Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Konkurssit

1. Tilastotietojen relevanssi

Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista. Vireille tulleiden konkurssihakemusten tiedot julkaistaan kuukausittain ja loppuun käsiteltyjen konkurssihakemusten tiedot vuosittain. Tilaston perustana olevat tiedot saadaan oikeushallinnon asianhallintajärjestelmästä. Konkurssitilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT).

Konkurssitilaston pääasiallinen tietosisältö koskee konkurssihakemusten ja niiden kohteena olevien yritysten lukumääriä koko Suomessa. Lukumääriä luokitellaan hakemuksia käsittelevien tuomiopiirien, tuomioistuinten tekemien ratkaisujen sekä hakemusten kohteena olevien yritysten sijaintitiedon, toimialan ja oikeudellisen muodon mukaan.

Käyttäjäseurannan perusteella konkurssitilaston pääkäyttäjäryhmiä ovat muut viranomaiset, alueelliset ja kunnalliset toimijat, etujärjestöt, rahoitus- ja vakuutusalojen toimijat sekä media. Käyttäjien muuttuvia tietotarpeita seurataan aktiivisesti ja ne otetaan huomioon tilaston tietosisällön kehittämisessä.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan konkurssitilastossa kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Päättyneillä konkursseilla tarkoitetaan käräjäoikeuksissa loppuun käsiteltyjä konkurssihakemuksia. Henkilökunnan määrä tarkoittaa henkilökunnan määrää niissä yrityksissä, joita on haettu konkurssiin.

Konkurssihakemuksen jättäminen tuomioistuimeen eli konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Samaa yritystä voidaan vuoden aikana hakea konkurssiin useiden eri velkojien toimesta. Kalenterivuoden ensimmäinen konkurssihakemus tilastoidaan vireille pantuna konkurssina. Hakemusten kokonaismäärä on kuitenkin aina suurempi kuin tilastoissa esitetty vireille pantujen konkurssien määrä. Samaa yritystä, yhteisöä tai luonnollista henkilöä koskevat muut hakemukset näkyvät loppuun käsiteltyjen hakemusten tilastossa hakemuksen käsittelyvuoden mukaan.

Päättyneitä konkursseja koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut konkurssit. Päättyneet konkurssit sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Alueelliset tiedot konkurssitilastossa perustuvat yksitoimipaikkaisilla yrityksillä toimipaikan sijaintikuntaan. Niillä monitoimipaikkaisilla yrityksillä, joiden kaikki toiminta sijaitsee samassa kunnassa, käytetään niin ikään yrityksen toimipaikkojen sijaintikuntaa. Useissa kunnissa toimivat yritykset luokitellaan kotikunnan perusteella. Kaikissa muissa tapauksissa käytetään alueellisen tiedon perusteena velallisen kotikuntatietoa. Yrityksen toimipaikka- ja kotikuntatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Ennen vuotta 2004 julkaistuissa tilastoissa alueellisen tiedon pohjana oli aina yrityksen kotikunta.

Uusi konkurssilaki tuli voimaan 1.9.2004 ja korvasi vanhan vuonna 1868 annetun konkurssisäännön. Uusi laki ei aiheuttanut merkittäviä muutoksia konkurssimenettelyyn kokonaisuutena eikä myöskään velkojien tai velallisen asemaan.

2. Tilaston menetelmäkuvaus

Oikeusrekisterikeskus toimittaa Tilastokeskukselle kuukausittain tiedot käräjäoikeuksiin saapuneista ja käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä konkurssihakemuksista. Aineistot ovat kokonaisaineistoja eli ne vastaavat tilaston perusjoukkoa. Tiedot saadaan käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä, josta käytetään nimitystä Tuomas. Tuomas-järjestelmä otettiin käyttöön 1.12.1993. Ennen Tuomaksen käyttöönottoa tiedot saatiin lomakkeilla tuomioistuimista.

Tilastokeskuksessa konkurssihakemustiedot tarkistetaan ja hakemusten kohteena oleviin yrityksiin yhdistetään erilaisia taustatietoja, kuten yrityksen toimiala ja henkilökunnan määrä. Pääasiallinen taustatietojen lähde on Tilastokeskuksen yritysrekisteri. Rekisteristä puuttuvien yritysten tiedot poimitaan Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä (www.ytj.fi).

