placering döljs.

Vid informationstjänstuppdrag ska man dock beakta särdragen i enskilda uppdrag och särskilt hur små observationsmängder och (eventuellt) noggrannare bakgrundsvariabler påverkar dataskyddet. Om en informationstjänsttabell innehåller variabler som definierats som känsliga, bland annat medborgarskap eller huvudsaklig verksamhet, har man på motsvarande sätt använt grövre klassificeringar för övriga variabler, bland annat områdesuppgifter.  Alternativt överlåts läroanstaltsspecifika uppgifter om utlänningars medborgarskap på kontinentnivå och uppgifter om modersmål enligt indelningen finska-svenska-övrigt. Om man inte vill reducera variablernas exakthet, kan man använda tröskelvärdesregeln.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Uppgifter i statistiken levereras till Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen enligt avtalet om informationstjänst H9098-OKM-OPH.

Uppgifter i statistiken rapporteras till Unesco, OECD och Eurostat med UOE-enkäten om utbildningsstatistik och med anknytande separata enkäter.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 
Statistiken över sökande till utbildning och uppdateringar av statistikdatabasen publiceras på Statistikcentralens webbplats.
De som använder uppgifterna kan beställa e-postmeddelanden om publiceringar inom utvalda ämnesområden (s.k. nyhetsbrevstjänst)
Om publicering av aktuella nyheter, till exempel nyhetspuffar, beslutas från fall till fall. Kanaler för aktuella nyheter är
https://www.tilastokeskus.fi/index_sv.html
www.facebook.com/Tilastotohtori
https://twitter.com/tilastokeskus

Tillgänglighet av mikrodata

Statistikens databastabeller finns i Statistikcentralens databas StatFin.  

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Statistiken över sökande till utbildning är en officiell statistik. Finlands officiella statistik (FOS) är en omfattande statistiksamling som beskriver utvecklingen av och läget i samhället. Den omfattar nästan 300 statistikgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. I handboken Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken) beskrivs den goda praxis som följs i statistiken.

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla statistikanvändare på statistikens ingångssida Sökande till utbildning - Statistikcentralen
Före det officiella publiceringsdatumet har ingen åtkomst till de uppgifter som ska offentliggöras.

Statistikexperter

Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna