Dokumentation som var i kraft 6.6.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över födda beskriver antalet födda och fruktsamheten enligt olika bakgrundsvariabler. Statistiken över födda innehåller uppgifter om levande födda och dödfödda barn, vars mor bodde stadigvarande i Finland vid tidpunkten för födseln. En person bor stadigvarande i Finland om han eller hon vid tidpunkten för befolkningsförändringen har sin hemkommun antecknad i befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland. Statistiken innehåller uppgifter om barnet, modern och fadern om barnets mor och far var gifta när barnet föddes. Om modern inte var gift med barnets far vid barnets födelse är uppgifterna om fadern ofullständiga.

Statistikens population

Alla levande födda och dödfödda barn, vars mor bodde stadigvarande i Finland vid tidpunkten för födseln enligt befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland.

Statistisk enhet

Person. Alla personer – barn, mor och far – har ett eget personnummer som används för att kombinera materialet med annat individbaserat material.

Måttenhet

Antalet personer.
I nyckeltalen antingen promille, det vill säga antalet händelser per 1 000 personer i medelfolkmängden för den befolkningsdel som utsatts för händelsen, eller händelser per person.

Referensperiod

Referensperioden för statistiken är ett kalenderår.

Referensområde

Uppgifterna finns tillgängliga om Finland på riksnivå och med olika regionindelningar baserade på Finlands kommunindelning.

Klassificeringarna landskapsindelning och statistisk kommungruppering har använts sedan 1997. Före detta användes län i stället för landskap och kommunform i stället för statistisk kommungruppering. Från och med år 1999 följer statistiken över födda den områdesindelning som träder i kraft i början av kalenderåret året efter statistikåret.

Sektortäckning

Statistiken innehåller befolkningsuppgifter om levande födda och dödfödda barn och deras mödrar och fäder i alla fall där modern enligt befolkningsdatasystemet bodde stadigvarande i Finland när barnet föddes.

Beträffande födda barn statistikförs bland annat kön, om barnet fötts inom eller utom äktenskapet, födelsemånad, födelsekommun, födelseland, nationalitet och språk. För dödfödda anges dessutom graviditetens längd och fostrets vikt. Ett barn statistikförs som fött i Finland om barnets mor bor stadigvarande i Finland vid tidpunkten för födseln, även om hon tillfälligt vistas utomlands.

I fråga om mödrarna statistikförs bland annat ålder, antalet barn, barnets ordningsnummer, civilstånd, nationalitet, språk, födelseland, födelsekommun och bostadskommun, vigseldatum och äktenskapets ordningsnummer. Om barnets moder var gift vid barnets födelse, finns samma befolkningsuppgifter om barnets fader som om modern. Sedan 2018 innehåller statistiken några uppgifter om fadern till barn som fötts utom äktenskapet, om barnets far har erkänt barnet.

I regel beräknas nyckeltal som beskriver nativiteten med hjälp av uppgifter om modern. Dessa är de allmänna födelse- och fruktsamhetstalen, fruktsamhetstalen efter åldersgrupp, det summerade periodiska fruktsamhetstalet och brutto- och nettoreproduktionstalen. Åldern då man blev mor och far har beräknats för båda könen.

Tidstäckning

Uppgifter om antalet födda per år finns från och med 1749. Sedan 1776 finns uppgifter om mödrar som har fött barn enligt åldersgrupper om fem år och sedan 1936 om födda barn enligt moderns ålder.

Uppgifter om antalet dödfödda per år finns från och med 1955.

Distributionsfrekvens

Den slutliga statistiken över levande födda under kalenderåret färdigställs i april följande kalenderår, om inte annat anges. Den slutliga statistiken publiceras på Statistikcentralens webbplats.
Den slutliga statistiken över dödfödda under kalenderåret färdigställs i oktober följande kalenderår. Statistiken över dödsorsaker publicerar också antalet dödfödda ungefär två månader efter att befolkningsstatistikens uppgifter om dödfödda har färdigställts. Siffrorna i de två olika statistiksamlingarna kan skilja sig åt något, eftersom väntetiden för statistiken över dödsorsaker är längre än för befolkningsstatistiken.

Preliminära uppgifter om antalet levande födda publiceras månatligen på Statistikcentralens webbplats Förhandsuppgifter om befolkningen.

Begrepp

Allmänt fruktsamhetstal

Det allmänna fruktsamhetstalet avser antalet levande födda barn per tusen kvinnor i åldern 15-49 år i medelfolkmängden.