Tilastokeskuksen yritysrekisteristä poimitut yritysten taustatiedot vastaavat tilastovuotta edeltävän tai sitä edeltävän vuoden tilannetta. Tämä johtuu siitä, että yritysrekisterin tiedot valmistuvat viiveellä. Yrityksen henkilömäärätieto tuotetaan yritysrekisteriin eri lähteistä, kuten suorista tiedusteluista, vuosikertomuksista, patentti- ja rekisterihallinnon tiedoista, sekä estimoimalla yrityksen palkkatiedoista. Yritykset, joille henkilölukumäärää ei saada rekisteristä, annetaan konkurssitilastossa henkilömääräksi yksi.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Vireille tulleiden asioiden aineistot tarkentuvat tarkistusten ja korjausten myötä. Luvut korjaantuvat pääsääntöisesti jo seuraavan tilastokuukauden aikana. Korjausten aiheuttamat muutokset ovat kokonaismäärien kannalta vähäisiä eikä niillä ole merkitystä ilmiön kokonaiskuvan muodostamisessa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus

Vireille tulleiden konkurssihakemusten tilastot julkaistaan kuukausittain noin yhden kuukauden kuluttua vireilletulokuukauden päättymisestä. Päättyneiden asioiden tilasto julkaistaan vuosittain noin 5,5 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä. Julkistuspäivämäärät löytyvät Tilastokeskuksen julkistuskalenterista.

Julkistuskalenteri: http://www.tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html

5. Tietojen saatavuus

Konkurssitilastot julkaistaan Tilastokeskuksen www-sivustolla. Vireille pantujen ja loppuun käsiteltyjen konkurssien alueittaiset ja toimialoittaiset aikasarjat kuukausi-, vuosineljännes- ja vuositasolla vuodesta 2003 alkaen löytyvät Tilastokeskuksen maksuttomasta StatFin-tietokannasta.

Tarkempia tietoja konkurssitilastosta löytyy tilaston www-sivuilta. Lisätietoja voi pyytää myös Tilastokirjaston tietopalvelusta sekä oikeustilastojen asiantuntijoilta. Mahdollisuudesta saada konkurssiaineistoja tutkimuskäyttöön voi tiedustella Tilastokeskuksen tutkijapalvelusta.

Konkurssitilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/konk/index.html

Konkurssitilastot StatFin-tietokannassa: http://tilastokeskus.fi/til/konk/tau.html

Tilastokirjaston tietopalvelu: http://www.tilastokeskus.fi/tup/kirjasto_tieto/info.html tai puhelimitse arkena ma–pe klo 9.00–16.00, 029 551 2220

Oikeustilastojen yhteydenottolomake: http://www.tilastokeskus.fi/til/konk/yht.html

Mikroaineistot Tilastokeskuksen tutkijapalvelussa: http://www.tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/index.html

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Konkurssitilastossa käytetään Tilastokeskuksen uusinta toimialaluokitusta TOL 2008. Kunnittaisissa tarkasteluissa käytetään tilastovuoden lopussa voimassa olevaa kuntaluokitusta. Käräjäoikeuksien lukumäärä tilastoissa vastaa tilastoajankohdan tilannetta. Esitetyissä aikasarjoissa sekä vertailuissa edelliseen vuoteen toimialatiedot, kuntatiedot ja käräjäoikeudet on muutettu viimeisintä luokitusta ja tilannetta vastaavaksi.

Konkurssitilaston uusimmat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Tilastokeskuksen aiemmin esimerkiksi konkurssitiedotteissa julkaisemien konkurssitilastojen kanssa. Konkurssien kokonaismäärät eivät ole muuttuneet vuosi-, neljännesvuosi- tai kuukausitasolla, ainoastaan toimialaa ja oikeudellisia muotoja koskevia tietoja on tilastoitu eri tavalla kuin aiemmin.

Pääasiallinen muutos on, että Tilastokeskus lakkasi käyttämästä oikeustilastoissa toimialaluokitusta täydentävää omaa luokitusjärjestelmää ja ryhtyi käyttämään ainoastaan virallista toimialaluokitusta. Muutoksen seurauksena aiemmin käytetystä luokituksesta katosivat toimialaa täydentäneet erittelemättömät ryhmät, kuten luokka "rakentaminen erittelemätön". Erittelemättömät ryhmät on siirretty ryhmään "toimiala tuntematon". Lisäksi aiemmissa tilastoissa esiintynyt oikeudellisten muotojen ryhmä "muut yksityishenkilöt" on poistettu ja tähän ryhmään kuuluvat on tulkittu tilastossa yrittäjiksi (luonnollinen henkilö).

7. Tietojen eheys/yhtenäisyys

Vireille pantujen konkurssien StatFin-aikasarjat ovat tiedoiltaan yhtenäisiä vuodesta 2003 lähtien.


Lähde: Konkurssit 2018, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 16.05.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. huhtikuu 2018, Laatuseloste: Konkurssit . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2018/04/konk_2018_04_2018-05-16_laa_001_fi.html