Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kuolemansyyt vuonna 2013

Vuonna 2013 kuoli 51 500 henkilöä, 25 600 miestä ja 25 900 naista. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakaumassa. Kuolleet ovat yhä vanhempia: lähes kaksi kolmesta oli täyttänyt 75 vuotta ja joka kolmas 85 vuotta. Vainajista 400 oli 100 vuotta täyttäneitä.

Kuolleiden ikärakenteesta johtuen vanhempien ikäryhmien tyypilliset kuolemansyyt hallitsevat koko väestön kuolemansyyjakaumaa. Vuonna 2013 kaikista suomalaisten kuolemista 38 prosenttia johtui verenkiertoelinten sairauksista ja 24 prosenttia kasvaimista. Yleisin verenkiertoelinten sairaus sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit) aiheutti noin viidenneksen kaikista kuolemista. Miesten yleisimmät kuolemaan johtaneet syöpämuodot olivat keuhkosyöpä ja eturauhassyöpä, naisten vastaavasti rintasyöpä ja keuhkosyöpä.

Dementiaan, mukaan lukien Alzheimerin tautiin, kuoli 7 500 henkeä, mikä oli 15 prosenttia kaikista kuolemista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmenenä nopeasti osin väestön ikääntymisen seurauksena. Naisilla dementiakuolemien määrä on kaksinkertainen verrattuna miehiin, mikä johtuu lähinnä siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet. Naisten kuolemista joka viides ja miesten lähes joka kymmenes aiheutui dementiasta.

Vuonna 2013 työikäisten (15–64-vuotiaiden) osuus kaikista kuolleista oli 18 prosenttia (9 200 henkeä) ja alle 15-vuotiaiden osuus vajaa puoli prosenttia (176 lasta). Erityisesti alle vuoden ikäisenä kuolleiden määrä väheni selvästi edellisvuodesta. Kaikkiaan alle 65-vuotiaiden kuolleiden määrä väheni edellisvuodesta 400 hengellä.

Työikäisistä kuoli alkoholiperäisiin syihin 1 400

Vuoden 2013 aikana kuolleista työikäisiä oli miehistä joka neljäs ja naisista joka kymmenes. Työikäisiä kuoli eniten kasvaimiin (29 %) ja verenkiertoelinten sairauksiin (22 %). Näihin kahteen pääryhmään kuoli yli puolet työikäisenä kuolleista. Tapaturmaisesti kuolleita heistä oli joka kymmenes. Alkoholiperäisiin syihin, alkoholitauteihin tai tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen, kuolleiden osuus oli 15 prosenttia eli 1 400 työikäistä. Työikäisten miesten ja naisten alkoholikuolleisuus on supistunut selvästi vuoden 2007 huipputasosta, mutta on edelleen korkeammalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Työikäisten kuolemista kahdeksan prosenttia johtui itsemurhista huolimatta siitä, että itsemurhat ovat vähentyneet selvästi 1990-luvulta.

Taulukko 1. Työikäisten (15–64-vuotiaiden) kuolemansyiden pääryhmät 2013

54-luokkainen aikasarjaluokitus Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
Kasvaimet 2 640 1 391 1 249 29 22 43
- Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä 546 360 186 6 6 6
- Rintasyöpä 290 0 290 3 0 10
- Haimasyöpä 232 124 108 3 2 4
Verenkiertoelinten sairaudet 2 041 1 601 440 22 25 15
- Iskeemiset sydäntaudit 1 030 884 146 11 14 5
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 1 386 1 084 302 15 17 10
Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 876 706 170 10 11 6
Itsemurhat 706 529 177 8 8 6
Hengityselinten sairaudet 227 162 65 2 3 2
Muut kuolemansyyt 1 302 819 483 14 13 17
Kuolleita yhteensä 9 178 6 292 2 886 100 100 100

Työikäisiä miehiä kuoli eniten verenkiertoelinten sairauksiin (25 %), kasvaimiin (22 %) ja alkoholiperäisiin syihin (17 %). Työikäisten miesten yleisin verenkiertoelinten tauti oli edelleen iskeemiset sydäntaudit (sepelvaltimotauti), vaikka siihen kuolleiden määrä on puolittunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Yleisin syöpämuoto, johon työikäiset miehet kuolivat, oli keuhkosyöpä. Tapaturmien määrä on työikäisillä miehillä supistunut lähes neljänneksellä verrattuna vuoteen 2003. Myönteistä kehitystä on tapahtunut myös itsemurhakuolleisuudessa. Vuoden 2013 aikana työikäisten miesten itsemurhia tapahtui 529, mikä on yli viidenneksen vähemmän kuin kymmenen vuotta aiemmin.