Allmänt födelsetal

Det allmänna födelsetalet avser antalet levande födda per tusen personer i medelfolkmängden.

Andelen dödfödda

Med andelen dödfödda avses antalet dödfödda barn per tusen levande- och dödfödda.

Barnens ordningsnummer

Barnens ordningsnummer räknas på två sätt. Å ena sidan beaktas alla levande födda barn som modern fött, å andra sidan alla levande födda barn i det äktenskap som är i kraft.

Befolkningens reproduktion

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. Då nettoreproduktionstalet räknas beaktas fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas denna dödlighet inte. Om nettoreproduktionstalet är under ett räknat per kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödragenerationen har inte reproducerats.

Bruttoreproduktionstal

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. Då nettoreproduktionstalet räknas beaktas fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas denna dödlighet inte. Om nettoreproduktionstalet är under ett räknat per kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödragenerationen har inte reproducerats.

Dödfödd

Fr.o.m. 2003 års statistik över befolkningsförändringar används samma nationella definition som i dödsorsaksstatistiken: dödfödda är nyfödda som väger minst 500 g, eller nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor.

Folkökning

Folkökningen erhålls genom att sammanräkna födelseöverskottet och nettoinvandringen.

Fruktsamhetstalet efter åldersgrupp

Fruktsamhetstalet per åldersgrupp avser antalet levandefödda barn som fötts av kvinnorna i en viss åldersgrupp per tusen kvinnor i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

Födda

Med levande födda avses nyfödda, som efter födseln andats eller visat andra livstecken.

Som dödfödda betraktas enligt World Health Organisation:s (WHO) definition nyfödda som väger minst 500 g, eller om födelsevikten inte kan fastställas, nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor. WHO:s definition har tillämpats sedan år 1987. Fr.o.m. 2003 års statistik över befolkningsförändringar används samma nationella definition som i dödsorsaksstatistiken: dödfödda är nyfödda som väger minst 500 g, eller nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor.

Före år 1987 dödfödda var nyfödda som var döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 28 veckor.

I fråga om familjeställning särskiljs barn som fötts inom och utom äktenskap. Barn som föds inom äktenskapet har äktenskaplig börd. Även en änka kan föda barn med äktenskaplig börd om graviditeten börjat under den tid äktenskapet varat. Barn som föds utom äktenskapet är utomäktenskapliga. I statistiken betraktas även de fall som utomäktenskapliga där modern efter barnets födelse ingår äktenskap med barnets far. Enligt lag erhåller dessa barn äktenskaplig börd först efter det att föräldrarna ingått äktenskap med varandra.

Födelseöverskott

Födelseöverskott, dvs. den naturliga folkökningen, avser skillnaden mellan levande födda och döda.

Kön

Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.

Levande födda

Med levande födda avses nyfödda som efter födseln andats eller visat andra tecken på liv. I statistiken över folkmängden beaktas bara levande födda barn till kvinnor som är fast bosatta i Finland.

Medelfolkmängden

Medelfolkmängden för ett visst år är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år. Då ett relationstal beräknas för något fenomen under statistikåret relateras antalet fall av det aktuella fenomenet i allmänhet till medelfolkmängden för den befolkning eller befolkningsdel som utsetts för fenomenet. Dessa tal, som beskriver befolkningsmässiga fenomen anges i allmänhet i promille, vilket innebär att resultatet av den ovannämnda divisionen multipliceras med tusen.

Nettoreproduktionstal

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. Då nettoreproduktionstalet räknas beaktas fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas denna dödlighet inte. Om nettoreproduktionstalet är under ett räknat per kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödragenerationen har inte reproducerats.

Språk

Uppgift om språk har tagits ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt som föräldrarna meddelar ett nyfött barns namn till registret uppger de barnets språk. Uppgiften kvarstår oförändrad i befolkningsdatasystemet, om den inte ändras separat.

Språken är kodade vid Befolkningsregistercentralen i enlighet med ISO639-standarden. I folkräkningen år 2000 har redan följande språkklassificering, ISO-639-1, tagits i bruk.

Totala fruktsamheten

Det totala fruktsamhetstalet erhålls genom att addera fruktsamhetstalen för ett åldersår. Talet avser det uppskattade antal barn som en kvinna föder om fruktsamheten är oförändrad under kvinnas hela fruktsamhetsperiod och under förutsättningen att hon inte avlider innan perioden är slut.

Utbildningsnivå

Klasser för indelning av utbildningar som leder till examen utgående från kravnivån.

