Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.6.2016, 1000 euroa

  1.1.- 30.6.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 66 064 206 1 381 865 345 477 67 791 548
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 164 797 691 147 339 194 164 945 224
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 304 576 8 142 18 342 331 060
Myytävissä olevat rahoitusvarat 26 558 139 6 756 185 1 603 953 34 918 277
Lainat ja muut saamiset 150 672 259 50 005 812 8 268 543 208 946 615
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 911 158 67 864 24 892 1 003 914
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 2 025 161 128 744 94 321 2 248 225
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) 50 531 - 1) - 50 531
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 1 709 706 16 614 1 416 1 727 736
Aineelliset hyödykkeet 149 635 771 256 131 032 1 051 923
Aineettomat hyödykkeet 207 170 7 841 14 587 229 599
Verosaamiset 73 701 12 423 3 434 89 558
Muut varat 22 299 791 75 218 37 423 22 412 432
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - - - -
VASTAAVAA YHTEENSÄ 435 823 725 59 379 303 10 543 615 505 746 643
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 141 662 429 49 897 150 141 712 475
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 418 867 - - 1 418 867
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 246 248 074 49 101 711 9 166 472 304 516 258
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 784 908 2 933 1 559 789 400
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 944 307 5 862 72 181 1 022 350
Varaukset 109 891 12 842 923 123 655
Verovelat 43 958 29 185 15 181 88 324
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 27 249 790 1 919 963 387 546 29 557 299
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
Poistoero - - - -
Vapaaehtoiset varaukset - - - -
VELAT YHTEENSÄ 418 462 223 51 122 393 9 644 012 479 228 628
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 3 589 458 2 820 464 113 643 6 523 565
Ylikurssirahasto 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Muu oma pääoma - - - -
Muut 42 079 - - 42 079
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 68 343 99 526 38 561 206 430
Kertyneet voittovarat 5 672 188 2 937 990 374 728 8 984 906
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - - - -
Muut rahastot 6 036 967 2 052 101 319 432 8 408 501
(-) Omat osakkeet -105 - - -105
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 795 290 346 828 42 919 1 185 038
(-) Ennakko-osingot - - - -
Vähemmistön osuudet (määräysvallattomien omistajien osuudet) - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 17 361 503 8 256 910 899 603 26 518 016
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 435 823 726 59 379 303 10 543 615 505 746 644
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.6.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2016/02/llai_2016_02_2016-10-24_tau_002_fi.html