Työikäisten naisten yleisin kuolemansyyryhmä oli kasvaimet. Työikäisenä kuolleista naisista peräti 43 prosenttia kuoli kasvaimiin. Syöpämuodoista yleisin oli rintasyöpä, joka aiheutti joka kymmenennen kuoleman. Rintasyöpää enemmän työikäisiä naisia kuoli alkoholiperäisiin syihin. Työikäisillä naisilla verenkiertoelinten sairauksien merkitys kuolemansyynä on vähentynyt: niiden osuus vuonna 2013 oli 15 prosenttia, kun vielä parikymmentä vuotta sitten osuus oli lähes neljännes kaikista kuolemista. Työikäisten naisten kuolemista 6 prosenttia johtui itsemurhista.

Yli 90-vuotiaista puolet kuoli verenkiertoelinten sairauksiin

Vuoden 2013 aikana kuolleista 82 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Heidän kuolemansyyrakenteensa poikkeaa selvästi työikäisten rakenteesta: itsemurhien, tapaturmien sekä alkoholiperäisten kuolemansyiden osuus on selvästi pienempi ja dementian sekä verenkiertoelinten sairauksien osuus suurempi kuin työikäisillä (taulukko 2).

Yleisin kuolemansyyryhmä yli 65-vuotiailla oli verenkiertoelinten sairaudet, jotka aiheuttivat yli 40 prosenttia kuolemista. Verenkiertoelinten sairauksien osuus kuolemansyistä kasvaa iän mukana: 65–74-vuotiaista niihin kuoli kolmannes ja yli 90-vuotiaista peräti puolet (kuvio 1).

Kasvaimien osuus kuolemansyistä oli eläkeikäisillä pienempi kuin työikäisillä. Yli 65-vuotiasta kuoli kasvaimiin lähes joka neljäs, mutta niiden osuus kuolemansyistä pienenee nopeasti iän myötä: yli 85-vuotiaista niihin kuoli 12 prosenttia ja yli 95-vuotiaista enää 5 prosenttia. Ikääntyneiden yleisin kuolemaan johtanut syöpämuoto oli keuhkosyöpä.

Taulukko 2. Yli 65-vuotiaiden kuolemansyyt 2013

54-luokkainen aikasarjaluokitus Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Kuolleita Kuolleita Kuolleita % % %
Kasvaimet 9 564 5 007 4 557 23 26 20
- Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä 1 713 1171 542 4 6 2
- Imu- ja vertamuodostavien kudosten syöpä 951 459 492 2 2 2
- Haimasyöpä 793 375 418 2 2 2
Verenkiertoelinten sairaudet 17 497 7 872 9 625 42 41 42
- Iskeemiset sydäntaudit 9 522 4 674 4 848 23 24 21
Dementia, Alzheimerin tauti 7 490 2 380 5 110 18 12 22
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 540 418 122 1 2 1
Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 1 354 711 643 3 4 3
Itsemurhat 179 136 43 0 1 0
Hengityselinten sairaudet 1 661 1 023 638 4 5 3
Muut kuolemansyyt 3 839 1 691 2 148 9 9 9
Kuolleita yhteens ä 42 124 19 238 22 886 100 100 100

Dementian, mukaan lukien Altzheimerin tauti, merkitys kuolemansyynä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2013 dementia oli ikääntyneillä jo kolmanneksi yleisin kuolemansyyryhmä verenkiertoelinten sairauksien ja kasvaimien jälkeen. Siihen kuoli lähes joka viides 65 vuotta täyttäneistä ja joka kolmas 95 vuotta täyttäneistä. Kuolleisuus dementiaan on kehittynyt kahdenkymmenen viime vuoden aikana samalla tavalla sekä miehillä että naisilla (kuvio 5). Suomalaisten miesten ja naisten dementiakuolleisuus oli väkilukuun suhteutettuna EU-maiden suurinta vuonna 2011.

Vuonna 2013 kaikista itsemurhan tehneistä joka viides oli yli 65-vuotias. Itsemurhien osuus ikääntyneiden kuolemansyissä on kuitenkin hyvin pieni, alle prosentti. Vuoden 2011 kansainvälisessä vertailussa suomalaisten yli 65-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus ei poikennut EU-maiden keskiarvosta.

Lisätietoa lasten, työikäisten ja yli 65-vuotiaiden kuolemansyistä löytyy liitetaulukoista 1a-c sekä tietokantatauluista.

Kuvio 1. Kuolemansyiden osuudet eri ikäryhmissä 2013

Kuvio 1. Kuolemansyiden osuudet eri ikäryhmissä 2013

Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 30.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2013, 1. Kuolemansyyt vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2013/ksyyt_2013_2014-12-30_kat_001_fi.html