Anmärkning 1: för att bli antagen till utbildning på en viss utbildningsnivå krävs ofta avläggande av en utbildning på lägre utbildningsnivå.
Anmärkning 2: utbildningsnivån mäts både på grundval av den planerade totala längden eller målsatt tid och på grundval av hur krävande utbildningen är.
Anmärkning 3: utbildningsnivåer: småbarnspedagogik och förskoleutbildning (varierar i längd), lägre grundnivå (6 år), högre grundnivå (3 år, totalt 9 år från början av grundnivån), andra stadiet (3 år, totalt 12 år från början av grundnivån), specialyrkesutbildningsnivå (1-2 år, totalt 13-14 år från början av grundnivån), lägsta högre nivå (2-3 år, totalt 14-15 år från början av grundnivån) lägre högskolenivå (3-4 år, totalt 15-16 år från början av grundnivån) högre högskolenivå (5-6 år, totalt 17-18 år från början av grundnivån) och forskarutbildningsnivå (2-4 år, totalt 19-22 år från början av grundnivån).
Anmärkning 4: måttet för utbildningsnivå kan inte direkt beräknas på basis av de utbildningslängder som presenteras i det här begreppet.


Ålder

Uppgifterna om ålder avser åldern på händelsedagen. Medelåldern är summan av åldern vid händelsetidpunkten för alla personer som upplevt händelsen i fråga dividerad med antalet personer. Eftersom åldern avser det antal år en person fyllt via händelsedagen är åldern inte exakt. Av denna anledning utgår beräkningarna av medelålder från antagandet att alla personer i medeltal är x+0,5 år vid händelsetidpunkten.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken över födda är ett totalmaterial. Uppgifterna om levande födda är lika tillförlitliga som kvaliteten på befolkningsdatasystemet. För statistiken över födda innebär det att alla levande födda barn, vars mor bodde i Finland vid barnets födelse hamnar i registret. Det finns en förordning om födelseanmälan (förordning 128/2010).
Befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland kan anses vara mycket täckande i fråga om personer. För att en person ska få en personbeteckning ska hen registreras i befolkningsdatasystemet. Det är i praktiken omöjligt att leva i Finland utan en personbeteckning. Lagligt arbete, öppnande av bankkonto, kontakt med myndigheter osv. förutsätter en personbeteckning.
Befolkningsdatasystemet har sedan mantalsskrivningen upphörde 1989 baserats enbart på anmälningar om befolkningsförändringar. De tillförlitlighetsundersökningar som gjorts av adresserna i befolkningsdatasystemet berättar om deras riktighet.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har låtit Statistikcentralen göra urvalsundersökningar om adressuppgifternas riktighet. Ungefär 11 000 personer har tillfrågats om deras adress i befolkningsdatasystemet är korrekt. I den senaste undersökningen 2012 var uppgifterna korrekta för 98,9 procent av de tillfrågade.
I samband med kommunalvalet avslöjar återsändandet av utlänningars rösträttsanmälningar i allmänhet ungefär 1 000 personer som har flyttat från landet utan att göra en anmälan och därmed fortfarande har statistikförts bland befolkningen.

 

Aktualitet

Uppgifterna om levande födda finns tillgängliga ungefär 4 månader efter referensperioden. Uppgifterna om dödfödda finns tillgängliga ungefär 10 månader efter referensperioden.

Punktlighet

Uppgifterna har nästan utan undantag offentliggjorts på utsatt datum utan tidsfördröjning. Om offentliggörandet av statistiken fördröjs avsevärt från den angivna tidpunkten, meddelas förseningen på statistikens webbsidor.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Jämförelser som baserar sig på antal kan göras områdesvis mellan olika år när man beaktar inverkan av regionsammanslagningar. Gängse praxis är att hela tidsserien uppdateras tidsmässigt enligt den senaste regionindelningen. När antalet födda ställs i proportion till folkmängden kan nativiteten jämföras i olika områden.

Statistik som beskriver den regionala nativiteten inom landet är jämförbar när effekterna av olika åldersstrukturer i regionerna har avlägsnats med hjälp av åldersstandardisering.

Definitionerna av levande födda och dödfödda följer internationella rekommendationer.
Å andra sidan finns det små definitionsskillnader till exempel mellan EU-länderna i fråga om hur barn födda av utländska medborgare statistikförs i olika länder. I vissa länder statistikförs barnet som fött i landet om barnets far bor stadigvarande i landet, men inte modern. Om modern i ovan nämnda fall bor stadigvarande i Finland, statistikförs barnet som fött i Finland.

