Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2013

Konsumenternas förtroende förbättrades ytterligare i februari

Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 9,6, då den i januari var 4,5 och i december 3,5. I februari var förtroendet för ekonomin ungefär på samma nivå som för ett år sedan (8,3), men fortfarande något under den genomsnittliga nivån (12,5). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1 – 19 februari 1 453 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn förbättrades något i februari jämfört med januari. Mest förbättrades synen på den kommande ekonomiska ställningen i Finland och på det egna hushållets möjligheter att spara. Minst förbättrades hushållens förväntningar om den framtida egna ekonomin och om arbetslöshetsutvecklingen. Synen på arbetslösheten var fortfarande ganska dyster.

De sysselsatta konsumenternas oro för att själva råka ut för arbetslöshet minskade något i februari jämfört med januari. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var något bättre för att ta lån än för att spara eller köpa kapitalvaror.

Egen och Finlands ekonomi

I februari trodde 35 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugosex procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i januari 29 och 32 procent och i februari året innan 29 och 30 procent.

I februari litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras, medan 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var motsvarande andelar ungefär desamma, dvs. 24 och 15 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I februari litade 15 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året. Något över hälften (52 %) uppskattade däremot att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i januari 14 och 59 procent och för ett år sedan 18 och 49 procent.

I februari antog 11 procent av konsumenterna att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna. Klart fler, dvs. 18 procent, bedömde att risken ökat. För ett år sedan var dessa andelar 12 och 15 procent. I februari uppskattade 46 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 24 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i februari att konsumentpriserna stiger med 3,1 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Sparande och låntagning

I februari ansåg 56 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Två av tre hushåll hade sparat och fyra av fem trodde sig kunna spara under det följande året.

Av konsumenterna uppskattade 59 procent i februari att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 54 procent. I februari planerade 12 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 37 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Konsumtionsplanerna var klart mer återhållsamma än långtidsmedelvärdet. Av hushållen avsåg 17 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. I februari i fjol var motsvarande andelar 17 och 9 procent. I februari planerade 20 procent av hushållen att renovera bostaden.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2012 01/2013 02/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 8,3 4,5 9,6 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 5,8 5,5 7,4 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 -2,2 -3,3 3,5 +/-
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,9 2,9 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,8 27,6 -51,1 -17,6 -25,8 -20,3 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,5 7,6 -18,8 0,2 -8,2 -3,1 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,7 41,8 -14,2 11,8 4,9 5,0 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 17,0 10,9 8,9 +/-
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,4 42,0 -47,1 7,2 10,1 13,6 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,3 52,2 10,9 47,1 41,5 47,6 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I februari var bortfallet av svar 38,2 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultat hur stor andel av hushållen äger viss hemelektronik.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Källa: Konsumentbarometern 2013, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (457,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/02/kbar_2013_02_2013-02-27_tie_001_sv.html