Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.2.2013

Kuluttajien luottamus kohentui edelleen helmikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 9,6, kun se oli tammikuussa 4,5 ja joulukuussa 3,5. Helmikuussa luottamus talouteen oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuosi sitten (8,3), mutta edelleen hieman keskimääräistä tasoaan (12,5) alhaisempaa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. – 19. helmikuuta 1 453 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Helmikuussa kaikki neljä luottamusindikaattorin osatekijää paranivat jonkin verran tammikuuhun verrattuna. Eniten kohentuivat näkemykset tulevasta Suomen taloudellisesta tilanteesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista. Vähiten paranivat odotukset oman talouden tulevaisuudesta ja työttömyyskehityksestä. Näkemykset työttömyydestä olivat edelleen melko synkät.

Työllisten kuluttajien kokema työttömyysuhka väheni hieman helmikuussa tammikuuhun verrattuna. Kuluttajat pitivät ajankohtaa jonkin verran parempana lainanotolle kuin säästämiselle tai kestotavaroiden ostamiselle.

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa 35 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia arvioi puolestaan maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 29 ja 32 prosenttia ja viime vuoden helmikuussa 29 ja 30 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten vastaavat osuudet olivat suunnilleen samat, 24 ja 15 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 15 prosenttia odotti helmikuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana. Vähän yli puolet (52 %) arvioi työttömyyden puolestaan lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 14 ja 59 prosenttia ja vuosi sitten 18 ja 49 prosenttia.

Helmikuussa työllisistä 11 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan. Selvästi useampi, eli 18 prosenttia, arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat vuosi sitten 12 ja 15 prosenttia. Helmikuussa 46 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 24 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Helmikuussa 56 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kahdella kolmesta kotitaloudesta oli jäänyt rahaa säästöön ja neljä viidestä uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 59 prosenttia arvioi lainan ottamisen helmikuussa kannattavaksi. Vastaava osuus oli vuosi sitten 54 prosenttia. Helmikuussa 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 37 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kulutusaikeet olivat selvästi pitkän ajan keskiarvoa maltillisemmat. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden helmikuussa 17 ja 9 prosenttia. Asuntonsa peruskorjaamista suunnitteli helmikuussa 20 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 02/2012 01/2013 02/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 8,3 4,5 9,6 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,7 14,1 2,3 5,8 5,5 7,4 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,8 25,3 -27,1 -2,2 -3,3 3,5 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,9 2,9 3,1  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -0,8 27,6 -51,1 -17,6 -25,8 -20,3 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,5 7,6 -18,8 0,2 -8,2 -3,1 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,7 41,8 -14,2 11,8 4,9 5,0 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,6 36,8 -19,6 17,0 10,9 8,9 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,4 42,0 -47,1 7,2 10,1 13,6 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,3 52,2 10,9 47,1 41,5 47,6 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä– mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Helmikuussa tutkimuksen vastauskato oli 38,2 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran erilaisen kodintekniikan yleisyyttä koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (493,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/02/kbar_2013_02_2013-02-27_tie_001_fi.html