 

Jämförbarhet över tid

En kvantitativ jämförelse av levande födda i hela landet är möjlig från och med 1749, men det förekommer mycket tidsmässig variation vad gäller bakgrundsvariablerna för de födda.

Sedan 1776 finns det uppgifter från hela landet om mödrar som har fött barn enligt åldersgrupper om fem år och sedan 1936 om födda barn enligt moderns ålder. Från och med 1776 är det möjligt att jämföra det mest använda nyckeltalet och det summerade fruktsamhetstalet samt att göra en tidsmässig och landsvis jämförelse.
Uppgifter om levande födda enligt moderns civilstånd finns från 1761.
Levande födda enligt födelseordningen för moderns alla barn finns från 1982.

 

Enhetlighet över statistikområdena

I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som basuppgift för befolkningen. Således överensstämmer Statistikcentralens olika statistikgrenar i fråga om befolkningsuppgifterna.

THL, Institutet för hälsa och välfärd, för ett födelseregister och publicerar uppgifter om föderskor, förlossningar och nyfödda. THL:s siffror avviker något från Statistikcentralens siffror. I Statistikcentralens siffror ingår föderskor som bor stadigvarande i Finland vid barnets födelse, medan THL:s födelseregister omfattar alla föderskor i Finland och deras barn.

Intern enhetlighet

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar har publicerats ur befolkningsstatistiken sedan 1970-talet. Förhandsuppgifterna är ett viktigt jämförelseobjekt för den slutliga statistiken. Den slutliga statistiken avviker i allmänhet inte väsentligt från förhandsstatistiken. Å ena sidan finns det efterfrågan på förhandsuppgifter när man följer utvecklingen av ett fenomen, å andra sidan använder samhället uppgifterna i sin verksamhet.
Den slutliga statistiken avviker från förhandsstatistiken främst genom att de slutliga uppgifterna granskas mer detaljerat än förhandsstatistiken och att det i den slutliga statistiken finns fler variabler för att beskriva ett fenomen.

I statistiken över dödsorsaker sammanställs också statistik över dödfödda. I statistiken över födda används samma material som i statistiken över dödsorsaker, men materialet tas i bruk ungefär två månader tidigare än i statistiken över dödsorsaker. På grund av skillnaderna i väntetider kan det finnas en liten skillnad i siffrorna för dessa två statistiksamlingar. I statistiken över födda räknas dödfödda in i ordningsnumret för moderns alla barn.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken över födda är ett totalmaterial. Statistiken över födda grundar sig på uppgifter som fås från befolkningsdatasystemet varje vecka.  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) och Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller befolkningsdatasystemet genom att spara uppgifterna de fått om befolkningsförändringar bland befolkningen som bor i landet.

Data som lagras i befolkningsdatasystemet bestäms i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (21.8.2009/661).

Datainsamlingsmetod

Sedan 1975 har Statistikcentralen varje vecka fått maskinkodade befolkningsuppgifter från befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland. Tillgången till uppgifter grundar sig på lagen där Statistikcentralen fått ställning som statistikmyndighet.

Frekvens för datainsamling

Data för statistiken insamlas årligen.

Metoder

Databehandling

Statistiken över födda (inklusive dödfödda) är ett totalmaterial.
Materialet innehåller bakgrundsvariabler som kan innehålla bristfälliga uppgifter.
Man försöker korrigera uppgifterna med hjälp av befolkningsmaterialet och befolkningsdatasystemet.
Händelser imputeras inte.

Datavalidering

Antalet födda jämförs med antalet födda i förhandsstatistiken.
Man kontrollerar att det inte finns dubbla rader i materialet och
att det inte finns fall som borde ha funnits i materialen från tidigare år.
Man kontrollerar också variablernas direkta fördelning samt undersöker om variablernas värden överensstämmer med klassificeringarna.
De fall som saknas undersöks. Man söker information i andra befolkningsmaterial och i sista hand i befolkningsdatasystemets tjänst för direkt förfrågan.
Logiken för vissa variabler kontrolleras genom korstabellering, till exempel att barn som antecknats som födda inom äktenskapet har äktenskaplig börd.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Från uppgiftslämnarna samlas endast sådana nödvändiga uppgifter in som inte kan fås från administrativa register.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Ändringar i befolkningsuppgifterna om personer som registrerats i befolkningsdatasystemet, såsom uppgifter om barns födelse, skickas varje vecka till Statistikcentralen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 
Materialet om befolkningsförändringar är ett totalmaterial. Uppgifterna om befolkningsförändringar gäller personer som är stadigvarande bosatta i Finland och hämtas från befolkningsdatasystemet.
Data som lagras i befolkningsdatasystemet bestäms i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (21.8.2009/661). Utländska medborgares uppehållsrätt definieras i utlänningslagen (301/2004).
Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har upprättat ett materialavtal om utlämnandet av uppgifter.
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1260/2013 fastställer vilka uppgifter som ska lämnas till kommissionen (Eurostat). Metadata om dataleveranser skickas också. I förordningen anges tidsfrister för leveranserna. Om levande födda lämnas följande uppgifter ur befolkningsstatistiken: kön, födelsemånad, ordningen för levande födda barn, moderns ålder, moderns födelseår, moderns civilstånd, moderns födelseland, moderns medborgarskap (land) och moderns bostadsområde. I fråga om dödfödda lämnas uppgiften om moderns ålder.
Medlemskap i olika internationella organisationer förpliktar Finland till att lämna statistikuppgifter. Sådana organisationer är bland annat FN, OECD och Nordiska rådet.
På basis av FN-medlemskapet samarbetar man med FN:s statistikavdelning genom att förse FN med samma uppgifter som Eurostat.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

I befolkningsstatistiken är individens identifikation pseudonymiserad det vill säga en persons uppgifter kan inte kopplas till en person utan tilläggsuppgifter.

Enligt dataskyddspraxisen tillämpas regler om användning av mindre detaljerade indelningar i den geografiska fördelningen av uppgifter, om tabellen innehåller variabler som definierats som känsliga. Då uppges inte antal som understiger gränsvärdet eller så delas de inte in i klasserna för en känslig variabel.

Enligt statistiklagen ska material som överlåts för forskningsändamål bearbetas på ett sådant sätt att statistiska enheter inte kan identifieras vare sig direkt eller indirekt. För att hindra indirekt identifiering ska de variabler som är centrala för identifiering ändras med lämpliga statistiska dataskyddsmetoder.

Utlämnande av ett urval i stället för totalmaterialet är en av de mest centrala dataskyddsmetoderna.   
Statistikcentralen har förutom ett urval använt metoder för att begränsa materialet såsom en mindre detaljerad klassificering av variabler, uteslutande av variabler eller döljande av variabelvärden från en viss enhet.

 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena (lagen om Statistikcentralen 24.1.1992/48). Till dessa hör också befolkningsstatistik, där statistiken över födda ingår. Statistikcentralens gällande arbetsordning fastställer vem som upprättar befolkningsstatistiken.

Förhandsuppgifter om befolkningen producerar månatligen statistik över befolkningsförändringar som innehåller uppgifter om levande födda barn.
Varje år produceras en separat årsstatistik över levande födda och dödfödda.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1260/2013 fastställer vilka uppgifter och metadata som ska lämnas till kommissionen (Eurostat). I förordningen anges tidsfrister för leveranserna. Om levande födda lämnas följande uppgifter: kön, födelsemånad, ordningen för levande födda barn, moderns ålder, moderns civilstånd, moderns födelseår, moderns födelseland, moderns nationalitet (land) och moderns bostadsområde. Dessa uppgifter lämnas även till FN:s statistikavdelning, OECD och Nordiska rådet.
Till EU lämnas dessutom de slutgiltiga uppgifterna om födda per månad och en uppskattning av antalet födda i november året efter referensåret.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Basuppgifter om befolkningen är tillgängliga kommunvis eller med större regionindelningar än kommunen i Statistikcentralens avgiftsfria statistikdatabas Statfin.

Uppgifter och tidsserier om födda finns också på sidan Tabeller i statistiken över födda.

Befolkningsstatistik från 1750 har digitaliserats i pdf-format i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
publikationerna Väestörakenne ja väestönmuutokset (Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar) samt publikationerna Väestölaskenta (folkräkning).

Den avgiftsbelagda befolkningsstatistiktjänsten innehåller mer specificerad information om befolkningen, bland annat per delområde i kommunerna. Mer information finns på tjänstens webbplats..

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. God praxis för statistik presenteras i Statistikcentralens handbok Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken). Det finns kvalitetskriterier för Finlands officiella statistik.

Levande födda under statistikåret jämförs med antalet födda i den preliminära statistiken.
Levande födda under statistikåret jämförs också med födda under året i fråga i befolkningsstrukturmaterialet. Exakt samma antal uppnås dock inte på grund av spädbarnsdödlighet och utvandring.

Statistiken över födda har genomlysts 2016.

 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Juhana Nordberg
överaktuarie
029 551 3051

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna